GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Makine - - MakineProgram Tanımları

Makine Programı 2015’te kurulmuş olup, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2017’de vermiştir.

Derece: Makine Önlisans Diploması Unvan: Makine Teknikeri

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğre􀆟mi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Teknoloji ile bütünleşen, araştırma-geliştirmeyi destekleyen, inovatif ürünler geliştirmeye odaklı, girişimciliğe değer veren, dijital platformlara aktarılabilecek iş modellerini önceleyen, uluslararası işbirliklerine açık bir eğitim modeli benimsemektedir. Vizyonumuz, dijital teknolojiden yararlanan, nesnelerin interneti ve yapay zeka ile donatılmış bir dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geleceğin mesleklerinde önemli roller üstlenecek bir nesil yetiştirmeye dayanmaktadır. Misyon: Pozitif bilimi esas alarak bilgi üreten, analitik ve eleştirel düşünebilen, proje temelli eğitim modeliyle teknolojik devrimin sosyal yaşama ve iş hayatına getireceği yenilikleri, fırsatları değerlendirecek, dijitalleşen, otomasyon sistemleri ve robotik teknolojilerle bütünleşen bir dünyanın gerektirdiği becerilere sahip, geleceğin mesleklerine uyum sağlayacak, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen bir nesil yetiştirmektir. Amaç/Hedefler: Amaç 1.1 Ulusal ve evrensel değerleri bağdaştırabilen eleştirel düşünce, yaratıcılık, girişimcilik ruhu kazanmış ve değişime uyum sağlayabilen mezunlar yetiştirmek: Amaç 1.1’in gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerimiz: Girişimci mezunlar vermek; Disiplinler arası eğitim vermek; 4/28 Uluslararası değişim programlarının sayısını arttırmak; Eğitim altyapısını geliştirmek. Amaç 1.2 Üniversitemiz mezunlarıyla iletişim ve etkileşimin iyileştirilmesi Amaç 1.2’nin gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerimiz: Üniversite mezun sistemini geliştirmek; Mezunlarımızın kişisel, mesleki gelişimlerini artıracak, ilgilerini çekecek, aidiyet duygularını pekiştirecek faaliyetler gerçekleştirmek; Mezunlar günü düzenlemek. Amaç 1.3 Öğrenci ve mezun memnuniyetinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi Amaç 1.3’ün gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerimiz: Her yıl düzenli olarak öğrenci memnuniyeti anketine ilişkin eleştirileri takip ederek mevcut uygulamayı sürekli iyileştirmek; Öğrencilerin ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerine (mesleki yarışmalar, zirveler, toplantılar vb.) katılımlarını teşvik etmek. Amaç 1.4 Engelsiz Kampüs olanaklarının genişletilmesi ve daha erişilebilir bir yaşam ortamının sağlanması Amaç 1.4’ün gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerimiz: Fiziksel koşulların iyileştirilmesi; Sosyal, sanatsal faaliyetlerin arttırılması; Öğrencilerin ve personelin başarılarını artıracak ihtiyaçların gözetilmesi ve sağlanması. Araştırma Geliştirme alanındaki amaç ve hedeflerimiz: Amaç 2.1 Üniversitenin araştırma yapısının, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünün kurumsallaştırılması ve yaygınlaştırılması Amaç 2.1’in gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerimiz: Teknolojik altyapının geliştirilmesi; Yayın sayısının ve yayın teşviklerinin artırılması; Proje ve fon yaratma kültürünün geliştirilmesi, Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünün güçlendirilmesi. Amaç 2.2’nin gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerimiz: Paydaşlarımızla beraber topluma hizmet projelerinin gerçekleşmesi; Yılda en az bir kez topluma hizmet projesi gerçekleştirilmesi. Toplumsal Katkı alanındaki amaç ve hedeflerimiz: Amaç 3 Ülkemizin temel sorunlarına çözüm üretebilecek faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması Amaç 3’ün gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerimiz: Toplumsal sorunlara farkındalık yaratıp çözüm üretilmesi; Toplum sağlığı konularında yerel yönetimlerle iş birliği, Uluslararasılaşma alanındaki amaç ve hedeflerimiz. Amaç 4 Üniversitemizin uluslararası öğrenci çekme konusundaki gücünü gerçekleştirecek düzenlemeleri yapmak, dünya yükseköğretim sistemi ile bütünleşmiş bir üniversite olmak ve bunu sürdürülebilir kılmak. Amaç 4’ün gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerimiz: Uluslararası öğrenci sayısının artırılması; Uluslararası öğretim elemanı sayısının artırılması, Uluslararası çift diploma, ortak diploma, değişim programlarının sayısının artırılması; Uluslararası proje sayısının artırılması. Yönetim Sistemi alanındaki amaç ve hedeflerimiz: Amaç 5 Şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı ve kalite sistemini benimsemiş yönetim anlayışının yerleştirilmesi Amaç 5’in gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerimiz: Nitelik ve nicelik bakımından stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik sistemin yerleştirilmesi; Kalite ve akreditasyon kültürünün kurumun her biriminde yaygınlaştırılması; Akademik ve idari personelin kalite konusunda bilinçlendirilmesi; Akademik ve idari personelin mesleki ve kültürel gelişiminin sağlanması. Genel Bilgi: Makine Programında iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Makine Teknikeri” unvanı almaktadır. Makine sektörü ülkemizde istikrarlı olarak büyümektedir. Bununla birlikte yarattığı katma değer, ulusal ve uluslararası geniş bir sanayi ağı oluşturması, dışa bağımlılığı azaltıcı ve teknoloji üretimini arttırmasıyla lokomotif bir sektördür. Bu programda mekanik ve kontrol sistemleri, tasarım, bakım ve onarım gibi çeşitli alanlarda yeteneklere sahip olabilecek teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Verilen teorik ve pratik uygulamaların yanında endüstride yapılacak stajlarla öğrencilerimizin işe başlamadan deneyim kazanmalarına olanak sağlanması amaçlanmıştır.

Makine programı mezunları fabrikaların ve işletmelerin tasarım, imalat, CNC ve takım tezgâhları, makine ve metal sanayi, otomotiv sektörü, kaynakçılık, robotik sistemler, iş makineleri ve beyaz eşya gibi geniş bir yelpazede iş bulabilme olanağına sahiptirler.

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ye girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatına çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler. Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfreda􀆩a yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bi􀆟rme projesini de (aşağıdaki Müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egi􀆟m-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge-511959282.pdf

Tam Zamanlı

Makine Program Başkanı: Sercan Karka Eposta: sercan.karka@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Makine programı öğrencileri için oluşturulmuş Makine laboratuvarı, İmalat laboratuvarı ve Özel CAD/CAM Bilgisayar laboratuvarı imkanları sunulmaktadır.


Program Çıktıları

1 Endüstriyel malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilir, seçimini yapabilir.
2 Makine elemanlarının tasarımını yapabilir.
3 Talaşlı ve talaşsız imalat tezgâhlarını ve kaynak makinalarını kullanarak üretim yapabilir.
4 Makine teknolojisi için ölçü ve kontrol aletleri ile gereksinim duyduğu ölçme, imalat kontrol, kalite kontrol, istatistik, kalite yönetim sistemleri, planlama, uygulama, denetim ve iyileştirme işlemlerini yapabilir.
5 Kaynaklı olarak üretilmiş parçalarda gerekli tahribatsız deney yöntemlerini kullanarak hataları saptayarak bu hataların giderilmesi yönünde gerekli düzeltmeleri yapabilir.
6 Makinelerde oluşacak hataları istatistikî olarak önceden saptayarak bu hataların oluşmasını önleyecek koruyucu bakımı yapabilir, arıza durumunda gerekli müdahaleleri yapabilir.
7 İş parçalarının CAD istasyonunda çizimlerini, CNC tezgâhlarında ise uygulamalarını yapabilir. CAD/CAM ve AUTOCAD paket programlarını çalıştırır ve kullanır.
8 Mühendislik bilimleri ve teknolojinin bilimsel ilkeleri doğrultusunda hesaplamalar yaparak pratiğe aktarabilir.
9 Otomatik kontrol sistemlerinin vazgeçilmez elemanları olan pnömatik ve hidrolik sistemlerdeki elemanları tamir ve çalışmalarını düzenler.
10 Tüm program boyunca Makine Resim Konstrüksiyon teknikeri olarak yetişen öğrenci, çalışma alanında endüstriyel görev tanımı olarak hata bulma, problem çözme, karar verme, işlev ve faaliyetlerin planlanması olduğunu bilir ve bu kişilere bu özellikleri kazanmaları hedeflenerek sağlanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OFIZ163 Türkçe Fızık Zorunlu 2 - - 6 2
OMAK157 Türkçe Temel İmalat İşlemlerı I Zorunlu 2 2 - 4 3
OMAK161 Türkçe Dınamık Zorunlu 1 2 - 5 2
OMAT163 Türkçe Matematık Zorunlu 2 - - 4 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 6 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OMAK158 Türkçe Temel İmalat İşlemlerı II Zorunlu 2 2 - 4 3
OMAK160 Türkçe Kalıte Yönetım Sıstemlerı Zorunlu 2 - - 5 2
OMAK162 Türkçe Malzeme Teknolojısı Zorunlu 2 - - 5 2
OOTO154 Türkçe Meslek Resmı Zorunlu 2 2 - 5 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 6 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OITE271 Türkçe Mukavemet Zorunlu 3 - - 5 3
OMAK251 Türkçe Bılgısayar Desteklı Tasarım Zorunlu 2 2 - 4 3
OMAK275 Türkçe Isı Transferı Zorunlu 2 2 - 5 3
OOTO273 Türkçe Termodınamık Zorunlu 2 2 - 4 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECMAK3 Türkçe MAK 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 9 6 0 22 12
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMAK270 Türkçe Mezunıyet Projesı Zorunlu 2 2 - 6 3
OMAK276 Türkçe Akışkanlar Mekanığı Zorunlu 1 2 - 6 2
OMAK278 Türkçe Mekanızma Teknığı Zorunlu 2 2 - 6 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
SECMAK4 Türkçe MAK 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 5 6 0 18 8
SECMAK3 - MAK 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMAK269 Türkçe CNC Teknolojısı Seçmeli 1 2 - 4 2
OMAK271 Türkçe Kaynak Teknolojısı Seçmeli 1 2 - 4 2
OMAK273 Türkçe Teknık İngılızce Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECMAK4 - MAK 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMAK266 Türkçe Makıne Elemanları Seçmeli 1 2 - 4 2
OMAK272 Türkçe Hıdrolık ve Pnömatık Seçmeli 1 2 - 4 2
OMAK274 Türkçe Bılgısayar Desteklı Üretım Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2