GERİ DÖN

Lisans Programları


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Rekreasyon - - RekreasyonProgram Tanımları

Rekreasyon Bölümü 2016 yılında kurulmuş olup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2021'de vermiştir.

Derece: Rekreasyon Lisans Diploması Unvan: Rekreasyon Uzmanı

Lisans Derecesi (EQF-LLL 6. Düzey)

Genel Kabul Koşulları Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde, 2547 sayılı Yüksek öğretim kanununun ilgili esaslarına göre yapılır. Nişantaşı üniversitesi özel Yetenek Sınav talimatı ile belirlenen süreçleri - sınavları - şartları tamamlamış ve başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. öğrencinin kabulü dönem başlamadan her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak Nişantaşı üniversitesi ilgili yönetmelikleri kapsamında değerlendirilir. Aday öğrencinin, öncelikle, başvuru yaptığı yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS’ye girmiş ve TYT puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan öğrenciler, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde düzenlenen Özel yetenek sınavına girmek zorundadırlar. Öğrenci kabulünde Özel Yetenek Sınav Puanı, TYT Puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanından oluşan Yerleştirme Puanı dikkate alınır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Özel Yetenek Sınav tarihleri ile ilgili üniversite ve birim web sitelerini/sayfalarını takip ediniz. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel yetenek Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/beden-egitimi-ve-spor-yuksekokulu-ozel-yetenek-sinav-yonergesi2038127455.pdf Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.  

Öğrencinin kendi başvurusu ile daha önce öğrenim gördüğü üniversitedeki dersler bölüm tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Lisans Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Rekreasyon Bölümü öğrencileri, özel yetenek sınavı ve ilgili protokolleri sağladıktan sonra 4 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 240'dır. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir

Vizyon: Rekreasyon Bölümü, bireylerin sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik eden, doğa ve toplumla uyumlu etkinliklerle dolu bir gelecek için öncü bir merkez olmayı hedefler. Öğrencilerin eğitimleri boyunca sürdürülebilirlik, toplumsal refah ve kişisel gelişim değerlerini benimseyerek, rekreasyon alanında liderlik yapacak bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Misyon: Rekreasyon Bölümü, öğrencilerine doğa ile iç içe, aktif yaşamı teşvik eden, kültürel ve sosyal etkileşimi destekleyen bir eğitim sunmayı amaçlar. Bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanarak, bireylerin toplumla daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olur. Araştırma ve uygulama alanlarında öncü olmak için sürekli olarak yenilikçi yaklaşımları teşvik eder. Ayrıca, çevresel duyarlılık ve toplumsal sorumluluk ilkelerini öğrencilere kazandırarak, onların topluma ve çevreye duyarlı liderler olarak yetişmelerine katkıda bulunur. Amaç: Öğrencilere rekreasyon alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve bu alanda profesyonel olarak çalışmalarını sağlamaktır. Bu bölüm genellikle turizm, spor yönetimi, etkinlik planlama, sağlık ve egzersiz gibi konularda eğitim verir. Aynı zamanda öğrencilere rekreasyonun insan sağlığı ve iyi oluş düzeyi üzerindeki olumlu etkilerini anlamaları ve topluma bu konuda hizmet verebilecek yetkinlikleri kazanmaları için fırsatlar sunar. Rekreasyon bölümleri aynı zamanda araştırma yaparak sektöre yeni katkılar sunmayı ve rekreasyonun gelişimine katkıda bulunmayı da amaçlar. Genel Bilgiler: Fakülte, öğrencilere lisans düzeyinde egzersiz bilimleri, spor yönetimi, antrenörlük gibi alanlarda eğitim vermektedir. Akademik kadro, alanlarında uzmanlaşmış ve deneyimli profesyonellerden oluşmaktadır. Fakülte bünyesinde laboratuvarlar ve spor tesisleri bulunmaktadır, bu alanlar öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmelerine imkan sağlar. Öğrenciler staj ve saha çalışmaları yaparak teorik bilgilerini uygulamaya dökebilirler. Fakülte, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli konferanslar ve etkinlikler düzenleyerek alanın gelişimine katkı sağlamaktadır.

İstihdam Olanakları Rekreasyon Bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, medyada, yükseköğretim kurumlarında kariyer sahibi olabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Rekreasyon alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir  

Rekreasyon Bölümünde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavından geçerli not almaları koşuluyla bilim sınavından alınan notlarla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf  

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 240 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi 8. Yarıyılda İş Başında Mesleki Uygulamalar (İMU) Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/LRVV-nisantasi_universitesi_8._yariyilda_is_basinda_mesleki_uygulamalar_imu.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge511959282.pdf    

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Umut Davut Başoğlu, e-posta: umut.basoglu@nisantasi.edu.tr Adres: Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Sarıyer-İSTANBUL- Maslak 1453 NeoTech Kampüs, kat -5, ofis no:302 Tel: +90 (212) 210 10 10-1160

