GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI334 Positive Psychology Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin 20. yüzyılda psikolojinin bir alt alanı olarak ortaya çıkan pozitif psikolojideki temel konuları ve yaklaşımları tanımasını ve bu bilgilerini gerek günlük yaşamlarında gerekse psikoloji alanındaki çalışmalarında kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Aslan


1 Pozitif psikolojinin, psikolojik, biyolojik ve fiziksel unsurları arasındaki ilişkileri ve bu unsurlar arası etkileşimin psikolojik iyi oluş açısından sonuçlarını bilir.
2 Pozitif psikolojideki temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları açıklar.
3 İyilik hali, mutluluk ve olumlu duygularla ilgili farklı kuram ve araştırma bulgularını tartışabilir.
4 Pozitif psikoloji kapsamında bir araştırma tasarlayabilir ve derste öğrendiği bilgileri kendi hayatına uygulayabilir.

Birinci ÖğretimYok


Bu derste pozitif psikolojinin ilgi alanları, duyguları anlamak, mutluluk, iyi oluş, öz-yeterlik, otantiklik, psikolojik sağlamlık gibi temel konular ele alınacak, pozitif psikoloji uygulamaları incelenecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Pozitif Psikolojiye Giriş
2 Duyguları Anlamak
3 Duygusal Zeka, Duygusal Yaratıcılık ve Duygusal Dışa Vurum
4 Mutluluk ve Öznel İyi Oluş
5 Psikolojik İyi Oluş, Öz-yeterlik
6 Özgecilik, Yükleme Tarzı ve Umut
7 Öz Anlayış, Otantiklik ve Proaktivite
8 Ara Sınav
9 Psikolojik Sağlamlık, Travma Sonrası Gelişme ve Pozitif Yaşlanma
10 Değerler, Motivasyon ve Amaç Kuramları
11 Kararlılık ve Psikolojik Kırılganlık
12 Pozitif Psikolojik Müdahaleler
13 Pozitif Psikolojide Beden
14 Pozitif Psikolojiyi Uygulama
15 Final Sınavı

Hefferon, K. & Boniwell, I. (2018) Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar (Ed.:Tayfun Doğan), Ankara: Nobel Yayıncılık (Temel Kitap) Akın, A. ve Akın, Ü. (Ed.) (2019) Psikolojide Güncel Kavramlar Pozitif Psikoloji, Ankara: Nobel Yayıncılık Ümmet, D. (Ed.) (2020) Tüm Kavram ve Yaklaşımlarıyla Pozitif Psikoloji, Ankara: Pegem A Akademi Yay. Cirhinlioğlu, F.G. (Ed.) (2020), Duyguları Anlamak, Ankara: Nobel Yayıncılık Seligman, M.E. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5 14. Seligman, M. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential your potential for lasting fulfillment. New York, NY: Free Press. Seligman, M. E., Steen, T.A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions. American Psychologist, 60, 410 421.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Makale Kritik Etme 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 2 26
Tartışma 6 1 6
Soru-Yanıt 10 1 10
Gözlem 2 2 4
Makale Kritik Etme 2 4 8
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5
ÖÇ 2 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3
ÖÇ 3 4 3 3 4 4 5 5 2 4 3
ÖÇ 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek