GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Adalet - - Adalet


Program Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi , “ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu” olarak 2009 yılında kurulmuştur. Nişantaşı Meslek Yüksekokulunda 2013-2014 akademik yılında Adalet programı eğitim hayatına başlamıştır.

Öğrenciler, eğitim-öğretim programındaki tüm şartları ve mezuniyet yeterlilikleri sağlandığında “ Adaleti” alanında Ön Lisans derecesi ile mezun olup " Avukat Katibi " unvanını alacaklardır.

Ön Lisans

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat çerçevesinde öSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. üniversiteye giriş hakkında daha detaylı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Nişantaşı Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda alınan dersin içeriğinin, Nişantaşı Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Adalet programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Adalet programı, Adalet Bakanlığı teşkilatları ile hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış, Adalet programı mezunlarının çalışması, adli işlerin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde kritik önem sahiptir. Bu bağlamda Adalet Programı ile Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev alan personele hizmet içi eğitim sağlanması ana hedeftir.

Adalet programı mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programdan mezun olan öğrenciler mahkemelerde İcra Müdürlüğü, İcra Müdür Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdür Yardımcılığı, Zabıt Katipliği görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca İnfaz Kurumlarında Müdürlüğe kadar yükselen görevlere getirilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Mezunların Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine kayıt hakkı da bulunmaktadır.

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ye girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatına çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için o dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ders Planı bölümündeki ilgili dersi inceleyiniz.

öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için programda yer alan derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bununla birlikte her yarıyıl için yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80 ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Adalet Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim ARSLAN [email protected] Maslak Mah., 1453 Söğütözü Sokak Ağaoğlu Maslak 1453 No:20, 34398 Sarıyer/İstanbul

Adalet programı öğrencileri için oluşturulmuş Adalet sınıfı (Mahkeme odası) imkanı sunulmaktadır.


Program Çıktıları

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere sahip olmak.
2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak.
3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak.
4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak ve tartışma yeteneğine haiz olmak.
5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde öğrenmek. ve bunun yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak.
6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak.
7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.
8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak.
9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk sistematiği içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak.
10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahip olmak.
13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya dayanan beceriye sahip olmak.
14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak.
15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere sahip olmak.
Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak.
Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak.
Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak ve tartışma yeteneğine haiz olmak.
Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde öğrenmek. ve bunun yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak.
Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak.
İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.
Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak.
Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk sistematiği içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak.
Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahip olmak.
Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya dayanan beceriye sahip olmak.
Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak.
Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-ADA

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA153 Türkçe Medeni Hukukun Temelleri I Zorunlu 3 - - 5 3
OADA155 Türkçe Ceza Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 5 3
OADA157 Türkçe Temel Hukuki Kavramlar ve Yargı Örgütü Zorunlu 2 - - 4 2
OATA153 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
OTRD153 İngilizce Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL171 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 1 1 - 4 2
OYDL173 Türkçe İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri I Zorunlu 1 1 - 4 2
OYDL175 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 1 1 - 4 2
Toplam 15 3 0 30 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA154 Türkçe Medeni Hukukun Temelleri II Zorunlu 3 - - 5 3
OADA156 Türkçe Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 5 3
OADA158 Türkçe Anayasa Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 4 3
OATA154 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
OTRD154 İngilizce Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL172 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 4 2
OYDL174 Türkçe İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 4 2
OYDL176 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 4 2
Toplam 19 0 0 30 19
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA251 Türkçe Klavye Kullanımı I Zorunlu 2 2 - 4 3
OADA253 Türkçe Borçlar Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 4 3
OADA255 Türkçe Kalem Mevzuatı ve Harçlar Zorunlu 2 - - 3 2
OADA257 Türkçe Medeni Usul ve Tebligat Hukukunun Temelleri Zorunlu 3 - - 3 3
OADA259 Türkçe Temel İnsan Hakları Zorunlu 2 - - 3 2
OADA261 Türkçe Hukuki Yazışma Teknikleri Zorunlu 2 1 - 3 3
OADA263 Türkçe Mesleki İngilizce Zorunlu 1 1 - 3 2
OADA265 Türkçe İdare Hukukunun Temelleri Zorunlu 3 - - 3 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bitirme Projesi I Zorunlu - - - 4 -
Toplam 18 4 0 30 21
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA252 Türkçe Klavye Kullanımı II Zorunlu 2 2 - 4 3
OADA254 Türkçe Ulusal Yargı Ağı Projesi Zorunlu 1 1 - 3 2
OADA256 Türkçe Ticaret Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 4 3
OADA258 Türkçe İcra ve İflas Hukuku Zorunlu 3 - - 4 3
OADA260 Türkçe Uluslararası Hukuk Zorunlu 2 - - 4 2
OADA262 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 - - 3 2
OADA264 Türkçe Tüketici Hukuku Zorunlu 2 - - 4 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bitirme Projesi II Zorunlu - - - 4 -
Toplam 15 3 0 30 17

2020-2021 Müfredatı-ADA

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA155 Türkçe Ceza Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 5 3
OADA159 Türkçe Temel Hukuki Kavramlar ve Yargı Örgütü Zorunlu 2 - - 5 2
OADA161 Türkçe Medeni Hukukun Temelleri I Zorunlu 3 - - 4 3
OADA163 Türkçe Anayasa Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 5 3
OATA153 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD153 İngilizce Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 Türkçe İngilizce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 17 2 0 30 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA160 Türkçe İdare Hukukunun Temelleri Zorunlu 3 - - 5 3
OADA162 Türkçe Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 5 3
OADA164 Türkçe Medeni Hukukun Temelleri II Zorunlu 3 - - 4 3
OADA166 Türkçe Kalem Mevzuatı ve Harçlar Zorunlu 2 - - 5 2
OATA154 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD154 İngilizce Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 Türkçe İngilizce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 17 2 0 30 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA253 Türkçe Borçlar Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 4 3
OADA269 Türkçe Medeni Usul ve Tebligat Hukukunun Temelleri Zorunlu 3 - - 5 3
OADA277 Türkçe Ticaret Hukukunun İlkeleri Zorunlu 3 - - 4 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bitirme Projesi I Zorunlu - - - 4 -
OTDS283 Türkçe Klavye Kullanımı I Zorunlu 1 2 - 5 2
SECADA3 Türkçe ADA 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 8 -
Toplam 10 2 0 30 11
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA266 Türkçe Klavye Kullanımı II Zorunlu 2 2 - 6 3
OADA268 Türkçe Ulusal Yargı Ağı Projesi Zorunlu 1 2 - 8 2
OISL276 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 - - 4 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bitirme Projesi II Zorunlu - - - 4 -
SECADA4 Türkçe ADA 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 8 -
Toplam 6 4 0 30 8
SECADA3 - ADA 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA271 Türkçe Temel İnsan Hakları Seçmeli 2 2 - 4 3
OADA273 Türkçe Hukuki Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 2 - 4 3
OADA275 Türkçe Mesleki İngilizce Seçmeli 2 2 - 4 3
SECADA4 - ADA 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
OADA270 Türkçe İcra ve İflas Hukuku Seçmeli 2 2 - 4 3
OADA274 Türkçe Uluslararası Hukuk Seçmeli 2 2 - 4 3
OADA276 Türkçe Tüketici Hukuku Seçmeli 2 2 - 4 3