GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF324 Ekonometri Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı iktisat teorisine uygun olarak ekonometrik model kurma ve anlama becerisini kazandırma


Prof. Dr. Recep KÖK


1 1. Öğrenciler basit ve çoklu doğrusal regresyon modeIinin tahminlerini nasıl yapacaklarını öğreneceklerdir 2. Öğrenciler regresyon analizinde nitel bilgi kullanımının (kukla veya kategorik değişkenler) önemini 3 kavrayacaklardır. Gölge Değişken içeren regresyon model parametrelerini tahmin edebilecekler ve yorumlayabi leceklerdir. 4 Öğrenciler temel politika analiz ve program değerlendirme yöntemlerini öğreneceklerdir. 5 Öğrenciler en az bir (EVİEWS) ekonmetrik yazılım kullanmayı öğreneceklerdir.

Birinci Öğretim


Mikro ve Makro Ekonomi


TÜİK veri tabanı ve Merkez Bankası veri tabanı inceleme


Ekonometrik tekniklerden yararlanarak ekonomi teorisinin analizi


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1 Ekonometrinin Amacı ve lktisadi veri setleri
2 2 Nedensellik Ve Ekonometrik Analizde Ceterus Paribus NotaSyonu
3 Basit Doğrusal Regresyon Modeli (İki Değişkenli Regresyon Modeli);
4 Sıradan En Küçük Kareler (SEKK) Yöntemi ile Tahmin, Herhangi bir Örneklemin SEKK Özellikleri, Ölçü Birimleri Ve Fonksiyonel Şekil, Beklenen Değerler ve SEKK Tahmincilerinin Varyanslan
5 Çok|u Regresyon Modelinin SEKK Tahmini, Çoklu Regresyon Modelinde Diğer Faktörleri Sabit Tutmanın Anlamı
6 Çoklu regresyon denkleminin yorumu, Klsmi regresyon katsayılarlnln anlamı, Kısmi regresyon katsayllarlnln tahmini, Çoklu Regresyon Modelinde SEKK Tahmincilerinin Beklenen Değeri
7 OLS tahmincileri,Güven aralığı: Modele değişken ilave etme ya da değişken çıkarmanın gerekliliği analizi
8 ARA SINAV
9 SEKK tahmincilerinin Varyansı, İlgisiz ve Dışlanmış Değişkenler Tek bir Anakütle Parametresi ile ilgili Hipotez testleri (t test|)
10 Parametrelerin Tek Bir Doğrusal Bileşenine İlişkin güven aralığı ve Hipotez Testi (t testi)
11 Uyum iyiliği
12 Çoklu Doğrusal Kısıtların Test Edilmesi, Ortak anlamlılık ve mode|in bir bütün olarak anlamlılığ, (t ve F Testi)
13 Eviews uygulamaları ve laboratuvar paylaşımı
14 Değişen Varyans, ve Ardışık Bağımlılk sorunu

Ekonometriye Giriş: Bir Modern Yaklaşım (Jeffrey M. Wooldridge) (Editor: Ebru Caglayan). Temel Ekonometri (Damodar Gujarati) Çevirenter: Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık,2006Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 2 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 50
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 2 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Hayır


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 16 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 40 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 54 1 54
Ev Ödevi 2 16 32
Toplam İş Yükü (saat) 160

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek