GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Mimarlık (İngilizce) - - Mimarlık (İngilizce)Program Tanımları

Mimarlık Bölümü 2013 yılında kurulmuş olup Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Mimarlık (Türkçe) programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiş, ilk mezunlarını 2017'de vermiştir.

Derece: Mimarlık Lisans Diploması Unvan: Mimar

Lisans

TC Vatandaşları: Programa, SAY puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM taradından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi"ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Ulusal kimlik ve değerlere bağlı, uluslararası ölçek ve standartlarda mesleki ve akademik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir kurum haline gelmektir. Misyon: Fakülteyi oluşturan bölümlerin katılımıyla yerel ve küresel ölçekte disiplinlerarası çalışmalar yapan, mimarlık ortamını evrensel düzeye yükseltecek meslek insanı ve akademisyen yetiştirmektir. Amaç ve Hedefler: Mimarlık, ilk insandan bu yana barınma ihtiyacına bağlı olarak dünya tarihinin en eski meslek alanlarından biridir. İnsanlık var oldukça mimarlık mesleğine gereksinimin biçim değiştirse de devam edeceği açıktır. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’ne bağlı Mimarlık Programı’nın amacı, genç mimarları her türlü çağdaş teknik bilgi ve beceri ile donatırken, onları ahlaki ve etik değerlere sahip, ülkesini seven, insanlığa faydalı olmayı hedefleyen, aydın, çağdaş ve dünya çapında vizyona sahip birer insan olarak yetiştirmektir. Genel Bilgiler: Mimarlık lisans programı dört yıllık olup Matematik-Fen-4 sınav puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Ders geçme sistemine dayalı olarak sekiz yarıyıldan oluşan dört yıllık bir eğitim süresi vardır. Bölüm, yüksek düzeyde temel matematik, geometri ve görsel sanatlar ile felsefeye ilgi gerektirmektedir. Program, mimari tasarım ve inşaat bilgisi, mimarlık tarihi, fiziksel çevrenin kontrolü ve inşaat teknolojileri, proje ve üretim yönetimi olmak üzere dört ana alanda derinlemesine bilgi sunmaktadır. Öğrencinin her dönem atölye ve laboratuvarlarda edindiği tecrübe ve bilgilerle farklı ölçek ve işlevlerde projeler üretmesi ve sunması, lisans eğitiminin mesleki uygulamaya ilişkin aktif olduğu kısmını oluşturur. Mimarlık lisans programı, her türlü yapının tasarımı, mekanların donatılması, kullanıcıların ihtiyaç duyacağı nesnelerin üretilmesi, inşaat sürecinin planlanması ve koordinasyonu konularında teknik eğitim vermektedir. Bu programda öğrencilere yaşam boyu sanat ve kültüre dayalı kişisel gelişim peşinde koşmaları ve bu sayede karşılaştıkları mesleki sorunları çözmeleri öğretilmektedir.

Bölümden mezun olan öğrenciler mimar ünvanını alır. Mimarlık bölümü mezunlarımız tasarım ofisleri, mimarlık ofisleri ve şantiyelerde görev alabilecekleri gibi malzeme sektöründe, proje yönetimi alanında çalışabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Kamu Kurumu özel sektör veya bağımsız olarak mimarlık ve inşaat projelerinde lisanslı mimar olarak görev alabilirler.

Mimarlık lisans programımızı başarı ile tamamlayan öğrenci, mimari tasarım alanında lisansüstü eğitim programlarına başvuruda bulunabilir. Lisans mezunu öğrenciler mimari tasarım, kentsel tasarım, mimarlık tarihi, mimari restorasyon, yapım yönetimi ve teknolojileri, yapı bilgisi, mühendislik, iç mimarlık, endüstriyel tasarım gibi alanlarda yüksek lisans eğitimi alabilmektedir.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70 ine, uygulamalı derslerin ise en az% 80 ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz b. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da degerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat'ta (aşağıda) yer alan ders ismine tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Egitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav Başarı ve Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/0452-2-sinav ve basari degerlendirme sistemi vonergesi 23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitim ogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 240 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyiniz.

Tam Zamanlı

Mahsa Tekin, mahsa.safaei@nisantasi.edu.tr; İlayda Turan, ilayda.turan@nisantasi.edu.tr

Yerleşke olanakları için http://kampustehayat.nisantasi.edu.tr


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 MÜFREDATI - ING MIM

Program Çıktıları

1 Ön-tasarım: Yapının işlevlendirilmesinde ve yapı komplekslerinin oluşturulmasında rol oynayan işveren ve kullanıcı gereksinimlerini gibi ihtiyaçlar doğrultusunda bina programının tanımlanması hakkında bilgi sahibi olmak. donanımsal ihtiyaçların gözden geçirilmesi, ve arsanın durumunu yapılı çevresiyle değerlendirebilme becerisine sahip olmak
2 Tasarım Düşüncesi Becerisi: Net ve doğru ifadelerle soru oluşturabilme, bilgiyi yorumlamak için farklı düzeyde soyutlama yapma, farklı bakış açıları üzerinden muhakeme yaparak iyi gerekçelendirilmiş sonuçlara ulaşbilme ve tanımlı ölçütler ve standartlar üzerinden farklı alternatifler türetme
3 Görsel İletişim Becerisi: Geleneksel ve dijital ortamlarda kullanılan çizim/tasarım/simülasyon araçlarını tasarım sürecinin farklı aşamalarında ve tasarım temsilinde etkin biçimde kullanma
4 Temel tasarım becerileri: Tasarım kavramını süreç ve ürün olarak anlama, temel tasarım ilkelerini yaratıcı ve üretken şekilde yorumlama.
5 Yapı malzemeleri ve yapı sistemi: Yapı malzemeleri ve ürünlerin bileşenleri ve bir araya gelişlerini, içsel karakteristik özelliklerini ve sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurularak performansları hakkındaki temel ilkeleri anlama.
6 Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık: Fiziksel, duyusal veya farklı yönlerde engellere sahip bireylerin bağımsızca deneyim kazanabileceği mekanlar tasarlayabilme.
7 Çevresel sistemler: aktif ve pasif ısıtma-soğutma sistemleri, gün ışığından yararlanma, akustik konularındaki temel ilkelerini uygun performans değerlendirme araçları ile birlikte anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapay kaynakların, sağlıklı yapılı çevre oluşturma, biyolojik-iklimsel tasarım ve enerji korunumu gibi konuları tasarımda optimizasyon, korunum ve yeniden kullanıma çerçevesinde ele alma.
9 Tarihi gelenekler ve küresel kültür: Mimari, peyzaj ve kentsel tasarım ile ilgili yöresel, küresel, bölgesel, yerel, milli ilkeleri, kültürel etmenleri tanıma, farklı kültür ve bireylerin ihtiyaçlarını, değerlerini, davranışsal normlarını, mimarların sosyal rol ve yükümlüklerinde oluşturduğu çeşitlemeleri anlama.
10 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Konularında Bilgi Sahibi Olmak: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlamak
11 Araştırma Becerileri: Mimarlık terminolojisinde yer alan temel kavramlar, alanına yenilik getiren mimari akımlar ve fenomenler çerçevesinde görsel ve işitsel medya kaynaklarından bilgi toplama ve bu bilgileri derleme, karşılaştırma ve yorumlama
12 Taşıyıcı Sistemler: Yapının maruz kaldığı yatay ve düşey kuvvetler çerçevesinde doğru taşıyıcı sistemi seçmek veya uygulamak üzere stüktürel sistemler ve temel ilkeleri hakkında fikir sahibi olmak.
13 Yapı servis sistemleri ve Tesisat Bilgisi: performansında rol oynayan tesisat, ulaşım, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak.
14 Teknik Belgeleme: Yapı tasarımında yer alan sistemleri ve bileşenleri teknik resim ve mesleki standartlara uygun olarak ifade edebilme, şartname yazabilme
15 Proje yönetimi: Proje ekibi üyelerini oluşturma, İş planı tanmlama, proje programı oluşturma, proje üretimi için benimsenen yaygın yöntemleri hakkında fikir edinme
16 İşbirliği: Mimari proje tasarım ve uygulamasında işbirliği, çok disiplinli takımlar ve yakın meslek gruplarıyla uyum içinde çalışma
17 Mesleki İletişim Becerileri: Konuşma ve yazma becerilerini etkin biçimde kullanma; temsil ortam ve araçlarını mesleki ve genel iletişim çerçevesinde kullanma. Mimarlık terminolojisinde yer alan terimler hakkında fikir sahibi olma.
18 Yabancı dilde iletişim: Avrupa dil portföyünde yer alan dillerden en az birini kullanarak etkili biçimde iletişim kurabilme
19 Mimar-işveren rolü: İşveren, yapı sahibi, kullanıcı grupları ve kamu ve toplulukların ihtiyaçlarını belirleme, anlama ve mesleki sorumluluğun bilincine sahip olma
20 Yasal sorumluklar ve Mesleki Hükümler: Mimari Etik, toplum refahı, mesleki hükümler, imar ve iskan yönetmelikleri, işeveren-mimar haprofesyonel servis kontratları, imar ve çevre düzeni planları, çevresel yönetmelikler ve tarihi korunum ve ulaşılabilirlik yasaları tarafından belirlenen mimarın kamuya ve işverene karşı sorumluklarını anlama.
21 Yapı Ekonomisi: Yapının tedarik maliyeti, proje finansmanı ve işleyiş maliyetleri ve bina yaşam döngüsü, yapı maliyet tahmini gibi konuların temel ilkelerini anlama.
22 Kültürel çeşitlilik: Farklı kültür ve bireylerin ihtiyaçları, değerleri, davranışsal normları, fiziksel becerileri ve sosyal ve mekânsal kalıp çeşitlemelerini ve bu çeşitliliğin mimarların sosyal rol ve yükümlüklerinde oluşturduğu çeşitlemeleri anlama.
23 Geniş kapsamlı tasarım: Her öğrencinin farklı ölçeklerdeki kendi tasarım kararlarını verebilecekleri ve bu sayede kendi kapasitelerini sergileyebilecekleri geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi.
24 İnsan davranışları: İnsan davranışları, doğal çevre ve yapma çevrenin tasarımı arasındaki ilişkiyi anlayabilme.
25 Pratik yönetimi: Finansal yönetim, iş, zaman, risk yönetimi, aracılık ve hakemlik, ve pratik etkileyen eğilimler ile ilgili temel ilkeleri anlama.
26 Liderlik: Bina tasarımı ve yapım süreçleri ile toplumdaki çevresel, sosyal ve estetik konularda mimarın sahip olması gereken teknik ve becerileri anlama.
27 Etik ve profesyonel karar verme: Mimari tasarım ve pratikte, sosyal, politik ve kültürel konularda profesyonel karar verme ile ilgili etik konuları anlama.
28 Toplum ve sosyal sorumluluk: Mimarın toplum yararına, tarihi birikime saygılı ve yerel ve küresel komşular için yaşam kalitesini arttırıcı bir sorumluluğu olduğunu anlama

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık Zorunlu - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR101 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng I Zorunlu 2 2 - - 3
EARC103 İngilizce Buıldıng Informatıon I Zorunlu 3 - - 4 3
EARC107 İngilizce Mathematıcs Zorunlu 3 - - 4 3
EARC109 İngilizce Basıc Desıgn I Zorunlu 3 - - 4 3
EARC111 İngilizce Introductıon to Archıtectural Desıgn Zorunlu 2 2 - - 3
EARC125 İngilizce Archıtectural Technıcal Drawıng Zorunlu 1 2 - - 2
EHIS191 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 16 6 0 15 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR102 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng II Zorunlu 2 2 - - 3
EARC104 İngilizce Buıldıng Informatıon II Zorunlu 3 - - 5 3
EARC106 İngilizce Buıldıng Materıals Zorunlu 3 - - 5 3
EARC108 İngilizce Buıldıng Elements I Zorunlu 3 - - 5 2
EARC110 İngilizce Basıc Desıgn II Zorunlu 2 1 - 5 3
EARC112 İngilizce Archıtectural Desıgn I Zorunlu 2 4 - - 4
EHIS192 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon II Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 17 7 0 20 20
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EARC203 İngilizce European Archıtecture Hıstory Zorunlu 3 - - 4 3
EARC207 İngilizce Structure Analysıs Zorunlu 3 - - 4 3
EARC209 İngilizce Buıldıng Elements II Zorunlu 3 - - 4 3
EARC211 İngilizce Theorıes of Archıtectural Desıgn Zorunlu 3 - - 4 3
EARC213 İngilizce Archıtectural Desıgn II Zorunlu 2 4 - - 4
EIND221 İngilizce Computer Aıded Desıgn I Zorunlu 2 2 - 5 3
ETRL201 İngilizce Turkısh Language I Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 18 6 0 23 21
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EARC208 İngilizce Urban Interıors Zorunlu 3 - - 5 3
EARC212 İngilizce Conservatıon of a World Herıtage Zorunlu 3 - - 4 3
EARC214 İngilizce Desıgn Drawıng: Practıce on a Conceptıal Approach Zorunlu 3 - - 4 3
EARC216 Türkçe Archıtectural Desıgn III Zorunlu 2 4 - - 4
EARC218 Türkçe Modern Archıtecture Hıstory Zorunlu 2 - - - 2
EIND220 Türkçe Computer Aıded Desıgn II Zorunlu 2 2 - - 3
ETRL202 İngilizce Turkısh Language II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 17 6 0 15 20
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-5.ARC Türkçe 2019 Mımarlık (İngılızce) 5.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli 3 - - - 3
EARC303 İngilizce Envıronmental Control Systems I Zorunlu 3 - - 4 3
EARC317 Türkçe Archıtectural Desıgn IV Zorunlu 2 6 - - 5
Toplam 8 6 0 4 11
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-6.ARC Türkçe 2019 Mımarlık (İngılızce) 6.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli 3 - - - 3
EARC304 İngilizce Envıromental Control Systems II Zorunlu 3 - - 4 3
EARC318 Türkçe Archıtectural Desıgn V Zorunlu 2 6 - - 5
Toplam 8 6 0 4 11
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-7.ARC Türkçe 2019 Mımarlık (İngılızce) 7.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli 3 - - - 3
EARC419 Türkçe Archıtectural Desıgn VI Zorunlu 2 6 - - 5
EARC421 Türkçe Conservatıon and Restoratıon Zorunlu 3 - - - 3
Toplam 8 6 0 11
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
IMUING Türkçe 8. YY IMU Electıve Courses Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2019SEC-5.ARC - 2019 Mimarlık (İngilizce) 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EARC305 İngilizce Structural System Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
EARC311 İngilizce Logıc and Theory of Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
EARC313 İngilizce Structural Systems ın Archıtecture Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA301.1 Türkçe French I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301.1 Türkçe Spanısh I Seçmeli - - - 5 3
ERUS301.1 Türkçe Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
ESRP301 İngilizce Socıal Responsbılıty Project Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.ARC - 2019 Mimarlık (İngilizce) 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EARC306 İngilizce Urban Plannıng and Zonıng Seçmeli 3 - - 5 3
EARC308 İngilizce Drawıng ın Archıtecture Seçmeli 3 - - 5 3
EARC310 İngilizce Garden Des. ın Hıstory&Arch. Seçmeli 3 - - 5 3
EARC314 İngilizce Vısual Culture and Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
EARC316 İngilizce Unobstructed Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL338 İngilizce Scıence and Technology Development Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA302.1 Türkçe French II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302.1 Türkçe Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302.1 Türkçe Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302.1 Türkçe Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.ARC - 2019 Mimarlık (İngilizce) 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EARC405 İngilizce Constructıon Management and Economy Seçmeli - - - 5 3
EARC409 İngilizce Relıevo Seçmeli 3 - - 5 3
EARC415 İngilizce Restoratıon of Cultural Prop Seçmeli 3 - - 5 3
EARC417 İngilizce Entrepreneurshıp Seçmeli 3 - - 5 3
IMUING - 8. YY IMU Elective Courses
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ

2020-2021 Müfredatı-ING MIM

Program Çıktıları

1 Ön-tasarım: Yapının işlevlendirilmesinde ve yapı komplekslerinin oluşturulmasında rol oynayan işveren ve kullanıcı gereksinimlerini gibi ihtiyaçlar doğrultusunda bina programının tanımlanması hakkında bilgi sahibi olmak. donanımsal ihtiyaçların gözden geçirilmesi, ve arsanın durumunu yapılı çevresiyle değerlendirebilme becerisine sahip olmak
2 Tasarım Düşüncesi Becerisi: Net ve doğru ifadelerle soru oluşturabilme, bilgiyi yorumlamak için farklı düzeyde soyutlama yapma, farklı bakış açıları üzerinden muhakeme yaparak iyi gerekçelendirilmiş sonuçlara ulaşbilme ve tanımlı ölçütler ve standartlar üzerinden farklı alternatifler türetme
3 Görsel İletişim Becerisi: Geleneksel ve dijital ortamlarda kullanılan çizim/tasarım/simülasyon araçlarını tasarım sürecinin farklı aşamalarında ve tasarım temsilinde etkin biçimde kullanma
4 Temel tasarım becerileri: Tasarım kavramını süreç ve ürün olarak anlama, temel tasarım ilkelerini yaratıcı ve üretken şekilde yorumlama.
5 Yapı malzemeleri ve yapı sistemi: Yapı malzemeleri ve ürünlerin bileşenleri ve bir araya gelişlerini, içsel karakteristik özelliklerini ve sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurularak performansları hakkındaki temel ilkeleri anlama.
6 Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık: Fiziksel, duyusal veya farklı yönlerde engellere sahip bireylerin bağımsızca deneyim kazanabileceği mekanlar tasarlayabilme.
7 Çevresel sistemler: aktif ve pasif ısıtma-soğutma sistemleri, gün ışığından yararlanma, akustik konularındaki temel ilkelerini uygun performans değerlendirme araçları ile birlikte anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapay kaynakların, sağlıklı yapılı çevre oluşturma, biyolojik-iklimsel tasarım ve enerji korunumu gibi konuları tasarımda optimizasyon, korunum ve yeniden kullanıma çerçevesinde ele alma.
9 Tarihi gelenekler ve küresel kültür: Mimari, peyzaj ve kentsel tasarım ile ilgili yöresel, küresel, bölgesel, yerel, milli ilkeleri, kültürel etmenleri tanıma, farklı kültür ve bireylerin ihtiyaçlarını, değerlerini, davranışsal normlarını, mimarların sosyal rol ve yükümlüklerinde oluşturduğu çeşitlemeleri anlama.
10 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Konularında Bilgi Sahibi Olmak: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlamak
11 Araştırma Becerileri: Mimarlık terminolojisinde yer alan temel kavramlar, alanına yenilik getiren mimari akımlar ve fenomenler çerçevesinde görsel ve işitsel medya kaynaklarından bilgi toplama ve bu bilgileri derleme, karşılaştırma ve yorumlama
12 Taşıyıcı Sistemler: Yapının maruz kaldığı yatay ve düşey kuvvetler çerçevesinde doğru taşıyıcı sistemi seçmek veya uygulamak üzere stüktürel sistemler ve temel ilkeleri hakkında fikir sahibi olmak.
13 Yapı servis sistemleri ve Tesisat Bilgisi: performansında rol oynayan tesisat, ulaşım, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak.
14 Teknik Belgeleme: Yapı tasarımında yer alan sistemleri ve bileşenleri teknik resim ve mesleki standartlara uygun olarak ifade edebilme, şartname yazabilme
15 Proje yönetimi: Proje ekibi üyelerini oluşturma, İş planı tanmlama, proje programı oluşturma, proje üretimi için benimsenen yaygın yöntemleri hakkında fikir edinme
16 İşbirliği: Mimari proje tasarım ve uygulamasında işbirliği, çok disiplinli takımlar ve yakın meslek gruplarıyla uyum içinde çalışma
17 Mesleki İletişim Becerileri: Konuşma ve yazma becerilerini etkin biçimde kullanma; temsil ortam ve araçlarını mesleki ve genel iletişim çerçevesinde kullanma. Mimarlık terminolojisinde yer alan terimler hakkında fikir sahibi olma.
18 Yabancı dilde iletişim: Avrupa dil portföyünde yer alan dillerden en az birini kullanarak etkili biçimde iletişim kurabilme
19 Mimar-işveren rolü: İşveren, yapı sahibi, kullanıcı grupları ve kamu ve toplulukların ihtiyaçlarını belirleme, anlama ve mesleki sorumluluğun bilincine sahip olma
20 Yasal sorumluklar ve Mesleki Hükümler: Mimari Etik, toplum refahı, mesleki hükümler, imar ve iskan yönetmelikleri, işeveren-mimar haprofesyonel servis kontratları, imar ve çevre düzeni planları, çevresel yönetmelikler ve tarihi korunum ve ulaşılabilirlik yasaları tarafından belirlenen mimarın kamuya ve işverene karşı sorumluklarını anlama.
21 Yapı Ekonomisi: Yapının tedarik maliyeti, proje finansmanı ve işleyiş maliyetleri ve bina yaşam döngüsü, yapı maliyet tahmini gibi konuların temel ilkelerini anlama.
22 Kültürel çeşitlilik: Farklı kültür ve bireylerin ihtiyaçları, değerleri, davranışsal normları, fiziksel becerileri ve sosyal ve mekânsal kalıp çeşitlemelerini ve bu çeşitliliğin mimarların sosyal rol ve yükümlüklerinde oluşturduğu çeşitlemeleri anlama.
23 Geniş kapsamlı tasarım: Her öğrencinin farklı ölçeklerdeki kendi tasarım kararlarını verebilecekleri ve bu sayede kendi kapasitelerini sergileyebilecekleri geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi.
24 İnsan davranışları: İnsan davranışları, doğal çevre ve yapma çevrenin tasarımı arasındaki ilişkiyi anlayabilme.
25 Pratik yönetimi: Finansal yönetim, iş, zaman, risk yönetimi, aracılık ve hakemlik, ve pratik etkileyen eğilimler ile ilgili temel ilkeleri anlama.
26 Liderlik: Bina tasarımı ve yapım süreçleri ile toplumdaki çevresel, sosyal ve estetik konularda mimarın sahip olması gereken teknik ve becerileri anlama.
27 Etik ve profesyonel karar verme: Mimari tasarım ve pratikte, sosyal, politik ve kültürel konularda profesyonel karar verme ile ilgili etik konuları anlama.
28 Toplum ve sosyal sorumluluk: Mimarın toplum yararına, tarihi birikime saygılı ve yerel ve küresel komşular için yaşam kalitesini arttırıcı bir sorumluluğu olduğunu anlama

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR101 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng I Zorunlu 2 2 - 6 3
EARC111 İngilizce Introductıon to Archıtectural Desıgn Zorunlu 2 2 - 6 3
EARC113 İngilizce Buıldıng Informatıon Zorunlu 2 2 - 6 3
EARC125 İngilizce Archıtectural Technıcal Drawıng Zorunlu 1 2 - 4 2
EHIS191 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon I Zorunlu 2 - - 3 2
EIND121 İngilizce Basıc Desıgn Zorunlu 3 2 - 7 4
Toplam 12 10 0 32 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR102 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng II Zorunlu 2 2 - 6 3
EARC112 İngilizce Archıtectural Desıgn I Zorunlu 2 4 - 8 4
EARC114 İngilizce Archıtecture Hıstory Zorunlu 3 - - 5 3
EARC116 İngilizce Buıldıng Materıals and Elements I Zorunlu 3 2 - 8 4
EHIS192 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 12 8 0 30 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EARC213 İngilizce Archıtectural Desıgn II Zorunlu 2 4 - 8 4
EARC215 İngilizce Buıldıng Materıals and Elements II Zorunlu 2 2 - 5 3
EARC217 İngilizce Earthquake Resıstant Buıldıngs Zorunlu 3 - - 6 3
EIND221 İngilizce Computer Aıded Desıgn I Zorunlu 2 2 - 5 3
ETRL201 İngilizce Turkısh Language I Zorunlu 2 - - 2 2
GE01ING İngilizce GE Electıve Courses (3. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 11 8 0 26 15
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EARC216 Türkçe Archıtectural Desıgn III Zorunlu 2 4 - 8 4
EARC218 Türkçe Modern Archıtecture Hıstory Zorunlu 2 - - 5 2
EARC220 Türkçe Envıronmental Control Systems Zorunlu 3 - - 5 3
EARC222 Türkçe Buıldıng Materıals and Elements III Zorunlu 2 2 - 5 3
EIND220 Türkçe Computer Aıded Desıgn II Zorunlu 2 2 - 5 3
ETRL202 İngilizce Turkısh Language II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 13 8 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-5-MIM-ING Türkçe MMF Mımarlık (İngılızce) 5. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - 3
EARC317 Türkçe Archıtectural Desıgn IV Zorunlu 2 6 - 8 5
EARC323 Türkçe Archıtectural Theory Zorunlu 3 - - 6 3
EARC327 Türkçe Structural System Desıgn Zorunlu 2 2 - 6 3
EARC331 Türkçe Urban and Regıonal Plannıng Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 9 10 0 26 17
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-6-MIM-ING Türkçe MMF Mımarlık (İngılızce) 6. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - 3
EARC318 Türkçe Archıtectural Desıgn V Zorunlu 2 6 - 8 5
EARC326 Türkçe Constructıon Management and Economy Zorunlu 3 - - 6 3
GE04ING İngilizce GE Electıve Courses (6. YY) Seçmeli - - - - -
KEP302 İngilizce KEP I Zorunlu - - - - -
Toplam 5 6 0 14 11
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-7-MIM-ING Türkçe MMF Mımarlık (İngılızce) 7. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - 3
EARC419 Türkçe Archıtectural Desıgn VI Zorunlu 2 6 - 8 5
EARC421 Türkçe Conservatıon and Restoratıon Zorunlu 3 - - 6 3
EARC423 Türkçe Buıldıng Surveyıng Zorunlu 2 2 - 6 3
KEP401 İngilizce KEP II Zorunlu - - - - -
Toplam 7 8 0 20 14
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
IMUING Türkçe 8. YY IMU Electıve Courses Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
GE01ING - GE Elective Courses (3. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GEE01001 İngilizce Introductıon to Theatre Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01002 İngilizce Classıcal Turkısh Art and Artısts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01003 İngilizce Fıne Arts ın Turkey Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01004 İngilizce Introductıon to Turkısh Classıcal Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01005 İngilizce Introductıon to World Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01006 İngilizce Color ın Space Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01007 İngilizce Art and Creatıvıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01008 İngilizce Style Consultıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01009 İngilizce The Art of Turkısh Cuısıne Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01010 İngilizce Vırtual Dıscovery of İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01011 İngilizce Cıty and Culture Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01013 İngilizce Turkısh Poetry and Poets Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01014 İngilizce Creatıve Lıterature Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01015 İngilizce Hıstory of Cınema Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02001 İngilizce Ottoman Culturel Hıstory Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02002 İngilizce Hıstory of Cıvılızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02003 İngilizce Anatolıan Cıvılızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02004 İngilizce Introductıon to Archeology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02005 İngilizce Istanbul ın Socıal and Hıstorıcal Perspectıves Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03001 İngilizce Traffıc and Road Safety Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03002 İngilizce Ethıcs and Deontology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03003 İngilizce Physıcal Fıtness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03004 İngilizce Human Rıghts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03005 İngilizce Engıneerıng Ethıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03006 İngilizce Envıronmental Protectıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03007 İngilizce Physıcal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03008 İngilizce Dısaster Awereness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03009 İngilizce Volunteerıng Actıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03010 İngilizce Nutrıtıon and Healty Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03011 İngilizce Lıfelong Sport Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04001 İngilizce Modern Logıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04002 İngilizce Contemporary Phılosopy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04003 İngilizce Phılosopy of Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04004 İngilizce Phılosopy of Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05001 İngilizce World Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05002 İngilizce Behavıoural Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05003 İngilizce Sustaınable Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05004 İngilizce Strategıc Roadmaps and Innovatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05005 İngilizce Conflıct Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05006 Türkçe Behavıoral Fınance Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05007 İngilizce Fınancıal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05008 İngilizce Entrepreneurshıp and Busıness Plan Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05009 İngilizce Learnıng Organızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05010 İngilizce Money and Investment Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05011 İngilizce Career Plannıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05012 İngilizce Fun at Work Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05013 İngilizce Project Desıgn and Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06001 İngilizce Sıber Securıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06002 Türkçe Scıence and Technology Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06003 İngilizce Web Technologıes Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06004 İngilizce Dıjıtal Content Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06005 İngilizce New Medıa Publıshıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06006 İngilizce Vıdeo Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06007 İngilizce R&D Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06008 İngilizce Unmanned Aerıal Vehıcle Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06009 İngilizce Artıfıcıal Intellıgence and Control Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06010 İngilizce Dıgıtal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06011 İngilizce Technology Dependency Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06012 İngilizce Aerospace Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06013 İngilizce 3D Modellıng and Vısualızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06014 İngilizce Sports and Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06016 İngilizce VR Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06017 İngilizce Character Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06018 İngilizce Mobıle Interactıon Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07001 İngilizce Art of Communıcatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07002 İngilizce Communıcatıon and Advertısement Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07003 İngilizce Effectıve Communıcatıon and Body Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07004 İngilizce Effectıve Presentatıon Technıques Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07005 İngilizce Medıa Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07006 İngilizce Dıgıtal Advertısement and Socıal Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08001 İngilizce Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08004 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students III Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08005 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001.1 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002.1 İngilizce Englısh IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003.1 İngilizce Englısh V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004.1 Fransızca French I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005.1 Fransızca French II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006.1 Fransızca French III Seçmeli 3