GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI427 Cultural Anthropology Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu ders hem bireysel hem de toplumsal ölçekte kültürel antropoloji disiplinin yoğunlaştığı kavramları ve yapıları eleştirel bir yaklaşımla tartışmaya açmayı hedeflemektedir.


Dr. Öğr. Üye. Bengi Bezirgan-Tanış


1 Öğrenciler kültürel antropolojinin tanımını, araştırma konularını, yöntemlerini öğrenecektir.
2 Öğrenciler antropolojik kuramsal çerçeveleri kavrayarak kültürel antropolojinin teorik arka planlarına dair bir kavrayış geliştirecektir.
3 Öğrenciler kültür kavramını ve özelliklerini yorumlayabilecektir.
4 Öğrenciler, dil antropolojisi ve din antropolojisi gibi kültürel antropolojinin alt dallarını öğrenecek ve din ile dilin toplumsal ilişkilerde oynadıkları özgün rollere odaklanacaktır.
5 Öğrenciler, aile, akrabalık, evlilik, soy ve toplumsal cinsiyet kavramlarını farklı kültürlerdeki görünümleriyle sorgulayabilecektir.
6 Öğrenciler farklı zamanlardaki insan topluluklarının üretim, dağıtım ve tüketim sistemlerini inceleyerek ekonomik örgütlenme biçimlerini yorumlayabilecektir.
7 Öğrenciler ırk, ırkçılık, etnik kimlik ve milliyetçilik gibi tartışmalı konuları antropolojik bakış açısıyla ele alabilecektir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders antropolojinin alt dallarından biri olan kültürel antropolojiyi kuramsal, metodolojik ve temel araştırma konuları açısından ele almaktadır. Öncelikle başlıca antropolojik teorilere odaklanılacak olup evrimci, işlevselci, yapısalcı, Marksist ve bilişsel kuramlar gibi farklı akademik ekoller incelenecektir. Ardından kültürel antropolojide kullanılan araştırma yöntemleri anlatılacak ve en fazla kullanılan metotlardan biri olan katılımcı gözlem tekniği üzerinde durulacaktır. Teorik ve yöntemsel tartışmaları kültürel antropolojinin ana araştırma konuları izleyecektir. Bu bağlamda kültür, dil ve iletişim pratikleri, aile, akrabalık, soy sistemleri, evlilik türleri ve toplumsal cinsiyet rolleri, din, ekonomik sistemler, ırk, etnisite ve etnik etkileşim gibi toplumsal olgular antropolojik bir bakış açısıyla işlenecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders Tanıtımı ve İzlencesinin Anlatılması, Antropolojiye Giriş, Kültürel Antropolojinin Tanımı ve Konusu
2 Temel Antropoloji Kuramları I- Evrimselcilik ve Tarihsel Tikelcilik
3 Temel Antropoloji Kuramları II- İşlevselcilik, Yapısal İşlevselcilik, Yapısalcılık
4 Temel Antropoloji Kuramları III- Marksist Antropoloji, Bilişsel Antropoloji ve Feminist Antropoloji
5 Kültürel Antropolojide Araştırma Yöntemleri
6 Kültürün Tanımı ve Özellikleri
7 Dil ve İletişim Pratikleri
8 Vize Haftası
9 Aile, Akrabalık ve Soy Sistemleri
10 Toplumsal Cinsiyet Rolleri
11 Din Antropolojisi
12 Üretim, Dağıtım ve Tüketim Kalıpları: Ekonomik Sistemler
13 Irk, Irkçılık ve Antropoloji
14 Etnisite ve Etnik Etkileşim

Haviland, W.A., Prens, H.E., Walrath, D. ve Mcbride, B. (2008). Kültürel Antropoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Kottak, P. C. (2001). Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. Ankara: Ütopya Yayınevi Özbudun, S., Şafak, B., ve Altuntek, N.S., (2016). Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar. Ankara: Dipnot Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 49
Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek