GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği - - Mekatronik Mühendisliği


Program Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2015 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış, multidisipliner bir bölüm olarak öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, Mekatronik Mühendisliği diplomasına hak kazanır.

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde öSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler. 

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında, önceki formal (Örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin daha önce okumuş oldukları yüksek öğretim kurumlarındaki dersler, intibak işlemleri sonucunda geçerli olarak kabul edilirse öğrenciler bu derslerden de muaf olmaktadır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF veya DZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mekatronik mühendisliği, mekanik, elektrik-elektronik, kontrol ve yazılım bilgi ve becerilerinin kullanılması ile sistem seviyesinde çözümler üretmeyi hedefleyen disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Programın eğitim amaçları: -Profesyonel iş hayatında karmaşık mühendislik problemlerine optimum çözümler veya yenilikçi tasarımlar sunabilen -Disiplinlerarası faaliyet gösteren bir takımda mekatronik mühendisi olarak lider veya eleman olarak pozitif katkılar sunabilen -Meslek hayatı içinde etkin sözel ve yazılı iletişim becerilerine sahip -Güncel gelişmeleri ve eğilimleri takip ederek, teknik ve sosyal bilgi ve becerilerini sürekli yenileyip geliştirebilen -Ülkenin ve dünyanın toplumsal ve çevresel problemlerine duyarlı, etik değerlere bağlı ve girişimci ruhuyla çözüm ve hizmet sunabilen mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Mekatronik Mühendisi olarak görev alabilirler. Örnek olarak, çalışılabilecek iş alanları şu şekilde sıralanabilir: Otomasyon firmaları, savunma sanayisi, enstrumentasyon firmaları, uzay araçları, uydu sistemleri, uzay mekiği imal eden tesisler, uçak sanayii, robot sistemleri, robot otomasyonu, robot üretimi yapan tesisler, akıllı sistemlerin olduğu her yerde, biyomedikal sistemler üreten firmalar, otomotiv endüstrisi, gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri üreten tesislerde, petrol dağıtım şirketleri, su dağıtım şirketleri, hidroelektrik santraller, demir ve çelik endüstrisi, inşaat ve çimento endüstrisi, seramik ve cam endüstrisi, su ve atık su arıtma endüstrisi, gıda ve ilaç endüstrisi, tekstil ve kağıt endüstrisi, makine ve imalat sektörü, hidroelektrik santraller, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, enerjinin dağıtım yerleri, kimya ve petrokimya işletmeleri, petrol ve gaz işletmeleri, akıllı bina yapan müteahhitlik firmaları, hazır beton yapan firmalar, telemetri sistemleri üreten tesisler, deniz yük taşımacılığında limanlar, elektrik santralları, nükleer santrallar, asansör ve yürüyen merdiven imal eden firmalar, askeri teknoloji üreten tesisler, gemi sanayii, dayanıklı eşya tüketimi yapan sektörler, tren ve lokomotiflerin üretim sanayii, tersaneler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Başarı değerlendirmesi a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır. b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 60’dır. Başarı notu (1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir. Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. Başarı Notu Katalog Değerleri PUAN BAŞARI NOTU KATSAYI 90 – 100 AA 4.00 85 – 89 BA 3.50 80 – 84 BB 3.00 75 – 79 CB 2.50 70 – 74 CC 2.00 60 – 69 DC 1.50 50 – 59 DD 1.00 0 – 49 FF 0.00 B= Kredisiz Dersler için başarılı, K= Kredisiz dersler için kalır, D= Devamsız, G= Girmedi,

Mezuniyet Kosullari Mekatronik Mühendisliği lisans programı 4 yıl öğretim süreli olup ders geçme sistemine dayalı 8 yarıyılda tamamlanır. Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin endüstride başarılı  iki  staj donemi (toplam 42 iş günü) gecirmis  olması gerekmektedir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı : Dr.Öğr.Üyesi Korhan KAYIŞLI AKTS/DS Koordinatörü : Dr.Öğr.Üyesi Korhan KAYIŞLI İletişim : [email protected] Adres : Nişantaşı Üniversitesi, NeoTech Kampüsü, Maslak/SARIYER (Ofis 140)

Bölüm dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Multidisipliner bir bölüm olması sebebiyle, fakülte bünyesindeki diğer bölüm öğretim üyeleri de derslere girmektedir. Ayrıca, bölüm öğrencilerinin kullanımına tahsis edilen Elektrik-Elektronik Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarları, Mekanik İşlem Laboratuvarı, Fizik Laboratuvarı mevcuttur.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı MEK

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
EMEK101 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 - - 6 3
EMEK103 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 - - 5 3
EMEK105 Türkçe Mekatronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL101 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 19 0 0 30 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA102 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
EMEK102 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 - - 7 3
EMEK104 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 - - 6 3
EMEK106 Türkçe Bilgisayar Destekli Teknik Resim Zorunlu 3 - - 6 3
EYDL102 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMEK201 Türkçe Differansiyel Denklemler Zorunlu 4 - - 7 4
EMEK203 Türkçe Lineer Cebir Zorunlu 3 - - 7 3
EMEK205 Türkçe Dinamik Zorunlu 3 - - 5 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL205 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 18 0 0 30 18
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMEK202 Türkçe Termodinamik Zorunlu 3 - - 7 3
EMEK204 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EMEK206 Türkçe Statik Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL204 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL206 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-5.MEK Türkçe 2019 Mekatronik Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EMEK301 Türkçe Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Zorunlu 3 - - 5 3
EMEK303 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-6.MEK Türkçe 2019 Mekatronik Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EMEK302 Türkçe Mikroişlemciler Zorunlu 3 - - 5 3
EMEK304 Türkçe Programlanabilir Mantık Denetleyiciler Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-7.MEK Türkçe 2019 Mekatronik Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EMEK401 Türkçe Sayısal Mantık Tasarımı Zorunlu 3 - - 5 3
EMEK403 Türkçe Mekanik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-8.MEK Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.MEK - 2019 Mekatronik Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EFRA301 İngilizce Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301 İngilizce İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesi Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK305 Türkçe Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK307 Türkçe Güç Sistemleri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK309 Türkçe Mühendislik Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK311 Türkçe Isı Transferi Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK313 Türkçe Otomatik Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK315 Türkçe İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK317 Türkçe Dinamik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK319 Türkçe Elektronik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK321 Türkçe Otomotiv Mekaniği Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK323 Türkçe Biomimetri Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301 İngilizce Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesi Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL303 Türkçe Mesleki İngilizce I Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.MEK - 2019 Mekatronik Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EFRA302 İngilizce Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302 Türkçe İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302 İngilizce İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK306 Türkçe Bilgisayar Programlama Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK308 Türkçe Mukavemet Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK310 Türkçe Makine Elemanları Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK312 Türkçe Güç Elektroniği Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK314 Türkçe Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK316 Türkçe Akıllı Sensör ve Otomasyon Teknolojileri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK318 Türkçe Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK320 Türkçe Sinyaller ve Sistemler Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK322 Türkçe Mühendislik Yazılımları Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302 İngilizce Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 2
EYDL304 Türkçe Mesleki İngilizce II Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 2
2019SEC-7.MEK - 2019 Mekatronik Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEDD401 İngilizce Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401 İngilizce Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK405 Türkçe Robotik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK407 Türkçe Sayısal Sinyal İşleme Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK409 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK411 Türkçe Üretim Teknikleri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK413 Türkçe Hidrolik ve Pnömatik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK415 Türkçe Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401 İngilizce Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC401 İngilizce Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL401 İngilizce Mesleki İngilizce III Seçmeli 2 - - 5 2
2019SEC-8.MEK - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMEK402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar / Bitirme Projesi Seçmeli 2 20 - 30 12
EMEK404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EMEK406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12

2020-2021 Müfredatı-MEK

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA191 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 3 2
EINS121 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS123 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EMEK107 Türkçe Mekatronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 7 3
EYDL191 Türkçe İngilizce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 6 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA192 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 3 2
EINS112 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EINS122 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS126 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EMEK120 Türkçe Bilgisayar Programlamaya Giriş Zorunlu 2 2 - 3 3
EYDL192 Türkçe İngilizce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 8 0 32 19
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG211 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 2 2 - 6 3
EINS221 Türkçe Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 2 - 6 3
EMEK207 Türkçe Mühendislik Mekaniği Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL291 Türkçe Mesleki İngilizce Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 12 4 0 25 14
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMAK208 Türkçe Malzeme Bilimi Zorunlu 3 - - 4 3
EMAK210 Türkçe Termodinamik Zorunlu 3 - - 6 3
EMEK212 Türkçe Programlanabilir Mantık Denetleyicileri Zorunlu 3 - - 7 3
EMEK214 Türkçe Elektronik Cihazlar ve Devreler Zorunlu 2 2 - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 13 2 0 25 14
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-5-MEK Türkçe MMF Mekatronik Mühendisliği 5. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EINS329 Türkçe Mukavemet I Zorunlu 3 - - 7 3
Toplam 3 0 0 19 6
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-6-MEK Türkçe MMF Mekatronik Mühendisliği 6. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EMEK326 Türkçe Mikroişlemciler Zorunlu 3 - - 7 3
Toplam 3 0 0 19 6
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-7-MEK Türkçe MMF Mekatronik Mühendisliği 7. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EMEK425 Türkçe Sayısal Mantık Tasarımı Zorunlu 3 - - 7 3
Toplam 3 0 0 19 6
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020IMU-8-MEK Türkçe MMF Mekatronik Mühendisliği 8. YY. IMU Dersleri Seçmeli - - - 30 12
Toplam 0 0 0 30 12
2020SEC-5-MEK - MMF Mekatronik Mühendisliği 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG353 Türkçe Robotik Seçmeli 2 2 - 6 3
EMAK331 Türkçe Otomatik Kontrol Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK333 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 2 2 - 6 3
EMEK325 Türkçe Mekanik Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK327 Türkçe Elektrik Devreleri I Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK331 Türkçe Isı Transferi Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK335 Türkçe Mühendislik Malzemeleri Seçmeli 3 - - 6 3
2020SEC-6-MEK - MMF Mekatronik Mühendisliği 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EINS326 Türkçe Mukavemet II Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK328 Türkçe Makine Elemanları Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK334 Türkçe Mühendislik Yazılımları Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK336 Türkçe Akıllı Sensör ve Otomasyon Teknolojileri Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK338 Türkçe Elektrik Devreleri II Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK340 Türkçe Güç Elektroniği Seçmeli 3 - - 6 3
2020SEC-7-MEK - MMF Mekatronik Mühendisliği 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND431 Türkçe Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK431 Türkçe Hidrolik ve Pnömatik Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK427 Türkçe Sayısal Sinyal İşleme Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK431 Türkçe Üretim Teknikleri Seçmeli 3 - - 6 3
2020IMU-8-MEK - MMF Mekatronik Mühendisliği 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMEK402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar / Bitirme Projesi Seçmeli 2 20 - 30 12
EMEK404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EMEK406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12