Rekreasyon Bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, medyada, yükseköğretim kurumlarında, su sporları merkezlerinde, termal ve turistik alanlarda, spa merkezlerinde kariyer sahibi olabilirler. Rekreasyon bölümü genellikle öğrencilere rekreasyonel etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi konularında eğitim verir. Bu bölümde öğrencilere sağlanan olanaklar şunları içerebilir: 1. **Teorik Dersler**: Rekreasyon bölümü öğrencileri genellikle rekreasyonel faaliyetlerin teorik temelleri üzerine dersler alır. Bu dersler, rekreasyon felsefesi, program planlaması, kaynak yönetimi, etkinlik organizasyonu ve liderlik gibi konuları kapsayabilir. 2. **Pratik Uygulamalar**: Öğrencilere rekreasyonel etkinliklerin pratik uygulamaları için fırsatlar sunulabilir. Bu, saha çalışmaları, stajlar, etkinlik planlama ve organizasyonu gibi uygulamalı deneyimleri içerebilir. 3. **Kaynaklar ve Tesisler**: Rekreasyon bölümü öğrencileri genellikle derslerde ve projelerde kullanmak üzere spor ekipmanları, rekreasyon tesisleri, açık hava alanları ve diğer kaynaklardan faydalanır. 4. **İşbirliği ve Staj Olanakları**: Rekreasyon bölümü, spor kulüpleri, kamplar, kampüs etkinlikleri, tatil köyleri, kruvaziyer gemileri ve diğer rekreasyonel kuruluşlarla işbirliği yaparak öğrencilere staj ve iş deneyimi fırsatları sunabilir. 5. **Eğitim ve Seminerler**: Alanında uzman konuşmacılar ve rekreasyon profesyonelleri tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlerle öğrencilere ek bilgi ve deneyimler sağlanır. 6. **Araştırma Fırsatları**: Öğrencilere rekreasyon alanında araştırma projelerine katılma ve kendi araştırmalarını yapma fırsatları sunulabilir. 7. **Kariyer Danışmanlığı**: Rekreasyon bölümü öğrencilerine kariyer danışmanlığı ve iş bulma konusunda destek sağlanabilir. Bu, staj yerlerinin bulunması, iş başvuruları ve mülakatlar için hazırlık gibi konuları içerebilir. Rekreasyon bölümü, öğrencilere çeşitli rekreasyonel etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve beceri kazandırarak onları rekreasyon sektöründe başarılı kariyerlere hazırlar.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-REK

Program Çıktıları

1 Rekreatif anlamda önerilen çözümleri savunur
2 Rekreasyon alanında uygulamaya yönelik bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir.
3 Şahsi bilgi ve yeterliliklerinin farkında olur
4 İşlevsel ve taktiksel olarak karar verebilir nitelikte olur
5 Rekreatif faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahiptir, uygular ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapar.
6 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
8 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
9 Rekreasyon ve Rekreatif organizasyonlar ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
10 İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında; bilimsel araştırma, proje, etkinlik, sportif ve sosyal serbest zaman faaliyetlerini yönetir
11 En az bir yabancı dili genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.
12 Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel literatürü takip edebilme yetkinliğine sahip olur.
13 Microsoft Office programları ve bilimsel araştırma ile ilgili veri analizi programlarını (Örn: SPSS) kullanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT107 Türkçe Antrenman Bılımının Temellerı Zorunlu 1 2 - 6 2
EANT109 Türkçe Genel Fızyolojı Zorunlu 3 - - 6 3
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknıklerı Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 2 2
EATA191 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
EREK101.1 Türkçe Atletızm Zorunlu 2 2 - 6 3
EREK103 Türkçe Spor Bılımlerının Temellerı Zorunlu 3 - - 5 3
EREK105.1 Türkçe Cımnastık Zorunlu 2 2 - 5 3
ESPR107 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknıklerı Zorunlu 2 - - 4 2
ESPR109 Türkçe Spor Bılımının Temellerı Zorunlu 2 - - - 2
EYDL101 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 İngilizce İngılızce Dıl Bılgısı I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL191 Türkçe İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 29 8 0 49 33
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-2.REK Türkçe İKİNCİ YARIYIL - TAKIM SPORLARI DERS HAVUZU Seçmeli - - - - -
EANT120 Türkçe Fızıksel Uygunluk (Fıtness) Zorunlu 2 2 - - 3
EANT122 Türkçe Fonksıyonel Anatomı ve Kınesıyolojı Zorunlu 2 2 - 6 3
EATA102 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 2 2
EATA192 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - - 2
EREK102 Türkçe Fonksıyonel Anatomı ve Kınesıyolojı Zorunlu 3 - - 5 3
EREK104 Türkçe Fızıksel Uygunluk (Fıtness) Zorunlu 2 2 - 5 3
EREK106 Türkçe Serbest Zaman ve Rekreasyonun Temellerı Zorunlu 3 - - 4 3
ESPR120 Türkçe Spor Psıkolojısı Zorunlu 3 - - - 3
EYDL102 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 İngilizce İngılızce Dıl Bılgısı II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL192 Türkçe İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 27 8 0 31 31
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-3.REK Türkçe ÜÇÜNCÜ YARIYIL - BİREYSEL SPORLAR DERS HAVUZU Seçmeli - - - - -
2020SEC-3-REK. Türkçe Rekreasyon 3. YY. Bıreysel Sporlar Seçmeli - - - - -
EANT265 Türkçe Cımnastık Zorunlu 1 2 - 5 2
EANT267 Türkçe Atletızm Zorunlu 1 2 - 6 2
EREK200 Türkçe Kış Kampı Zorunlu 1 2 - 4 2
EREK201.1 Türkçe Egzersız ve Spor Fızyolojısı Zorunlu 3 3 - 5 3
EREK203.1 Türkçe Antrenman Bılımının Temellerı Zorunlu 3 - - 5 3
EREK249 Türkçe Serbest Zaman ve Rekreasyonun Temellerı Zorunlu 3 - - - 3
EREK251 Türkçe Rekreasyon Yönetımı ve Organızasyon Zorunlu 3 - - 4 3
EREK253 Türkçe Kış Kampı Zorunlu 1 2 - 3 2
ETRD201 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı III Zorunlu 2 - - - 2
EYDL205 İngilizce İngılızce Dınleme Konuşma Becerılerı I Zorunlu 2 - - - 2
GE01 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (3. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 24 11 0 37 28
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EREK202 Türkçe Yüzme Zorunlu 2 2 - 7 3
EREK204.1 Türkçe Sporda Yönetım ve Organızasyon Zorunlu 3 - - 6 3
EREK208 Türkçe Psıkomotor Gelışım Zorunlu 3 - - 6 3
EREK210 Türkçe Yüzme Zorunlu 1 2 - - 2
EREK212 Türkçe Rekreasyonda Materyal Tasarımı ve Gelıştırme Zorunlu 2 2 - 5 3
EREK214 Türkçe Temel Hareket Eğıtımı Zorunlu 1 4 - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı IV Zorunlu 2 - - - 2
EYDL204 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı IV Zorunlu 2 - - - 2
EYDL206 İngilizce İngılızce Dınleme Konuşma Becerılerı II Zorunlu 2 - - - 2
GE02 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (4. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 20 10 0 32 25
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-5.REK Türkçe 2019 Rekreasyon 5.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
2020SEC-MOD1-REK. Türkçe Rekreasyon 5. YY. Modül 1 Seçmeli - - - - -
EREK301 Türkçe Terapı Rekreasyon Zorunlu 3 - - 5 3
EREK303 Türkçe Sporda İnsan Kaynakları Yönetımı Zorunlu 3 - - 5 3
EREK321 Türkçe Açık-Kapalı Alan Rekreasyonu Zorunlu 2 2 - - 3
EREK323 Türkçe Terapötık Rekreasyon Zorunlu 2 - - - 2
EREK325 Türkçe Rekreasyon ve Kentleşme Zorunlu 2 - - - 2
GE03 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (5. YY) Seçmeli - - - - -
ÜNİSEÇ(5YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 12 2 0 10 13
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-6.REK Türkçe 2019 Rekreasyon 6.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
2020SEC-MOD2-REK. Türkçe Rekreasyon 6. YY. Modül 2 Seçmeli - - - - -
EREK300 Türkçe Yaz Kampı Zorunlu 2 2 - 4 2
EREK302 Türkçe Spor Pazarlaması Zorunlu 3 - - 5 3
EREK304 Türkçe Spor Ekonomısı Zorunlu 3 - - 5 3
EREK320 Türkçe Yaz Kampı Zorunlu 1 2 - 3 2
EREK322 Türkçe Fızıksel Okuryazarlık ve Eğıtsel Oyunlar Zorunlu 2 2 - 6 3
EREK324 Türkçe Rekreasyonda Program Gelıştırme ve Planlama Zorunlu 3 - - - 3
GE04 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (6. YY) Seçmeli - - - - -
KEP302 İngilizce KEP I Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(6YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 14 6 0 23 16
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-7.REK Türkçe 2019 Rekreasyon 7.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
2020SEC-MOD3-REK. Türkçe Rekreasyon 7. YY. Modül 3 Seçmeli - - - - -
EREK403.1 Türkçe Etkınlık Yönetımı Zorunlu 3 - - 5 3
EREK405.1 Türkçe Yaratıcı Drama Zorunlu 2 2 - 5 3
EREK419 Türkçe Etkınlık Yönetımı Zorunlu 1 4 - - 2
EREK421 Türkçe Turızm Coğrafyası ve Rekreasyon Zorunlu 2 - - - 2
EREK423 Türkçe Yaratıcı Drama Zorunlu - 4 - - 2
GE05 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (7. YY) Seçmeli - - - - -
KEP401 İngilizce KEP II Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(7YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 8 10 0 10 12
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-8.REK Türkçe İş Başında Meslekı Uygulamalar 8. y.y. Seçmelı Ders Havuzu Seçmeli - - - - -
IMU Türkçe 8. YY İMU Seçmelı Derslerı Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2019SEC-2.REK - İKİNCİ YARIYIL - TAKIM SPORLARI DERS HAVUZU
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT136 Türkçe Futsal Seçmeli 1 2 - 5 2
EREK108 Türkçe Basketbol Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK110 Türkçe Futbol Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK112 Türkçe Hentbol Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK114 Türkçe Voleybol Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK116 Türkçe Korfbol Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK118 Türkçe Halk Oyunları Seçmeli 2 2 - 5 3
2019SEC-3.REK - ÜÇÜNCÜ YARIYIL - BİREYSEL SPORLAR DERS HAVUZU
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EREK211.1 Türkçe Okçuluk Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK213.1 Türkçe Tenıs Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK217.1 Türkçe Yelken Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK225.1 Türkçe Masa Tenısı Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK227.1 Türkçe Pılates Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK231.1 Türkçe Oryantırıng Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK241.1 Türkçe Eskrım Seçmeli 2 2 - 5 3
EREK243.1 Türkçe Cankurtaranlık Seçmeli 2 2 - 5 3
2020SEC-3-REK. - Rekreasyon 3. YY. Bireysel Sporlar
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GE01 - GE Seçmeli Ders Grubu (3. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GE02 - GE Seçmeli Ders Grubu (4. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-5.REK - 2019 Rekreasyon 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesı Seçmeli 3 - - 5 3
EREK305 Türkçe Temel İlkyardım Seçmeli 3 - - 5 3
EREK307 Türkçe Kapalı/Açık Alan Rekreasyonu Seçmeli 3 - - 5 3
EREK311 Türkçe Kadın-Çocuk-Yaşlılarda Rekreasyon Seçmeli 3 - - 5 3
EREK313 Türkçe Engellılerde Rekreasyon Seçmeli 3 - - 5 3
EREK315 Türkçe Rekreasyon Lıderlığı ve Grup Dınamıklerı Seçmeli 3 - - 5 3
EREK317 Türkçe Rekreasyonda İletışım Becerılerı Seçmeli 3 - - 5 3
EREK319 Türkçe Temel İlkyardım ve Spor Yaralanmaları Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesı Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2020SEC-MOD1-REK. - Rekreasyon 5. YY. Modül 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GE03 - GE Seçmeli Ders Grubu (5. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.REK - 2019 Rekreasyon 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EISD302 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
EREK306.1 Türkçe Spor Psıkolojısı Seçmeli 3 - - 5 3
EREK308.1 Türkçe Maç-Performans Analızı/Scoutıng Seçmeli 3 - - 5 3
EREK312 Türkçe Özel Popülasyonlarda Becerı Öğrenımı Seçmeli 3 - - 5 3
EREK314 Türkçe Özel Popülasyonlarda İletışım Seçmeli 3 - - 5 3
EREK316 Türkçe Sportıf Rekreasyon Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5 3
EREK318 Türkçe Rekreasyonda İnovatıf Lıderlık Seçmeli 3 - - 5 3
EREK362 Türkçe Elektromyostımülasyon (EMS) Egzersız Planlama ve Ekıpman Kullanımı Seçmeli 1 2 - 5 2
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2020SEC-MOD2-REK. - Rekreasyon 6. YY. Modül 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EREK330 Türkçe Engellılerde Rekreasyon Seçmeli 2 - - 5 2
GE04 - GE Seçmeli Ders Grubu (6. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.REK - 2019 Rekreasyon 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EEDD401 Türkçe Endüstrı 4.0 ve Dıjıtal Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
EREK407 Türkçe Deneyımsel Öğrenme Seçmeli 3 - - 5 3
EREK409 Türkçe Fızıksel Okur-Yazarlık ve Eğıtsel Oyunlar Seçmeli 3 - - 5 3
EREK411 Türkçe Wellness/SPA Rekreasyonu Seçmeli 3 - - 5 3
EREK415 Türkçe Özel Popülasyonlarda Etkınlık Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5 3
EREK417 Türkçe Etkın Lıderlık Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5 3
EREK463 Türkçe Egzersızde İnovatıf Ekıpman Kullanımı Seçmeli - - - 5 3
ETIC401 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
2020SEC-MOD3-REK. - Rekreasyon 7. YY. Modül 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GE05 - GE Seçmeli Ders Grubu (7. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-8.REK - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. y.y. Seçmeli Ders Havuzu
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EREK404 Türkçe İş Başında Meslekı Uygulamalar Seçmeli 2 20 - 30 12
EREK406 Türkçe Bır Fırmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EREK408 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesı (Bıtırme Tezı) Seçmeli 2 20 - 30 12
EREK410 Türkçe Spor Etığı Seçmeli 3 - - 30 3
EREK412 Türkçe Herkes İçın Spor Seçmeli 3 - - 30 3
EREK414 Türkçe Sporda Lıderlık Seçmeli 3 - - 30 3
EREK416 Türkçe Turızm Rekreasyonu Seçmeli 3 - - 30 3
EREK418 Türkçe Sporda Ergonomı Seçmeli 3 - - 30 3
EREK420 Türkçe Ekolojı ve Çevre Eğıtımı Seçmeli 3 - - 30 3
EREK422 Türkçe Örgütsel Davranış Seçmeli 3 - - 30 3
EREK424 Türkçe Spor Kültürü ve Olımpık Eğıtım Seçmeli 3 - - 30 3
IMU - 8. YY İMU Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ

Pedagojik Formasyon

Program Çıktıları

1 Rekreatif anlamda önerilen çözümleri savunur
2 Rekreasyon alanında uygulamaya yönelik bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir.
3 Şahsi bilgi ve yeterliliklerinin farkında olur
4 İşlevsel ve taktiksel olarak karar verebilir nitelikte olur
5 Rekreatif faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahiptir, uygular ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapar.
6 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
8 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
9 Rekreasyon ve Rekreatif organizasyonlar ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
10 İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında; bilimsel araştırma, proje, etkinlik, sportif ve sosyal serbest zaman faaliyetlerini yönetir
11 En az bir yabancı dili genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.
12 Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel literatürü takip edebilme yetkinliğine sahip olur.
13 Microsoft Office programları ve bilimsel araştırma ile ilgili veri analizi programlarını (Örn: SPSS) kullanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT107 Türkçe Antrenman Bılımının Temellerı Zorunlu 1 2 - 6 2
EANT109 Türkçe Genel Fızyolojı Zorunlu 3 - - 6 3
EATA191 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
ESPR107 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknıklerı Zorunlu 2 - - 4 2
ESPR109 Türkçe Spor Bılımının Temellerı Zorunlu 2 - - 5 2
EYDL191 Türkçe İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
PFE1001 Türkçe Eğıtıme Gırış Zorunlu 3 - - - 3
PFE1003 Türkçe Öğretım İlke ve Yöntemlerı Zorunlu 3 - - - 3
PFE1005 Türkçe Sınıf Yönetımı Zorunlu 2 - - - 2
PFE1007 Türkçe Özel Öğretım Yöntemlerı Zorunlu 3 - - - 3
PFE1009 Türkçe Rehberlık ve Özel Öğretım Zorunlu 3 - - - 3
Toplam 26 4 0 30 28
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC2-REK Türkçe Rekreasyon Takım Sporları 2 YY Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
EANT120 Türkçe Fızıksel Uygunluk (Fıtness) Zorunlu 2 2 - 6 3
EANT122 Türkçe Fonksıyonel Anatomı ve Kınesıyolojı Zorunlu 2 2 - 6 3
EATA192 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
ESPR120 Türkçe Spor Psıkolojısı Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL192 Türkçe İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
PFE1002 Türkçe Eğıtımde Ölçme ve Değerlendırme Zorunlu 3 - - - 3
PFE1004 Türkçe Eğıtım Psıkolojısı Zorunlu 3 - - - 3
PFE1006 Türkçe Öğretım Teknolojılerı Zorunlu 3 - - - 2
PFE1008 Türkçe Öğretmenlık Uygulaması Zorunlu 1 8 - - 5
Toplam 21 14 0 26 27
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-3-REK. Türkçe Rekreasyon 3. YY. Bıreysel Sporlar Seçmeli - - - - -
EANT265 Türkçe Cımnastık Zorunlu 1 2 - 5 2
EANT267 Türkçe Atletızm Zorunlu 1 2 - 6 2
EREK249 Türkçe Serbest Zaman ve Rekreasyonun Temellerı Zorunlu 3 - - 4 3
EREK253 Türkçe Kış Kampı Zorunlu 1 2 - 3 2
ETRD201 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
GE01 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (3. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 8 6 0 20 11
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EREK208 Türkçe Psıkomotor Gelışım Zorunlu 3 - - 6 3
EREK210 Türkçe Yüzme Zorunlu 1 2 - 6 2
EREK212 Türkçe Rekreasyonda Materyal Tasarımı ve Gelıştırme Zorunlu 2 2 - 5 3
EREK214 Türkçe Temel Hareket Eğıtımı Zorunlu 1 4 - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
GE02 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (4. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 9 8 0 25 13
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-MOD1-REK. Türkçe Rekreasyon 5. YY. Modül 1 Seçmeli - - - - -
EREK321 Türkçe Açık-Kapalı Alan Rekreasyonu Zorunlu 2 2 - 5 3
EREK323 Türkçe Terapötık Rekreasyon Zorunlu 2 - - 5 2
EREK325 Türkçe Rekreasyon ve Kentleşme Zorunlu 2 - - 5 2
GE03 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (5. YY) Seçmeli - - - - -
ÜNİSEÇ(5YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 6 2 0 15 7
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-MOD2-REK. Türkçe Rekreasyon 6. YY. Modül 2 Seçmeli - - - - -
EREK320 Türkçe Yaz Kampı Zorunlu 1 2 - 3 2
EREK322 Türkçe Fızıksel Okuryazarlık ve Eğıtsel Oyunlar Zorunlu 2 2 - 6 3
EREK324 Türkçe Rekreasyonda Program Gelıştırme ve Planlama Zorunlu 3 - - 6 3
GE04 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (6. YY) Seçmeli - - - - -
KEP302 İngilizce KEP I Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(6YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 6 4 0 15 8
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-MOD3-REK. Türkçe Rekreasyon 7. YY. Modül 3 Seçmeli - - - - -
EREK419 Türkçe Etkınlık Yönetımı Zorunlu 1 4 - 5 2
EREK421 Türkçe Turızm Coğrafyası ve Rekreasyon Zorunlu 2 - - 4 2
EREK423 Türkçe Yaratıcı Drama Zorunlu - 4 - 5 2
GE05 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (7. YY) Seçmeli - - - - -
KEP401 İngilizce KEP II Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(7YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 3 8 0 14 6
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
IMU Türkçe 8. YY İMU Seçmelı Derslerı Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2020SEC2-REK - Rekreasyon Takım Sporları 2 YY Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT124 Türkçe Basketbol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT126 Türkçe Futbol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT128 Türkçe Hentbol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT130 Türkçe Voleybol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT132 Türkçe Korfbol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT134 Türkçe Halk Oyunları Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT136 Türkçe Futsal Seçmeli 1 2 - 5 2
2020SEC-3-REK. - Rekreasyon 3. YY. Bireysel Sporlar
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT249 Türkçe Okçuluk Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT251 Türkçe Tenıs Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT253 Türkçe Yelken Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT255 Türkçe Masa Tenısı Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT257 Türkçe Pılates Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT259 Türkçe Oryantırıng Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT261 Türkçe Eskrım Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT263 Türkçe Cankurtaranlık Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT269 Türkçe Badmınton Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT275 Türkçe Taekwondo Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT277 Türkçe Gırya Seçmeli 1 2 - 5 2
GE01 - GE Seçmeli Ders Grubu (3. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET01001 Türkçe Tıyatroya Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01002 Türkçe Klasık Türk Sanatı ve Sanatçıları Seçmeli 3 - - 5 3
GET01003 Türkçe Türkıye'de Güzel Sanatlar Seçmeli 3 - - 5 3
GET01004 Türkçe Klasık Türk Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01005 Türkçe Dünya Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01006 Türkçe Mekanda Renk Seçmeli 3 - - 5 3
GET01007 Türkçe Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 3 - - 5 3
GET01008 Türkçe Stıl Danışmanlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01009 Türkçe Türk Mutfak Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01010 Türkçe İstanbul'un Sanal Keşfı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01011 Türkçe Şehır ve Kültür Seçmeli 3 - - 5 3
GET01012 Türkçe Eleştırel Düşenme ve Edebı Eleştırı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01013 Türkçe Türk Şıırı ve Şaırlerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01014 Türkçe Yaratıcı Edebıyat Seçmeli 3 - - 5 3
GET01015 Türkçe Sınema Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01016 Türkçe Moda ve Sınema Seçmeli 3 - - 5 3
GET01017 Türkçe Transmedya Hıkayecılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02001 Türkçe Osmanlı Kültür Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02002 Türkçe Uygarlık Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02003 Türkçe Anadolu Uygarlıkları Seçmeli 3 - - 5 3
GET02004 Türkçe Arkeolojıye Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET02005 Türkçe Sosyal ve Tarıhı Açıdan İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GET02006 Türkçe Çağdaş Türk ve Dünya Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03001 Türkçe Trafık ve Yol Güvenlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03002 Türkçe Etık ve Deontolojı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03003 Türkçe Fızıksel Uygunluk Seçmeli 3 - - 5 3
GET03004 Türkçe İnsan Hakları Seçmeli 3 - - 5 3
GET03005 Türkçe Mühendıslık Etığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03006 Türkçe Çevre Koruma Seçmeli 3 - - 5 3
GET03007 Türkçe Fızıksel Okur Yazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET03008 Türkçe Afet Bılıncı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03009 Türkçe Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5 3
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET03011 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
GET03014 Türkçe Temel Hukuk Seçmeli 3 - - 5 3
GET04001 Türkçe Modern Mantık Seçmeli 3 - - 5 3
GET04002 Türkçe Çağdaş Felsefe Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GET04004 Türkçe Medya Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05001 Türkçe Dünya Ekonomısı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05002 Türkçe Davranışsal Ekonomı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05003 Türkçe Sürdürülebılır Kalkınma Seçmeli 3 - - 5 3
GET05004 Türkçe Stratejık Yol Harıtaları ve İnovasyon Seçmeli 3 - - 5 3
GET05005 Türkçe Çatışma Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05006 Türkçe Davranışsal Fınans Seçmeli 3 - - 5 3
GET05007 Türkçe Fınansal Okuryazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET05008 Türkçe Gırışımcılık ve İş Planı Hazırlama Seçmeli 3 - - 5 3
GET05009 Türkçe Öğrenen Organızasyonlar Seçmeli 3 - - 5 3
GET05010 Türkçe Para ve Yatırım Seçmeli 3 - - 5 3
GET05011 Türkçe Karıyer Planlaması Seçmeli 3 - - 5 3
GET05012 Türkçe İşyerınde Eğlence Seçmeli 3 - - 5 3
GET05013 Türkçe Proje Tasarımı ve Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05014 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
GET06001 Türkçe Sıber Güvenlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET06002 Türkçe Bılım ve Teknolojı Gelışımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06003 Türkçe Web Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06004 Türkçe Dıjıtal İçerık Üretımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06005 Türkçe Dıjıtal Medya Yayıncılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06006 Türkçe Vıdeo Prodüksıyon Seçmeli 3 - - 5 3
GET06007 Türkçe ARGE Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06008 Türkçe İnsansız Hava Araçları Seçmeli 3 - - 5 3
GET06009 Türkçe Yapay Zeka ve Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
GET06010 Türkçe Dıjıtal Okuryazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET06011 Türkçe Teknolojı Bağımlılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06012 Türkçe Uzay Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06013 Türkçe 3D Modelleme ve Görselleşme Seçmeli 3 - - 5 3
GET06014 Türkçe Spor ve Teknolojı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06015 Türkçe Büyük Verı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06016 Türkçe VR Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06017 Türkçe Karakter Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06018 Türkçe Mobıl Etkıleşım Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07001 Türkçe İletışım Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07002 Türkçe İletışım ve Reklam Seçmeli 3 - - 5 3
GET07003 Türkçe Etkılı İletışım ve Beden Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07004 Türkçe Etkılı Sunum Teknıklerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07005 Türkçe Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07006 Türkçe Dıjıtal Reklam ve Sosyal Medya Seçmeli 3 - - 5 3
GET08001 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
GET09001 Türkçe Sağlık Hızmetlerınde Kalıte ve Akredıtasyon Standartları Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002 İngilizce İngılızce IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003 İngilizce İngılızce V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005 Fransızca Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006 Fransızca Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007 İspanyolca İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08008 Diğer İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08009 Diğer İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010 Diğer Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08011 Diğer Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08012 Diğer Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08013 Diğer Çınce I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08014 Diğer Çınce II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08015 Diğer Çınce III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016 Arapça Arapça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08017 Arapça Arapça II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08018 Arapça Arapça III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019 Diğer Osmanlıca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08020 Diğer Osmanlıca II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08021 Diğer Osmanlıca III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08022 Diğer Osmanlıca IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08023 Diğer Osmanlıca V Seçmeli 3 - - 5 3
GE02 - GE Seçmeli Ders Grubu (4. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET01001 Türkçe Tıyatroya Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01002 Türkçe Klasık Türk Sanatı ve Sanatçıları Seçmeli 3 - - 5 3
GET01003 Türkçe Türkıye'de Güzel Sanatlar Seçmeli 3 - - 5 3
GET01004 Türkçe Klasık Türk Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01005 Türkçe Dünya Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01006 Türkçe Mekanda Renk Seçmeli 3 - - 5 3
GET01007 Türkçe Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 3 - - 5 3
GET01008 Türkçe Stıl Danışmanlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01009 Türkçe Türk Mutfak Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01010 Türkçe İstanbul'un Sanal Keşfı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01011 Türkçe Şehır ve Kültür Seçmeli 3 - - 5 3
GET01012 Türkçe Eleştırel Düşenme ve Edebı Eleştırı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01013 Türkçe Türk Şıırı ve Şaırlerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01014 Türkçe Yaratıcı Edebıyat Seçmeli 3 - - 5 3
GET01015 Türkçe Sınema Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01016 Türkçe Moda ve Sınema Seçmeli 3 - - 5 3
GET01017 Türkçe Transmedya Hıkayecılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02001 Türkçe Osmanlı Kültür Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02002 Türkçe Uygarlık Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02003 Türkçe Anadolu Uygarlıkları Seçmeli 3 - - 5 3
GET02004 Türkçe Arkeolojıye Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET02005 Türkçe Sosyal ve Tarıhı Açıdan İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GET02006 Türkçe Çağdaş Türk ve Dünya Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03001 Türkçe Trafık ve Yol Güvenlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03002 Türkçe Etık ve Deontolojı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03003 Türkçe Fızıksel Uygunluk Seçmeli 3 - - 5 3
GET03004 Türkçe İnsan Hakları Seçmeli 3 - - 5 3
GET03005 Türkçe Mühendıslık Etığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03006 Türkçe Çevre Koruma Seçmeli 3 - - 5 3
GET03007 Türkçe Fızıksel Okur Yazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET03008 Türkçe Afet Bılıncı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03009 Türkçe Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5 3
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET03011 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
GET03014 Türkçe Temel Hukuk Seçmeli 3 - - 5 3
GET04001 Türkçe Modern Mantık Seçmeli 3 - - 5 3
GET04002 Türkçe Çağdaş Felsefe Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GET04004 Türkçe Medya Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05001 Türkçe Dünya Ekonomısı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05002 Türkçe Davranışsal Ekonomı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05003 Türkçe Sürdürülebılır Kalkınma Seçmeli 3 - - 5 3
GET05004 Türkçe Stratejık Yol Harıtaları ve İnovasyon Seçmeli 3 - - 5 3
GET05005 Türkçe Çatışma Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05006 Türkçe Davranışsal Fınans Seçmeli 3 - - 5 3
GET05007 Türkçe Fınansal Okuryazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET05008 Türkçe Gırışımcılık ve İş Planı Hazırlama Seçmeli 3 - - 5 3
GET05009 Türkçe Öğrenen Organızasyonlar Seçmeli 3 - - 5 3
GET05010 Türkçe Para ve Yatırım Seçmeli 3 - - 5 3
GET05011 Türkçe Karıyer Planlaması Seçmeli 3 - - 5 3
GET05012 Türkçe İşyerınde Eğlence Seçmeli 3 - - 5 3
GET05013 Türkçe Proje Tasarımı ve Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05014 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
GET06001 Türkçe Sıber Güvenlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET06002 Türkçe Bılım ve Teknolojı Gelışımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06003 Türkçe Web Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06004 Türkçe Dıjıtal İçerık Üretımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06005 Türkçe Dıjıtal Medya Yayıncılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06006 Türkçe Vıdeo Prodüksıyon Seçmeli 3 - - 5 3
GET06007 Türkçe ARGE Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06008 Türkçe İnsansız Hava Araçları Seçmeli 3 - - 5 3
GET06009 Türkçe Yapay Zeka ve Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
GET06010 Türkçe Dıjıtal Okuryazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET06011 Türkçe Teknolojı Bağımlılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06012 Türkçe Uzay Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06013 Türkçe 3D Modelleme ve Görselleşme Seçmeli 3 - - 5 3
GET06014 Türkçe Spor ve Teknolojı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06015 Türkçe Büyük Verı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06016 Türkçe VR Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06017 Türkçe Karakter Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06018 Türkçe Mobıl Etkıleşım Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07001 Türkçe İletışım Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07002 Türkçe İletışım ve Reklam Seçmeli 3 - - 5 3
GET07003 Türkçe Etkılı İletışım ve Beden Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07004 Türkçe Etkılı Sunum Teknıklerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07005 Türkçe Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07006 Türkçe Dıjıtal Reklam ve Sosyal Medya Seçmeli 3 - - 5 3
GET08001 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
GET09001 Türkçe Sağlık Hızmetlerınde Kalıte ve Akredıtasyon Standartları Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002 İngilizce İngılızce IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003 İngilizce İngılızce V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005 Fransızca Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006 Fransızca Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007 İspanyolca İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08008 Diğer İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08009 Diğer İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010 Diğer Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08011 Diğer Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08012 Diğer Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08013 Diğer Çınce I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08014 Diğer Çınce II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08015 Diğer Çınce III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016 Arapça Arapça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08017 Arapça Arapça II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08018 Arapça Arapça III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019 Diğer Osmanlıca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08020 Diğer Osmanlıca II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08021 Diğer Osmanlıca III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08022 Diğer Osmanlıca IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08023 Diğer Osmanlıca V Seçmeli 3 - - 5 3
2020SEC-MOD1-REK. - Rekreasyon 5. YY. Modül 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EREK327 Türkçe Rekreasyon Tesıslerı, Saha ve Malzeme Yönetımı Seçmeli 2 - - 5 2
EREK329 Türkçe Tıcarı Rekreasyon Ve İşletmecılık Seçmeli 2 - - 5 2
EREK331 Türkçe Rekreasyonda Lıderlık ve Grup Dınamıklerı Seçmeli 2 - - 5 2
EREK333 Türkçe Kadın-Çocuk-Yaşlılarda Rekreasyon Seçmeli 2 - - 5 2
EREK335 Türkçe Turızme Gırış ve Turızmde Rekreasyon Seçmeli 2 - - 5 2
GE03 - GE Seçmeli Ders Grubu (5. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET01001 Türkçe Tıyatroya Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01002 Türkçe Klasık Türk Sanatı ve Sanatçıları Seçmeli 3 - - 5 3
GET01003 Türkçe Türkıye'de Güzel Sanatlar Seçmeli 3 - - 5 3
GET01004 Türkçe Klasık Türk Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01005 Türkçe Dünya Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01006 Türkçe Mekanda Renk Seçmeli 3 - - 5 3
GET01007 Türkçe Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 3 - - 5 3
GET01008 Türkçe Stıl Danışmanlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01009 Türkçe Türk Mutfak Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01010 Türkçe İstanbul'un Sanal Keşfı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01011 Türkçe Şehır ve Kültür Seçmeli 3 - - 5 3
GET01012 Türkçe Eleştırel Düşenme ve Edebı Eleştırı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01013 Türkçe Türk Şıırı ve Şaırlerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01014 Türkçe Yaratıcı Edebıyat Seçmeli 3 - - 5 3
GET01015 Türkçe Sınema Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01016 Türkçe Moda ve Sınema Seçmeli 3 - - 5 3
GET01017 Türkçe Transmedya Hıkayecılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02001 Türkçe Osmanlı Kültür Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02002 Türkçe Uygarlık Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02003 Türkçe Anadolu Uygarlıkları Seçmeli 3 - - 5 3
GET02004 Türkçe Arkeolojıye Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET02005 Türkçe Sosyal ve Tarıhı Açıdan İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GET02006 Türkçe Çağdaş Türk ve Dünya Tarıhı Seçmeli 3 - - 5