GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GET05014 Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli Ders Grubu 2 3 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Tarihsel süreçten günümüze toplumsal değişim ve eşitsizlikler, eşitsizlik ve ayrımcılığın toplumsal yapıya etkisi, Dünya’da yaşanan eşitsizlik ve ayrımcılık türleri ve çözüm önerileri konusunda bilgilenme sağlanması.


Doç.Dr. Göknur AKÇADAĞ goknur.akcadag@nisantasi.edu.tr


1 Öğrenciler toplumsal ilişkiler ve çoğulculuk ile ilgili kavramları ve değişimin toplumları nasıl etkilediğini tanımlayabileceklerdir.
2 Öğrenciler toplumsal eşitsizlik ve nedenlerini, geçmişte, günümüzde ve gelecekte eşitsizlikleri, teknolojinin eşitsizliklere etkisini analiz edebilicektir.
3 Ayrımcılık ve ayrımcılık türleri ile ayrımcılığa yol açan sorunlara aşina olacaklardır.
4 Öğrenciler kalıpyargılar, önyargılar ve ayrımcılık arasındaki ilişkiyi analiz edebilecektir.
5 Öğrenciler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve eşitsizliğin meydana getirdiği sorunları analiz ederek yorumlayabilecektir.

Birinci Öğretim


Seçmeli


-


Ders disiplinlerarası konuları içermektedir. Toplumsal yapılar tarihsel dönüşümler çerçevesinde toplumsal ilişkiler ve çoğulculuğun ele alınması, çoğulculuk ve demokrasi, birarada yaşama kültürü, eşitsizliğin tarihsel kökeni, ayrımcılık ve eşitsizlik alanları, ayrımcılık türleri, bir ayrımcılık türü olarak cinsiyet eşitsizliği, modernite ve ayrımcılık ilişkisi, liberalizmin 21.yüzyılda toplumlara etkisi ve eksikleri, gelir eşitsizliği ve sonuçları, ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasındaki farklılıklar ve sonuçları, Dünyadaki eşitsizlikler açısından BM (2030) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada insan ve toplum (Aşırı yoksulluğu sona erdirmek. eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele vd) incelenecektir. Çoğulculuk, eşitsizlikler ve ayrımcılık, tarih-toplum-teknoloji bağlamında toplumun geleceği de göz önünde bulundurularak anlatılacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş, toplumsal ilişkiler ve çoğulculuk dersi içeriği üzerine analiz
2 Toplumsal çoğulculuğu anlamak için temel kavramlar
3 Toplumsal çoğulculuk, kimlik ve tanıma
4 Bir arada yaşama kültürü, öteki ve ötekileştirme
5 Hoşgörü ve sınırları
6 Eşitsizliğin kökeni, toplumsal tabakalaşma
7 Globalleşen eşitsizlik ve eşitsizliği derinleştiren nedenler
8 Ara Sınav
9 Batı toplumunda modernizm ve ayrımcılık
10 Ayrımcılık ve türleri
11 Önyargılar, kalıpyargılar, nefret suçu vd.
12 Bir ayrımcılık türü olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği
13 Cinsiyet rolleri, çeşitli alanlarda TCE (İş hayatı, eğitim, karar alma mekanizmaları, medyada TCE)
14 Sosyal Dışlanma, Ders içerikleri için örnek filmleri izleme, tartışma ve analiz

Seçilmiş Kaynaklar: Acemoğlu, Daron- James Rabinson., Ulusların Düşüşü, Doğan Yay. 2014 Batum, S., İnceoğlu, S., Öztezel, A., Tokuzlu L.B. (2003). Çoğulculuk. İstanbul: Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Yay. Hariri, Noah, 21. Yüzyıl İçin 21 Ders, 2018 Piketty, Thomas., 21. Yüzyılda Kapital, 2014, İş Bankası Yay. Yıldız Ö. (2004). Sivil toplum, demokrasi ve çoğulculuk, Sivil Toplum, 2 (5), s.85-92 Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik/ Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2011 TAYLOR Charles, Çok Kültürlülük, (Yay. Haz.: Amy Gutmann, Istanbul: YKY, 1996. TOURAINE Alaine, Demokrasi Nedir? (Çev., Olcay Kunal), İstanbul: YKY, 1997. WALZER Michael, Hoşgörü Üstüne, Çev., Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yay., 1998. Schmidt, Manfred G. (2001), Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev. E. Köktaş (Ankara: Vadi Yayınları). ALTHUSSER, Louis (2010) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (Çev.A.Tümertekin) İstanbul: İthaki Yayınları Ankara: İmge Kitapevi Yayınları BECK, Ulrich (2011) Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru (Çev.B.Doğan ve K.Özdoğan) İstanbul:İthaki Yayınları CASTELLS,Manuel (2006) Enformasyon Çağı: Ekonomi,Toplum ve Kültür, Cilt 2 (Çev.E.Kılıç) İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları GİDDENS, Anthony (1999a). Toplumun Kuruluşu (Çev.H.Özel). Ankara: Bilim ve Sanat GİDDENS, Anthony (1999b). İleri Toplumların Sınıf Yapısı (Çev.Ö.Baldık). İstanbul: Birey Yayıncılık GİDDENS, Anthony (2009) Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori (Çev.Ü.Tatlıcan) İstanbul: İletişim Yay. GİDDENS, Anthony (2010b) Modernite ve Bireysel Kimlik (Çev.Ü.Tatlıcan) İstanbul: Say Yayınları GİDDENS, Anthony(2008) Modernliğin Küreselleşmesi D. Held, & A. McGrew içinde, Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması, Ankara GİDDENS, Anthony ve PIERSON, Christopher. (2001a). Modernliği Anlamlandırmak (Ç.M.Sağlam ve S.Uyurkulak) İstanbul: Alfa Yayınları GİLPİN, Robert (2008) Küresel Ekonomide Ulus-Devlet, D. Held, & A. McGrew içinde, Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması (s.412) Ankara: Phoenix Yayınevi HARVEY, David (2010) Postmodernliğin Durumu, (Çev.S.Savran) İstanbul:Metis Yayıncılık HSİAO, Hin-Huang Michael (2003) Bir Arada Var Olma Ve Sentez, P.L Berger ve S.P Huntington içinde, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme (s.56) İstanbul: Kitap Yayınevi PIERSON,Christopher (2000) Modern Devlet (Çev.D.Hattatoğlu) İstanbul:Çiviyazıları ŞAYLAN, Gencay (2009) Postmodernizm. Ankara:İmge Kitapevi Yayınları TOMLİNSON, John (2008) Küreselleşme ve Kültürel Kimlik , D. Held, & A. McGrew içinde, Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması (s.320)Ankara: Phoenix Yayınevi WALLERSTEİN, Immanuel (2011), Modern Dünya Sistemi 3 (Çev.L.Boyacı) İstanbul:Yarın Yay.; WALLERSTEİN, Immanuel (2014), Dünya Sistemleri Analizi (Çev.E.Abadoğlu ve N.Ersoy) İst. WEBER, Max (1995) Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı (Çev.Ö.Ozankaya); WEBER, Max (2011) Bürokrasi ve Otorite (Çev.H.B.Akın) Ankara:Adres Yayınları YILDIRIM, Murat., Sivil Toplum ve Devlet, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, (Aralık 2003), Cilt : 27 No: 2 226 - 242 CONNOLLY, W. E. (1995) Kimlik ve Farklılık, Çev. Ferma Lekesizalın, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. DURKHEIM, E. (2006) Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, İstanbul: Cem Yayınevi. GIDDENS, A. (2010) Modernite ve Bireysel-Kimlik Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, Çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul: Say Yayınları. KARPAT, K. H. (2009) Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji, 2. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları. ÖZYURT, C. (2005) Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma, İstanbul: Açılık Kitap. POYRAZ, H. (2009) “Farklı Kimlik ve Türk Kimliği Hakkında”, Türk Kimliği, Edit: M. Çağatay Özdemir, İstanbul: Ötüken Neşriyat, ss. 763-778 ŞİMŞEK, S. (2002) “Günümüzün Kimlik Sorunu ve Bu Sorunun Yaşandığı Temel Çatışma Eksenleri”, Uludağ Ü. Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bil. Dergisi, Yıl: 3, S: 3, ss. 29-39. TOURAİNE, A. (2005) Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek Miyiz?, Çev. Olcay Kunal, 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. TURAL, S. K. (1988) Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. VATANDAŞ, C. (2002) “Küreselleşme Sürecinde Ulusal Kimlik ve Dil (Kanada’daki Türkler)”, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ankara. YURDUSEV, A. N. (1997) “18. Ve 19. Yüzyıllarda Avrupa’da Türk Kimliği”, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Yay. Haz.Nuri Bilgin, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, ss. 102-115. Ağaoğulları, M.A. ve Zabcı, F.Ç. ve Ergün, R. (2009). Kral-Devletten Ulus- Devlete. 2.Baskı, Ankara: İmge Kitabevi. Barber, B. (1995). Güçlü Demokrasi. (çev.)Mehmet Beşikçi), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Batum, S., İnceoğlu, S., Öztezel, A., Tokuzlu L.B.(2003). Çoğulculuk. İstanbul: Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Yayını. Delanty, G. (2015). Topluluk. (çev.)F. Bilge Atay, İstanbul: Everest Yayınları. Habermas, J. (1999). Demokrasinin Üç Normatif Modeli. Demokrasi ve Farklılık: Siyasal düzenin sınırlarının tartışmaya açılması. (Yay.Haz.) Seyla Benhabib. İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi. Taylor, C. (1995). Liberal Politics and the Public Sphere, Philosophical Arguments, Cambridge: Harvard Univ. Press. İLTER, T., “Modernizm, Postmodernizm, Postkolonyalizm: Ben-Öteki İlişkileri ve Etnosantrizm”, Küresel İletişim Dergisi, Bahar 2006, Sayı 1. Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 0 0
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 2 26
Tartışma 10 1 10
Soru-Yanıt 20 1 20
Beyin Fırtınası 10 0 4
Bireysel Çalışma 14 0 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 26 2 52
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek