GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI121 Philosophy Ders 1 1 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Felsefenin büyük problemlerini, felsefe tarihi ve kavramsal tartışmalar aracılığıyla öğrencilere tanıtmak ve dünya üzerine yansıtıcı düşünme biçimlerinin gelişimine katkıda bulunmak. Öz-düşünce mekanizmalarının farkındalığını geliştirmelerini ve eleştirel düşüncenin evrensel ilkelerini tanıyarak tarafsız bir düşünür olabilmelerini sağlamak.


DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE USLU


1 Bu ders sonunda öğrencilerin genel olarak: Felsefi akıl yürütmenin doğasını kavramaları,
2 kendi düşüncelerini mantıksal, açık ve tutarlı şekilde ifade edebilmeleri,
3 düşüncede yanılgıları ve çelişkileri tespit edebilmeleri beklenmektedir.
4 Özel olarak da: bilgi konusundaki kendi ön kabulleri ve sezgilerinin farkına varmaları,
5 insanların bilgiyle ilişkilerinin karmaşık doğasına dair fikir yürütebilmeleri,
6 zihin felsefesi konusunda merkezi problemleri anlayıp açıklayabilmeleri,
7 bilimsel çalışma yöntemleriyle ilgili tartışmalara vakıf olmaları,
8 ahlaki bir iddiayı desteklerken nedenler sunabilmeleri,
9 dini inançları değerlendirmenin karmaşıklığını anlamaları,
10 siyaset, özgürlük, adalet, haklar ve yasalar konusunda kavramsal düşünme yetisi geliştirmeleri beklenmektedir.

Birinci Öğretim


YOK


YOK


Bildiğimizi düşünürüz ama gerçekten biliyor muyuz? Özgür olduğumuzu sanırız, ama gerçekten özgür müyüz? İçinde yaşadığımıza inandığımız gerçekliğin doğası nedir? Edimlerimiz ne zaman ahlaki olur? Bizi biz yapan bedenimiz mi yoksa düşünen zihnimiz mi? İdeal toplum olmanın mutlak bir ilkesi var mıdır? Bu derste öğrenciler, felsefenin bu ve buna benzer büyük sorularını keşfe çıkarak, kendi yaşam deneyimlerine ve çalışma alanlarına felsefi bir bakış açısından yaklaşma yetisi geliştireceklerdir. Bu ders, metafizik, epistemoloji, etik, zihin felsefesi, din felsefesi, bilim felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarını, felsefenin ana problemleri çerçevesinde incelemeyi kapsar.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Felsefeye Giriş: Felsefe Nedir? Neden felsefe yaparız? Felsefi düşünceyi diğer alanlardan ayıran nedir? Felsefenin 4 temel özelliği: ifade etme, argüman kurma, analiz etme ve sentezleme. Felsefe içindeki alanlar. Kavramlar üretme ve kavramsal çerçeve oluşturma. Felsefe yapmak için neye ihtiyacımız vardır? Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma ELEŞTİREL DÜŞÜNCE KİTABI OKUMA
2 Varlık nedir? Gerçekliğin doğası nedir? İlk metafizikçiler ve Palton'un formları. Tümeller Problemi. Varlık vs. Oluş.. Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA.
3 Görünüş ve gerçeklik ayrımı. Idealism vs. Materialism. Üç Şüpheci Argüman: Yanılsama, Rüya, Halüsinasyon. İdealizm. Sağduyu Gerçekçiliği. Temsili Gerçekçilik. Nedensel Gerçekçilik.
4 Gerçekliği nasıl bilebiliriz? Bilgi nedir? Doğruluk Biçimleri. Rasyonalizm (akılcılık) vs. Empirizm (deneycilik). Doğruluk kuramları. Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA
5 Bilimsel açıklamanın doğası nedir? Tümevarım ve tümdengelim yöntemleri. Bilimsel olanı bilimsel olmayandan ayırma. Mantıksal pozitivizm ve doğrulanabilirlik. Yanlışlanabilirlik. Paradigma değişimi ve bilimsel devrimler. Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA
6 Tanrı var mı? Dini inancın doğası nedir? Felsefi Tanrı argümanları ve kavramsallaştırmaları. İnanç düzeyinde sorgulama. Farklı Tanrı kavramları. Tanrının varlığı kanıtlamaları ve eleştirileri. Kötülük ve acı çekme problemleri. Dini hoşgörü. Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA
7 Zihin nedir? Zihin-beden ayrımı problemi. Felsefi zombiler. İkici ve birci zihin kuramları. Fizikalizm, Davranışçılık, Özdeşlik Kuramı, İşlevselcilik. Bilinç ve Qualia problemi. Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA
8 Ara sınav.
9 Özgürlük nedir? Özgür irade ve belirlenimcilik problemleri. Düşünce Özgürlüğü. Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA
10 Ahlaklılık nedir? Ahlak kuramları ve problemleri: ödev ahlakı (Kant), sonuççuluk (Bentham & Mill), erdem etiği (Aristoteles). Feminist Ethics. Neden etik davranmalıyız? Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA
11 Toplum sözleşmesinin doğası nedir? Siyaset kuramları. Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA
12 Adalet kavramı nedir? Toplumsal adalet kuramları: J. Rawls & K. Marx. Lecturing and interactive discussion session DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA
13 Toplumsal Cinsiyet kuramları. Feminist Felsefeye Giriş. Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA
14 Çevre Etiği ve Hayvan Hakları Problemi. Türcülük. İnsanmerkezcilik. Derin Ekoloji Hareketi. Yeryüzü Etiği. Konu anlatımı ve etkileşimli tartışma DERS KİTABINDA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMA

The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy, Robert Solomon, Kathleen M. Higgins, Wadsworth Cengage Learning, 2014,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Quiz 1 20
Makale Kritik Etme 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Makale Yazma 2 2 4
Makale Kritik Etme 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70
Okuma 14 2 28
Quiz için Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 1 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 5 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 1 1
ÖÇ 5 1 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 1 1
ÖÇ 6 5 5 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 1 1
ÖÇ 7 5 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 1 1
ÖÇ 8 1 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 5 1 1
ÖÇ 9 1 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 1 1
ÖÇ 10 1 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek