GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Adalet - - AdaletProgram Tanımları

Adalet Programı 2013’te kurulmuş olup, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2015’te vermiştir.

Derece: Adalet Önlisans Diploması Unvan: Avukat Katibi

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yapacağı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Hukuk ve adalet alanlarında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştiren, akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından öncelikli tercih edilen, bir program olmaktır. Misyon: Toplumun tüm kesimlerinin yararına bilgi üreterek ülke çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlüklerin savunucusu, toplumsal duyarlılığı yüksek, yetkin Adalet Personeli yetiştirmektir. Amaç/Hedefler: 1- Temel hukuk bilgisi kazandırmak. 2- Adalet Bakanlığında ihtiyaç duyulan cezaevleri, icra daireleri ve mahkeme kalemleri gibi çeşitli birimlere ara eleman yetiştirmek. 3- Özel sektörün hukuk alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek. Genel Bilgi: Adalet programı, Adalet Bakanlığı teşkilatları ile hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış, Adalet programı mezunlarının çalışması, adli işlerin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde kritik önem sahiptir. Bu bağlamda Adalet Programı ile Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev alan personele hizmet içi eğitim sağlanması ana hedeftir.

Adalet programı mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programdan mezun olan öğrenciler mahkemelerde İcra Müdürlüğü, İcra Müdür Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdür Yardımcılığı, Zabıt Katipliği görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca İnfaz Kurumlarında Müdürlüğe kadar yükselen görevlere getirilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Mezunların Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine kayıt hakkı da bulunmaktadır.

Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredatta inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge511959282.pdf

Tam Zamanlı

Önlisans Program Başkanı: Fulya Uçar Şimşek Eposta: fulya.simsek@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Adalet programı öğrencileri için oluşturulmuş Adalet sınıfı (Mahkeme odası) imkanı sunulmaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-ADA

Program Çıktıları

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere sahip olmak.
2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak.
3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak.
4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak ve tartışma yeteneğine haiz olmak.
5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde öğrenmek. ve bunun yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak.
6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak.
7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.
8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak.
9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk sistematiği içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak.
10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahip olmak.
13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya dayanan beceriye sahip olmak.
14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak.
15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA155 Türkçe Ceza Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - 5 3
OADA159 Türkçe Temel Hukukı Kavramlar ve Yargı Örgütü Zorunlu 2 - - - 2
OADA161 Türkçe Medenı Hukukun Temellerı I Zorunlu 3 - - 4 3
OADA163 Türkçe Anayasa Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - 5 3
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 17 2 0 19 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA160 Türkçe İdare Hukukunun Temellerı Zorunlu 3 - - - 3
OADA162 Türkçe Ceza Muhakemesı ve İnfaz Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - - 3
OADA164 Türkçe Medenı Hukukun Temellerı II Zorunlu 3 - - - 3
OADA166 Türkçe Kalem Mevzuatı ve Harçlar Zorunlu 2 - - - 2
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 17 2 0 5 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA253 Türkçe Borçlar Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - 4 3
OADA269 Türkçe Medenı Usul ve Teblıgat Hukukunun Temellerı Zorunlu 3 - - - 3
OADA271 Türkçe Temel İnsan Hakları Zorunlu 2 2 - - 3
OADA273 Türkçe Hukukı Yazışma Teknıklerı Zorunlu 2 2 - - 3
OADA277 Türkçe Tıcaret Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - - 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OTDS283 Türkçe Klavye Kullanımı I Zorunlu 1 2 - - 2
Toplam 14 6 0 8 17
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA266 Türkçe Klavye Kullanımı II Zorunlu 2 2 - - 3
OADA268 Türkçe Ulusal Yargı Ağı Projesı Zorunlu 1 2 - - 2
OADA270 Türkçe İcra ve İflas Hukuku Zorunlu 2 2 - - 3
OADA274 Türkçe Uluslararası Hukuk Zorunlu 2 2 - - 3
OISL276 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku Zorunlu 3 - - - 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 10 8 0 14

2020-2021 Müfredatı-ADA

Program Çıktıları

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere sahip olmak.
2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak.
3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak.
4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak ve tartışma yeteneğine haiz olmak.
5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde öğrenmek. ve bunun yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak.
6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak.
7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.
8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak.
9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk sistematiği içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak.
10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahip olmak.
13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya dayanan beceriye sahip olmak.
14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak.
15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA155 Türkçe Ceza Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - 5 3
OADA159 Türkçe Temel Hukukı Kavramlar ve Yargı Örgütü Zorunlu 2 - - 5 2
OADA161 Türkçe Medenı Hukukun Temellerı I Zorunlu 3 - - 4 3
OADA163 Türkçe Anayasa Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - 5 3
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 17 2 0 30 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA160 Türkçe İdare Hukukunun Temellerı Zorunlu 3 - - 5 3
OADA162 Türkçe Ceza Muhakemesı ve İnfaz Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - 5 3
OADA164 Türkçe Medenı Hukukun Temellerı II Zorunlu 3 - - 4 3
OADA166 Türkçe Kalem Mevzuatı ve Harçlar Zorunlu 2 - - 5 2
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 17 2 0 30 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA253 Türkçe Borçlar Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - 4 3
OADA269 Türkçe Medenı Usul ve Teblıgat Hukukunun Temellerı Zorunlu 3 - - 5 3
OADA277 Türkçe Tıcaret Hukukunun İlkelerı Zorunlu 3 - - 4 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OTDS283 Türkçe Klavye Kullanımı I Zorunlu 1 2 - 5 2
SECADA3 Türkçe ADA 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 10 2 0 22 11
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA266 Türkçe Klavye Kullanımı II Zorunlu 2 2 - 6 3
OADA268 Türkçe Ulusal Yargı Ağı Projesı Zorunlu 1 2 - 8 2
OISL276 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku Zorunlu 3 - - 4 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - 4 -
SECADA4 Türkçe ADA 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 4 0 22 8
SECADA3 - ADA 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA271 Türkçe Temel İnsan Hakları Seçmeli 2 2 - 4 3
OADA273 Türkçe Hukukı Yazışma Teknıklerı Seçmeli 2 2 - 4 3
OADA275 Türkçe Meslekı İngılızce Seçmeli 2 2 - 4 3
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECADA4 - ADA 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA270 Türkçe İcra ve İflas Hukuku Seçmeli 2 2 - 4 3
OADA274 Türkçe Uluslararası Hukuk Seçmeli 2 2 - 4 3
OADA276 Türkçe Tüketıcı Hukuku Seçmeli 2 2 - 4 3
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2