GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA192 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Ders 1 2 3.00 2.00

Lisans


Türkçe


Atatürk ilke ve İnkılâplarını öğretmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini tahlil etmek, öğrencilerin Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında, yaşadığı ülkenin kuruluş ve gelişim tarihini bilen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı çağdaş insanlar olarak yetişmelerini sağlamak.


Doç. Dr. Göknur Akçadağ


1 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve kazanımlarını kavrar.
2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda siyasi, sosyal ve iktisadi yapıdaki değişimi değerlendirir. Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavrar.
3 Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini analiz eder.
4 Atatürk dönemi ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında gelişmelerini değerlendirir.
5 Yaşadığı ülkenin kuruluş ve gelişimi hakkında yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği farkındalığa ve bilince sahip olur.

Birinci Öğretim


-


-


Ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini içermektedir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreçte Türk toplumunun geçirdiği siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümler, Türk Devriminin dünya tarihi bağlamındaki önemi, Türk inkılabının evreleri, siyasi, eğitim, kültür, sosyal hayat, hukuk, ekonomi alanında yapılan inkılaplar, Cumhuriyet'in siyasi, fikri temelleri ve yapılanması gibi konuları içerir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ulusal Kurtuluş Savaşı, Savaşta Doğu ve Güney Cepheleri, Gümrü Antlaşması ve Ankara Antlaşması, Batı Cephesi, I. İnönü Muharebesi, Teşkilat-I Esasiye Kanunu, Londra Konferansı, İstiklal Marşı’nın Kabulü.
2 Sovyetlerle İlişkiler ve Moskova Antlaşması, II. İnönü Muharebesi, Kütahya ve Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Sonuçları, Mudanya Mütarekesi.
3 Lozan Barış Konferansı, Lozan Antlaşması, Türkiye'nin sınırları ve Adalar, Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'nin Borçları, Boğazlar, Azınlıklar.
4 Siyasal Alanda İnkılaplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması.
5 Hukuk alanında inkılaplar, Cumhuriyet Döneminin ilk siyasi partileri ve çok partili hayata geçiş, Şeyh Sait ayaklanması ve İzmir suikastı, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen olayı.
6 Eğitim alanındaki inkılaplar, Eğitim ile ilgili kanunlar, üniversite reformu, harf inkılâbı.
7 Toplumsal alanda inkılaplar: tekke ve zaviyelerin kapatılması, kıyafet inkılâbı, soyadı kanununun kabulü, takvim ve ölçülerde değişiklikler, Türk kadın haklarındaki gelişmeler.
8 Arasınav
9 Ekonomik alanda gelişmeler: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Uygulanan Kalkınma Politikası ve Sonuçları, Devletçilik Politikasının Uygulanması ve Sonuçları, Tarım, Ulaştırma, Atatürk Dönemi Ekonomik Politikasının Genel İlkeleri.
10 Kültür alanındaki gelişmeler: Tarih, dil ve güzel sanatlar vd. alanındaki çalışmalar.
11 Atatürk inkılabının Temel İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik, İnkılâpçılık (Devrimcilik), Atatürkçü düşünce sistemi.
12 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası -1 (1923-1930).
13 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2- Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Girmesi, Balkan Antantı, Boğazlar Sorunu ve Montrö Sözleşmesi, Sadabât Paktı , Hatay Sorunu ve Hatay'ın Anavatana Katılması.
14 Atatürk Sonrası Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi 2006 Ankara (Komisyon) Ali İhsan Gencer-Sabahattin Özel, Türk İnkilap Tarihi, İstanbul 2004 Tuncer Baykara, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir 1999. 20. y.y. Siyasi Tarihi (1914-1990), Fahir Armaoğlu, T.T.K. Ankara 2003 M. Kemal Atatürk, Nutuk, Ankara, 1981. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, (3 C.), 11. Basım, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1982. AKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, 2, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara,2004. AKŞİN, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1987. ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankuzem Yayınları, Ankara, 2009. GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Milli Mücadele Başlarken Mondros Mütarekesinden Sivas Kongresine, Ankara, 1959. GÜNEŞ, İhsan, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Düşünsel Yapısı, Eskişehir, 1985. ORBAY, Rauf, Siyasi Hatıralarım, I, Emre Yayınları, İstanbul, 1993. ÖZTOPRAK, İzzet, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989. SELEK, Sabahattin, Anadolu İhtilali, İstanbul, 1987. SONYEL, Salahi R, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I Mondros Bırakışmasından Büyük Millet Meclisi’nin Açılışına Kadar, Ankara, 1973. ŞAPOLYO, Enver Behnan, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Rafet Zaimler Yayınevi, 3. Basım, İstanbul, 1958.. TEVETOĞLU, Fethi, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Ankara, 1988. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, 2. Basım, İstanbul, 1995. TURAN, Şerafettin, Mustafa Kemal Atatürk Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004. TURAN, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi I-II- III-IV-V, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1991, 1999 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, 2017 Lord Kinross, Atatürk, İstanbul, 1981 Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri, İstanbul, 2009Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek