GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Lojistik - - LojistikProgram Tanımları

Lojistik Programı 2010’da kurulmuş olup, Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2012’de vermiştir.

Derece: Lojistik Önlisans Diploması

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Teknoloji ile bütünleşen, araştırma-geliştirmeyi destekleyen, inovatif ürünler geliştirmeye odaklı, girişimciliğe değer veren, dijital platformlara aktarılabilecek iş modellerini önceleyen, uluslararası iş birliklerine açık bir eğitim modeli benimsemektedir. Vizyonumuz, dijital teknolojiden yararlanan, nesnelerin interneti ve yapay zekâ ile donatılmış bir dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geleceğin mesleklerinde önemli roller üstlenecek bir nesil yetiştirmeye dayanmaktadır. Misyon: Pozitif bilimi esas alarak bilgi üreten, analitik ve eleştirel düşünebilen, proje temelli eğitim modeliyle teknolojik devrimin sosyal yaşama ve iş hayatına getireceği yenilikleri, fırsatları değerlendirecek; dijitalleşen, otomasyon sistemleri ve robotik teknolojilerle bütünleşen bir dünyanın gerektirdiği becerilere sahip; geleceğin mesleklerine uyum sağlayacak, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen bir nesil yetiştirmektir. Amaç/Hedefler: Amaçlar arasında; Lojistik alanında çalışacak kalifiye mezunlar vermek. İş hayatında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözebilen meslek elemanı yetiştirmek. Sorumluluk alabilen, çağdaş, dinamik, fikir üretebilen, güncel gelişmelerden ve değişen uygulamalardan haberdar olma alışkanlığına sahip meslek elemanı yetiştirmek. Üniversite sektör işbirliğini geliştirerek, mezunlarımıza sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ara eleman vasıflarını kazandırmak yer almaktadır. Ayrıca Lojistik ile ilgili bilimsel teorik ve uygulamaya dönük bilgiye sahip meslek elemanı yetiştirmek. Yüksekokulumuzun eğitim ve istihdam açısından ilgili kurumlarla (lojistik firmaları, gümrük müşavirlikleri, ticaret odaları, esnaf odaları, sanayici ve iş adamları dernekleri) olan ilişkilerini arttırmak ve kurumsallaştırmak yoluyla öğrencilerin iş hayatına ve kurumların işleyişine aşinalığını sağlamak. Ders içeriklerinin yenilenmesi, yeni tartışmaların ders içeriklerine taşınması ve kullanılan paket programların güncellenmesi yoluyla öğrencilerin verimli bir eğitim almaları için gerekli ortamı sağlamak. Mezunlarla ilişkilerimizi geliştirilerek, üniversitemize sağlayabilecekleri katkıları (staj ve istihdam) sürekli bir sistem haline getirebilmek. Genel Bilgi: Lojistik Programı; bütünüyle sektörün talep ettiği temel elemanı yetiştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör temsilcilerinin desteği alınmıştır. Bu doğrultuda uygulamalı eğitime yoğunlaşılarak mezunlarımızın kolay ve iyi şartlarda istihdam edilebilirliğinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmaktadır.

Lojistik programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler lojistik alanındaki kamu kurumları ve özel işletmelerde göreve başlayabilirler. Bu bağlamda, işletmelerin taşımacılık (kara, hava, deniz ve demiryolu), dağıtım, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dış ticaret departmanlarında çalışabilme olanağına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımız özellikle lojistik işletmelerinde lojistik bilgi sistemi, iade işlemleri, etiketleme, paketleme, ayırma-birleştirme, rota planlaması ve araç optimizasyonu, sevkiyat planlaması, araç takip gibi alanlarda da çalışabilmektedir.

Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge-511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Zeynep Morçiçek Eposta: zeynep.morcicek@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Lojistik Programı; bütünüyle sektörün talep ettiği temel elemanı yetiştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör temsilcilerinin desteği alınmıştır. Bu doğrultuda uygulamalı eğitime yoğunlaşılarak mezunlarımızın kolay ve iyi şartlarda istihdam edilebilirliğinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmaktadır. Lojistik konu itibarıyla uygulama temelli bir alandır. Bu sebeple öğrenciler mümkün olduğunca çok staj ya da uygulama yapmak konusunda teşvik edilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin pratik bilgilerini geliştirmek için uygulama ve bilgisayar laboratuvarlarıyla eğitimleri desteklenmektedir. Öğrenci kariyer merkezimiz staj ve iş imkanları konusunda öğrencilerimize önemli destek vermektedir. Öğrencilerimiz tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, taşımacılık ve gümrükleme gibi alanlarda uluslararası boyutta uzmanlık kazanıp iş piyasasında önemi bir avantaja sahip olarak programdan mezun olurlar.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-LOJ

Program Çıktıları

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
2 Dış ticaret ve lojistik temel kavramlarını anlama, ithalat ve ihracatın temel fonksiyonları, lojistiğin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, firmalar ve çevreleri ile firmaların amaçları konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenme
3 Pazarlama, muhasebe ve finans, işletmecilik ve yönetim konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek
4 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
7 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
8 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
10 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OHUK153 Türkçe Temel Hukuk Zorunlu 2 - - - 2
OISL153 Türkçe Genel Muhasebe Zorunlu 3 - - 5 3
OISL155 Türkçe İşletme Zorunlu 2 - - - 2
OMAT165 Türkçe Tıcarı Matematık Zorunlu 2 - - - 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 15 2 0 10 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
ODIS156 Türkçe Gümrük İşlemlerı Zorunlu 2 2 - - 3
ODIS160 Türkçe Temel Dış Tıcaret İşlemlerı Zorunlu 1 2 - - 2
OIKT154 Türkçe Temel Ekonomı Zorunlu 3 - - - 3
OISL156 Türkçe Gırışımcılık Zorunlu 1 2 - - 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 13 8 0 5 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ODIS267 Türkçe Dış Tıcarette Paket Programlar I Zorunlu 2 2 - - 3
OISL257 Türkçe Lojıstık Yönetımı Zorunlu 3 - - - 3
OISL273 Türkçe Pazarlama Yönetımı Zorunlu 2 2 - - 3
OLOJ255 Türkçe Tedarık Zıncırı Yönetımı Zorunlu 3 - - - 3
OLOJ257 Türkçe Uluslararası Taşımacılık I Zorunlu 2 2 - - 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OYDL265 Türkçe İş İngılızcesı Zorunlu 3 - - - 3
Toplam 15 6 0 4 18
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ODIS254 Türkçe Dış Tıcaret Mevzuatı Zorunlu 3 - - 4 3
ODIS268 Türkçe Dış Tıcarette Paket Programlar II Zorunlu 2 2 - - 3
OISL278 Türkçe Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 - - - 3
OLOJ264 Türkçe Uluslararası Taşımacılık II Zorunlu 2 2 - - 3
OLOJ266 Türkçe Depo ve Stok Yönetımı Zorunlu 1 2 - - 2
OLOJ268 Türkçe Hızmet Pazarlaması Zorunlu 1 2 - - 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 12 8 0 4 16

2020-2021 Müfredatı-LOJ

Program Çıktıları

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
2 Dış ticaret ve lojistik temel kavramlarını anlama, ithalat ve ihracatın temel fonksiyonları, lojistiğin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, firmalar ve çevreleri ile firmaların amaçları konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenme
3 Pazarlama, muhasebe ve finans, işletmecilik ve yönetim konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek
4 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
7 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
8 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
10 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OHUK153 Türkçe Temel Hukuk Zorunlu 2 - - 5 2
OISL153 Türkçe Genel Muhasebe Zorunlu 3 - - 5 3
OISL155 Türkçe İşletme Zorunlu 2 - - 4 2
OMAT165 Türkçe Tıcarı Matematık Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 2 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
ODIS156 Türkçe Gümrük İşlemlerı Zorunlu 2 2 - 4 3
ODIS160 Türkçe Temel Dış Tıcaret İşlemlerı Zorunlu 1 2 - 6 2
OIKT154 Türkçe Temel Ekonomı Zorunlu 3 - - 4 3
OISL156 Türkçe Gırışımcılık Zorunlu 1 2 - 5 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 8 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ODIS267 Türkçe Dış Tıcarette Paket Programlar I Zorunlu 2 2 - 4 3
OISL257 Türkçe Lojıstık Yönetımı Zorunlu 3 - - 4 3
OISL273 Türkçe Pazarlama Yönetımı Zorunlu 2 2 - 5 3
OLOJ257 Türkçe Uluslararası Taşımacılık I Zorunlu 2 2 - 5 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECLOJ3 Türkçe LOJ 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 9 6 0 22 12
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ODIS268 Türkçe Dış Tıcarette Paket Programlar II Zorunlu 2 2 - 5 3
OLOJ264 Türkçe Uluslararası Taşımacılık II Zorunlu 2 2 - 6 3
OLOJ266 Türkçe Depo ve Stok Yönetımı Zorunlu 1 2 - 5 2
OLOJ268 Türkçe Hızmet Pazarlaması Zorunlu 1 2 - 2 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
SECLOJ4 Türkçe LOJ 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 8 0 18 10
SECLOJ3 - LOJ 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL271 Türkçe Yönetım ve Organızasyon Seçmeli 3 - - 4 3
OLOJ255 Türkçe Tedarık Zıncırı Yönetımı Seçmeli 3 - - 4 3
OLOJ271 Türkçe Ofıs Uygulamaları Seçmeli 2 - - 4 2
OLOJ273 Türkçe Dıjıtal Tedarık Zıncırı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL265 Türkçe İş İngılızcesı Seçmeli 3 - - 4 3
SECLOJ4 - LOJ 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ODIS254 Türkçe Dış Tıcaret Mevzuatı Seçmeli 3 - - 4 3
OISL276 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku Seçmeli 3 - - 4 3
OISL278 Türkçe Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 - - 4 3
OLOJ272 Türkçe Tehlıkelı Madde Lojıstığı Seçmeli 2 - - 4 2
OLOJ274 Türkçe Elektronık Tıcaret Seçmeli 2 - - 4 2
OLOJ276 Türkçe Dıjıtal Tedarık Zıncırı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2