GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı


Program Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “Nişantaşı Meslek Yüksekokulu” olarak, 09.09.2009 tarih ve 24480 sayılı kuruluş kararının 17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yükseköğretim sistemine katılmış ve 10.10.2010 tarihinde de ön lisans eğitim-öğretimine başlamış bir vakıf yükseköğretim kurumudur. Nişantaşı Üniversitesi 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ek Madde 146’daki Kuruluş Kanunu ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü üzerinden kamu tüzel kişiliğini kazanmış, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu da Nişantaşı Üniversitesi’ne devir olmuştur. Üniversitemiz, 2013-2014 akademik yılından itibaren ön lisans yanında lisans eğitimi de vermeye başlamış ve ilgili dönemde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 13, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 5 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 5 olmak üzere toplam 23 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda tüm bölümlerin eğitim dili Türkçe’dir. 2020 - 2021 Güz Dönemi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ilk öğrencileri ile derslere başlamıştır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programını başarı ile tamamlayan öğrenci Lisans Diploması almaya hak kazanır

Lisans

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programına kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve başka bir yükseköğretim kutumunda aynı seviyedeki örgün bir programa kayıtlı olmamak şarttır. Süresi içinde Üniversiteye kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday, bölüm öğrencisi olarak eğitim almaya hak kazanır.

Mimarlık lisans bölümümüz ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurulu tarafından yapılan yerleştirme ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenci,almaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru süreci Üniversite Senatosu'nun değerlendirmesine tabidir.

Mimarlık (Türkçe) lisans programına kaydolan öğrencilere ders programında yer alan zorunlu yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı yapılır. Her yabancı dil dersi için tanımlanan muafiyet sınavı kendi döneminin başında ayrı ayrı yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenci, aldığı puan karşılığı olan harf notuna bağlı olarak ders/derslerden muaf edilir. Muafiyet notu "M" harfi ile not dökümünde açıklamada belirtilir. Muafiyet sınavlarında başarı notu en az "CC" olmalıdır.

Tasarım disiplinleri içinde yer alan ve uygulama alanları değişkenlik gösteren, şehir ve bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık, mimarlık ve bunların yanında çağın gerekleri sonucu ortaya çıkan iç mimarlık ve çevre tasarımı mesleği insanın farklılaşan gündelik yaşam ihtiyaçlarından sorumlu ve birbiriyle ilişkili meslek disiplinleridir. İç mimarlık ve çevre tasarımı çoğunlukla yapıların iç mekanlarının tasarımını kapsar. Kamu yapıları, kültür ve eğitim yapıları, konaklama birimleri ve konut yapıları gibi pek çok fonksiyonun tasarlama, projelendirme ve uygulama safhasında yer alır. Çevresel analizler ile kullanıcıların ihtiyaçlarını belirlenir, mekanlar kullanıcının psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanır. İç ve dış mekan düzenlemelerinin birlikteliğini sağlamak bölümün başlıca amaçlarındandır.

Program yeni açılmış olup, henüz mezun vermemiştir.

Mimarlık lisans programımızı başarı ile tamamlayan öğrenci, tasarım alanında lisansüstü eğitim programlarına başvuruda bulunabilir. Kamu Kurumu özel sektör veya bağımsız olarak mimarlık ve inşaat projelerinde lisanslı mimar olarak görev alabilirler.

Ölçme - değerlendirme yöntemleri yarıyıl içi (vize), yarıyıl sonu (final) sınavları olmak üzere en az iki ölçme faaliyetinden oluştur. Sınav tarihleri akademik takvimde ilan edilir. Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notu 50'nin altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar.

Lisans Programı'nda kayıtlı olduğu bütün derslerden başarılı olmuş, 240 AKTS'ye ulaşmış; genel ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış; varsa zorunlu staj yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve mezun olmaya hak kazanır.

Tam Zamanlı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı (Vekil) Dr. Öğr. Üye. Elif Belkıs Öksüz, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Nişantaşı Üniversitesi 1453 NeoTech Yerleşkesi Sarıyer/İstanbul

Yerleşke olanakları için http://kampustehayat.nisantasi.edu.tr


Program Çıktıları

1 Tasarım Düşüncesi Becerisi: Net ve doğru ifadelerle soru oluşturabilme, bilgiyi yorumlamak için farklı düzeyde soyutlama yapma, farklı bakış açıları üzerinden muhakeme yaparak iyi gerekçelendirilmiş sonuçlara ulaşbilme ve tanımlı ölçütler ve standartlar üzerinden farklı alternatifler türetmek
2 Temel tasarım becerileri: Tasarım kavramını süreç ve ürün olarak anlama, temel tasarım ilkelerini yaratıcı ve üretken şekilde yorumlamak
3 Görsel İletişim Becerisi: Geleneksel ve dijital ortamlarda kullanılan çizim/tasarım/simülasyon araçlarını tasarım sürecinin farklı aşamalarında ve tasarım temsilinde etkin biçimde kullanmak
4 Akustik: Akustik tasarım ilkelerini anlama, akustikle ilgili tasarım kararları verme yeteneği, akustik kontrol için uygun stratejiler geliştirmek
5 Yapı sistemleri: Bütünleşik ve kapsamlı bir iç mekan inşaatının belgelenebilrmesi için formatları, bileşenleri ve kabul edilmiş standartları anlama becerisine sahip olmak
6 Ürünler ve Malzemeler: Tasarım amacını destekleyen geniş bir uygun ürün, malzeme, mobilya, demirbaş, ekipman ve eleman yelpazesini tasarlama ve belirleme becerisine sahip olmak
7 Işık ve Renk: Farklı tasarım iletişim modlarında renk çözümlerini kullanabilme ve renk terminolojisi, renk ilkeleri, teorileri ve sistemleri hakkında bir anlayışa sahip olmak.
8 Tasarım elemanları ve ilkeleri İç mekan tasarımı müfredatı boyunca tasarımın unsurlarını ve ilkelerini ve ilgili teorileri 2D ve 3D tasarım çözümlerine uygulamak.
9 İç Mimarlık Tarihi: Yapılı çevrenin tasarımındaki tarihsel değişiklikleri etkileyen sosyal, politik ve fiziksel etkileri anlamak; iç tasarım tarihinin ve malzeme kültürünün temel bağlamını ve çerçevesini anlamak.
10 İletişim: profesyonel işbirliği bağlamında aktif dinleme becerilerinin geliştirilmesi; Görsel iletişim tekniklerini ve teknolojilerini kullanarak proje çözümlerini ifade etmek
11 İnsan-merkezli Tasarım: Tasarım çözümünde için insan faktörlerini, ergonomiyi referans almak; kapsayıcı ve evrensel tasarım ilkelerini uygulama becerisine sahip olmak
12 Mesleki Uygulama ve Profesyonellik: İç mimarlık mesleğinin ve çevre tasarımının toplum için değerini tanımlayan ilkeleri, süreçleri ve sorumlulukları anlamak.
13 Proje Yönetimi ve Kontrolü: Profesyonel iş oluşum türlerini, proje yönetimi unsurlarını, mesleki etik ve davranışları anlama becerilerine sahip olmak ve bu becerileri kullanmak.
14 Yönetmelikler ve Yönergeler: İnşaat, ürünler ve malzemelerle ilgili sektöre özgü düzenlemeleri ve yönergeleri anlama ve kullanmak
15 Tasarımcı ve müşteri ilişkileri: İşveren, yapı sahibi, kullanıcı grupları ve kamu ve toplulukların ihtiyaçlarını belirleme, anlama ve mesleki sorumluluğun bilincine sahip olmak
16 Çevresel Sistemler ve İnsan Refahı: çevresel etki ve insan refahı ile ilgili olarak akustik, termal konfor, iç hava kalitesi ve su ve atık sistemleri ilkelerini kullanma becerisine sahip olmak
17 Araştırma Becerileri: iç mimarlık ve çevre tasarımına özgü temel kavramlar, alanına yenilik getiren mimari akımlar ve fenomenler çerçevesinde görsel ve işitsel medya kaynaklarından bilgi toplama ve bu bilgileri derleme, karşılaştırma ve yorumlamak
18 Yabancı dilde iletişim: Avrupa dil portföyünde yer alan dillerden en az birini kullanarak etkili biçimde iletişim kurabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EATA191 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 3 2
EICM123 Türkçe Teknik Resim ve Tasarı Geometri Zorunlu 2 2 - 8 3
EICT101 Türkçe Tasarım ve Mimarlığa Giriş Zorunlu 3 - - 5 3
EICT103 Türkçe Tasarımda Görsel Medya Zorunlu 1 2 - 4 2
EMIM121 Türkçe Temel Tasarım Zorunlu 3 2 - 7 4
EYDL191 Türkçe İngilizce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 8 0 33 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EATA192 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 3 2
EICM120 Türkçe İç Mimarlığa Giriş Zorunlu 3 - - 7 3
EICM122 Türkçe Mekan Betimlemesi Zorunlu 2 2 - 7 3
EICT102 Türkçe Sanat ve Mimarlık Tarihi Zorunlu 3 - - 5 3
EMIM120 Türkçe Çevre Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL192 Türkçe İngilizce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 4 0 33 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EICT201 Türkçe İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı I Zorunlu 2 4 - 7 4
EICT203 Türkçe İç Mimarlık İçin Yapı I Zorunlu 2 2 - 6 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL291 Türkçe Mesleki İngilizce Zorunlu 3 - - 5 3
EYMD221 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 11 8 0 26 15
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EICT202 Türkçe İç Mimarlıkta Dijital Medya Zorunlu 1 2 - 5 2
EICT204 Türkçe İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı II Zorunlu 2 4 - 7 4
EICT206 Türkçe İç Mimarlık Tarihi Zorunlu 3 - - 5 3
EICT208 Türkçe İç Mimarlık İçin Yapı II Zorunlu 2 2 - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 10 8 0 25 14
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-5-ICT Türkçe MMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 5. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EICT301 Türkçe İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı III Zorunlu 2 4 - 7 4
Toplam 2 4 0 19 7
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-6-ICT Türkçe MMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 6. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EICT302 Türkçe İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı IV Zorunlu 2 4 - 7 4
Toplam 2 4 0 19 7
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-7-ICT Türkçe MMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 7. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EICT401 Türkçe İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı V Zorunlu 2 4 - 7 4
Toplam 2 4 0 19 7
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020IMU-8-ICT Türkçe MMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 8. YY. IMU Dersleri Seçmeli - - - 30 12
Toplam 0 0 0 30 12
2020SEC-5-ICT - MMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EICT303 Türkçe Tasarım Teorisi Seçmeli 3 - - 6 3
EICT305 Türkçe Sürdürülebilir Tasarım Araştırmaları Seçmeli 3 - - 6 3
EICT307 Türkçe Detay Çözümleme Seçmeli 2 2 - 6 3
EICT309 Türkçe Yeniden İşlevlendirme Seçmeli 3 - - 6 3
2020SEC-6-ICT - MMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EEND324 Türkçe Ergonomi Seçmeli 3 - - 6 3
EICT304 Türkçe İç Mekanda Sürdürülebilir Tasarım Seçmeli 3 - - 6 3
EICT308 Türkçe Mobilya Tasarımı ve Üretimi Seçmeli 3 - - 6 3
EICT312 Türkçe Mekanda Renk Seçmeli 3 - - 6 3
EICT314 Türkçe İç Mimarlıkta Görsel Medya Seçmeli 3 - - 6 3
EICT316 Türkçe Akustik Seçmeli 3 - - 6 3
2020SEC-7-ICT - MMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EICT403 Türkçe İç Mekanda Tasarım Trendleri Seçmeli 3 - - 6 3
EICT405 Türkçe Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6 3
EICT407 Türkçe Tasarım Yöntemleri ve Pratikleri Seçmeli 3 - - 6 3
EICT409 Türkçe Güncel Mimarlık Söylem ve Eleştirisi Seçmeli 3 - - 6 3
EICT411 Türkçe Tasarımda Ütopik Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6 3
EICT413 Türkçe Aydınlatma Seçmeli 3 - - 6 3
EMIM421 Türkçe Rölöve Seçmeli 2 2 - 6 3
2020IMU-8-ICT - MMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EICT402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar/Bitirme Projesi Seçmeli 2 20 - 30 12
EICT404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak (+Rapor) Seçmeli 2 20 - 30 13
EICT406 Türkçe Uygulama Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12