GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  - - İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 


Program Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında İnşaat Mühendisliği örgün programı lisans eğitimine başlamıştır. Program dili “İngilizce” dir.

İnşaat Mühendisliği Lisans Derecesi

Lisans

Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne, lise ve dengi okul diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda yeterli ilgili alan puanını alan ve bölümümüzü tercih eden öğrenciler arasından kontenjanlara bağlı olarak merkezî yöntemle yerleştirme yapılmaktadır. Bölümümüze ayrıca, 3. dönemden itibaren dikey geçiş (ön lisans mezunları için) ve yatay geçiş (hem diğer üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden hem de üniversitemiz içerisinde bulunan ve İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından kabul edilen diğer bölümlerden) yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfını takip eden öğrencilerimiz dilerlerse İngilizce programlardan da ders seçebilmektedir. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından yeterli notu alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar. Öte yandan, Üniversitemizi diğer üniversitelerden farklı kılan “İşbaşında Mesleki Uygulama-İMU” uygulamamız kapsamında lisans eğitimi veren tüm akademik birimlerimizde olduğu gibi Mühendislik Mimarlık Fakültemizde eğitim alan öğrencilerimizin tamamı, son sınıflarının Bahar Dönemi’nde anlaşmalı olduğumuz ilgili sektörlerde işbaşında alacakları eğitim süreçleri ile gerçek hayata hazırlanırlar.

Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (minimum 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisi lisans diploması verilir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü, son gelişmelere uygun bir eğitim programı ile öğrencilerine, çok çeşitli kariyer olanakları sağlayacak şekilde alanın gerektirdiği bilgi ve uygulama becerileri yanında, her türlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla birincisi, endüstri, eğitim ve kamu sektörlerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir eğitim programını geliştirmek ve sürekli yenilemek, ikincisi ulusal ve uluslararası tanınırlığı geliştirmek üzere akreditasyon ve değerlendirme programlarına dahil olmak ve üçüncüsü ise tanınmış bilim insanlarından oluşan bir eğitim kadrosunu bünyesinde bulundurmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunları, elde etmiş olacakları inşaat mühendisi ünvanı ve diploması ile hem kamu hem de özel sektörde profesyonel olarak rol alırlar. İnşaat mühendisi istihdam eden çok sayıda sivil ve askeri kamu kurumunda inşaat mühendisi, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, vb. kadrolarda görev alırlar. Bu kurumlara örnek olarak başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklar, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri birimler ve T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin ilgili birimleri gibi Bakanlık birimlerinden bağımsız devlet kurumları gösterilebilir. Değişik sivil toplum kuruluşları, yurtiçi ve yurtdışında inşaat alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, sigorta şirketleri gibi birimlerde de inşaat mühendisleri istihdam edilmektedirler. Bununla birlikte, inşaat mühendisleri serbest olarak müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri veren şirketlerde çalışabilirler; akademik personel olarak üniversitelerin ilgili birimlerinde görev alabilirler.

Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.

Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Başarı notuna dönme sonu sınavının etkisi %30-%70 arasında öğretim elemanının uygun gördüğü şekilde belirlenir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Programdan mezun olabilmek için eğitim planında yer alan dersleri (minimum 240 AKTS) ve 40 iş günü stajını başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.

Tam Zamanlı

Dr. Öğretim Üyesi Günseli ERDEM

Fakültemizde bir kütüphane bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde; Zemin Mekaniği, Hidrolik, Ulaştırma, Yapı Mekaniği ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarı bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin derslerde ve diğer zamanlarında kullanımına tahsis edilen toplam 30 öğrenci kapasiteli 6 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, uygulamalı derslerinde her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bu bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar. Öğrenciler ders harici zamanlarında ise sürekli kullanıma açık olan internet laboratuvarından faydalanabilmektedirler.


Program Çıktıları

1 Mühendislik çözümlerinin küresel ve ulusal ölçekteki etkilerini anlamak için gerekli olan geniş kapsamlı eğitim
2 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
3 Mesleki donanım ihtiyaçlarının tespiti ve hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olma becerisi
4 Öngörülen ihtiyaçları karşılayacak nitelikte sistem, bileşen ya da süreç tasarımı becerisi
5 Mesleki ve etik sorumluluklar alma becerisi
6 Gündemdeki konular hakkında bilgi sahibi olma
7 Etkili iletişim kurma becerisi
8 Deney tasarımı ve deneyin gerçekleştirilmesi ile birlikte elde edilen verilerin uygun bilişim-yazılım sistemleriyle işlenmesi ve yorumlanması
9 Çok – disiplinli takım çalışmalarında etkin ve verimli bir biçimde görev alma becerisi
10 Mühendislik problemlerini belirleme, formülize etme ve çözme becerisi
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntemlerin, modern mühendislik gereçlerinin ve kişisel yeteneklerin kullanılması becerisi
12 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; dili en az B1 seviyesinde kullanma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı INS ING

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ECVL101 İngilizce Introduction to Civil Engineering Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL103 İngilizce Physics I Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL105 İngilizce Mathematics I Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL107 İngilizce Chemistry Zorunlu 3 - - 5 3
EHIS101 İngilizce Atatürk Principles and Reform History I Zorunlu 2 - - 2 2
ERPT101 İngilizce Research and Presentation Techniques Zorunlu 2 - - 5 2
Toplam 16 0 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ECVL102 İngilizce Information and Communication Technologies Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL104 İngilizce Physics II Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL106 İngilizce Mathematics II Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL108 İngilizce Computer-Aided Technical Drawing for Civil Eng. Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL110 İngilizce Material Science Zorunlu 3 - - 5 3
EHIS102 İngilizce Atatürk Principles and Reforms History II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 17 0 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ECVL201 İngilizce Academic English I Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL203 İngilizce Probability and Statistics Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL205 İngilizce Differential Equations Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL207 İngilizce Transportation I Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL209 İngilizce Steel Structures Zorunlu 3 - - 4 3
ECVL211 İngilizce Occupational Health and Safety Zorunlu 3 - - 4 3
ETRL201 İngilizce Turkish Language I Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 20 0 0 30 20
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ECVL202 İngilizce Academic English II Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL204 İngilizce Statics Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL206 İngilizce Dynamics Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL208 İngilizce Numerical Analysis Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL210 İngilizce Construction Machinery Zorunlu 3 - - 4 3
ECVL212 İngilizce Engineering Geology Zorunlu 3 - - 4 3
ETRL202 İngilizce Turkish Language II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 20 0 0 30 20
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-5.CVL Türkçe 2019 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
ECVL301 İngilizce Foundation Engineering Zorunlu 2 - - 4 2
ECVL303 İngilizce Fluid Mechanics Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 8 0 0 30 8
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-6.CVL Türkçe 2019 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
ECVL302 İngilizce Strength of Materials II Zorunlu 3 - 5 5 3
ECVL304 İngilizce Hydraulic Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL306 İngilizce Special Topics in Civil Engineering Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 12 0 5 36 12
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-7.CVL Türkçe 2019 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
ECVL401 İngilizce Bridge Structures Zorunlu 2 - - 4 2
ECVL403 İngilizce Site Management Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 8 0 0 30 8
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-8.INSING İngilizce Professional Practices at Work 8th Century Elective Courses Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.CVL - 2019 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ECVL305 İngilizce Strength of Materials I Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL307 İngilizce Transportation I Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL309 İngilizce Structural Analysis I Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL311 İngilizce Construction Technologies Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL313 İngilizce Building Modeling With Computer Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL315 İngilizce Urbanism and Planning Law Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA301.1 Türkçe French I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301.1 Türkçe Spanish I Seçmeli - - - 5 3
ERUS301.1 Türkçe Russian I Seçmeli 3 - - 5 3
ESRP301 İngilizce Social Responsbility Project Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.CVL - 2019 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ECVL308 İngilizce Transportation II Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL310 İngilizce Structural Analysis II Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL312 İngilizce Soil Mechanics Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL314 İngilizce Constraction Materials Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL316 İngilizce Reinforced Concrete I Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA302.1 Türkçe French II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302.1 Türkçe Sign Language Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302.1 Türkçe Spanish II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302.1 Türkçe Russian II Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.CVL - 2019 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ECVL405 İngilizce Earthquake Resistant Structural Design Principles Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL407 İngilizce Construction Management Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL409 İngilizce Steel Industrial Buildings Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL411 İngilizce Tunnels Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL413 İngilizce Entrepreneurship Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL415 İngilizce Construction Management and Economy Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL417 İngilizce Reinforced Concrete II Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401.1 Türkçe French III Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce Spanish III Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401.1 Türkçe Russian III Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-8.INSING - Professional Practices at Work 8th Century Elective Courses
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ECVL402 İngilizce Professional Practise (Internship) (+Report) Seçmeli 2 20 - 30 12
ECVL404 İngilizce Working in a firm as permanent employee (+Report) Seçmeli 2 20 - 30 12
ECVL406 İngilizce Applied Research Project (Dissertation) Seçmeli 2 20 - 30 12

ERASMUS MÜFREDATI

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*ECVL303 Türkçe Fluid Mechanics Zorunlu - - - 5 3
Toplam 0 0 0 5 3
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*ECVL316 Türkçe Concrete Structures I Zorunlu - - - 6 3
Toplam 0 0 0 6 3
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*ECVL401 Türkçe Bridge Structures Zorunlu - - - 6 2
ERA*ECVL403 Türkçe Process Management Zorunlu - - - 5 3
ERA*ECVL405 Türkçe FEM in Structural Engineering Zorunlu - - - 6 3
ERA*ECVL409 Türkçe Metal Structure Zorunlu - - - 6 3
ERA*ECVL413 Türkçe Entrepreneurship Zorunlu - - - 6 3
ERA*ECVL417 Türkçe Concrete Structures I Zorunlu - - - 6 3
Toplam 0 0 0 35 17

2020-2021 Müfredatı-INS ING

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
CSAR101 Türkçe Communication Skills and Academic Reporting I Zorunlu 2 2 - 6 3
ECVL109 Türkçe Introduction to Civil Engineering Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL111 Türkçe Construction Technologies Zorunlu 2 2 - 3 3
ECVL113 Türkçe Physics I Zorunlu 3 2 - 7 4
ECVL121 Türkçe Mathematics I Zorunlu 3 2 - 7 4
EHIS191 Türkçe Atatürk Principles and Reforms History I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 15 8 0 31 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
CSAR102 İngilizce Communication Skills and Academic Reporting II Zorunlu 2 2 - 6 3
ECVL114 Türkçe Physics II Zorunlu 3 2 - 7 4
ECVL120 Türkçe Chemistry Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL122 Türkçe Mathematics II Zorunlu 3 2 - 7 4
ECVL124 İngilizce Material Science Zorunlu 3 - - 4 3
EHIS192 Türkçe Atatürk Principles and Reforms History II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 16 6 0 33 19