GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL125 İşletmeye Giriş Ders 1 1 8.00 3.00

Lisans


Türkçe


Küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte giderek önemi artan işletme disiplini ve işletme yönetimi teknik ve becerileri ile öğrencilerimizi donatmak, dersimizdeki temel amacımızdır. Süreçlerin, kaynakların, varlıkların, zamanın ve insan unsurunun rasyonel yönetilmesi belirli bilimsel prensiplere bağlıdır. Bu bağlamda, amacımız, işletme biliminin bütüncül, çağdaş ve evrensel temel bilgi ve yöntemlerinin geniş bir bakış açısıyla aktarılması ve öğrencilerimize işletme yönetimi becerilerinin kazandırılmasını sağlamaktır.


Doç. Dr. Pınar Altıok Gürel


1 İşletmenin ekonomik sistem içerisindeki yerini ve anlamını kavrar. Girişimci ve yönetici kavramlarının farklılaşan noktalarını mukayese eder. İşletme yönetiminin gelişim süreçlerini betimler. Klasik yönetim teorisindeki önemli ekolleri anlar. FrederickTaylor’un ve Henri Fayol’ün işletme bilimine kazandırdığı temek yaklaşımları ifade eder.
2 İşletmenin taşıması gereken özellikleri analiz eder. İşletmenin amaçlarının neler olduğunu anlar. İşletmenin iç ve dış kaynaklarını ifade eder. İşletmenin dış çevresini ve bu çevreyle ilişkilerini analiz eder. İşletmenin fonksiyonlarını ifade eder. Fonksiyonlarının birbirleriyle arasındaki ilişkileri kavrar. İşletmenin ekonomik yapı içerisindeki yeri ile işletme fonksiyonları arasındaki bağlantıyı kurar.
3 İşletme çeşitlerini analiz eder. İşletmelerin yapı bakımından, faaliyet konuları bakımından, sermaye mülkiyeti bakımından, hukuki şekli bakımından, uluslararası anlaşmalar bakımından çeşitlere ayrıldığını anlar. Böylece işletmenin hangi parametrelere göre kurulması gerektiğini ifade eder. İşletme çeşitlerinin, ekonomik sistem içerisindeki gerekliliğini, önemini ve aralarındaki farkları ifade eder.
4 İşletmelerin, hukuki açıdan hangi yasal düzenlemelere uygun olarak kurulduklarını analiz eder. İşletmeleri, özel işletmeler, devlete ait işletmeler ve yabancı sermayeli işletmeler olarak ayırt eder. Yapısal özelliklerini ifade eder.
5 İşletmenin kurulması için yapılması gereken çalışmaların neler olduğunu analiz eder. Fizibilite çalışmalarının anlamını ve önemini kavrar. Fizibilite çalışmalarının hangi amaçlarla yapıldığını ifade eder. Fizibilite kavramını oluşturan etütleri ve başlıca kısımları ifade eder.
6 İşletmenin büyüklüğünü belirleyen ölçütleri analiz eder. Bunları kalitatif ve kantitatif olarak sınıflandırır. Optimum işletme büyüklüğünü tanımlar. Kapasite kavramını analiz eder. Kapasite çeşitlerini ifade eder. Kapasite ölçülerini kavrar. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin ne olduğunu, ekonomi içerişindeki işlevlerini ifade eder.
7 İşletmenin kuruluş yerinin seçilmesinin önemini analiz eder. Optimum kuruluş yeri kavramını ifade eder. Kuruluş yerinin seçimini hangi faktörlerin etkilediğini betimler. Organize Sanayi Bölgelerinin ne amaçla kurulduklarını ifade eder.
8 Ara Sınav
9 Yönetimin ne demek olduğunu anlar. Yönetim fonksiyonlarını ifade eder. Yönetici özelliklerini betimler. Planlama, Organizasyon, Koordinasyon, Yürütme ve Denetim Fonksiyonlarını ifade eder. Aralarındaki ilişkileri kurar. İşletme için yönetim fonksiyonlarının önemini kavrar. Ayrıca, yönetim fonksiyonlarının her birisinde öne çıkan kavramları, çeşitli teorileri ve toplam kalite yönetimi teknikleriyle olan ilişkilerini ifade eder.
10 Üretim kavramını ifade eder. Üretim kavramı için gerekli olan, maliyet, prodüktivite ve rantabilite kavramlarını analiz eder. Başabaş Noktası Analizi Grafiği’ni yorumlar. Hangi teknikle ve ne amaçla oluşturulduğunu ifade eder. Üretim sistemlerinin ne olduğunu, nasıl sınıflandırıldığını analiz eder. Üretim planlamasının ne olduğunu ve işletme bilimi için önemini ifade eder.
11 İşletme fonksiyonlarından olan pazarlama kavramını tanımlar. Çağdaş Pazarlama Yaklaşımı’nı ifade eder. Tüketici kavramını, tüketici çeşitlerini, pazar kavramını, pazarlama karmasının unsurlarını ifade eder. Pazar bölümlendirme kavramını ve hedef pazarın seçimi kavramını betimler. Mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım kavramlarının pazarlama fonksiyonuyla ilişkisini kurar. İşletme için pazarlama fonksiyonunun taşıdığı yeri ve önemi ifade eder.
12 İşletme fonksiyonlarından olan finans kavramını tanımlar. Finans kavramının kapsamını ve önemini ifade eder. Sermaye kavramını tanımlar. Sermaye kaynakları kavramının işletme için önemini betimler. Fonlar, fonların kullanımı, finansal planlama ve yeni finansal teknikleri ifade eder.
13 İşletmenin fonksiyonlarından olan İnsan Kaynakları Yönetimi’nin anlamını ve işletmeler için önemini tanımlar. İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonlarını ifade eder. İşletmede çalışan personelin eğitim ve geliştirme çalışmalarının önemini kavrar. Ücret yönetimini tanımlar. Ücret sistemlerini ifade eder. İşletmenin Halkla İlişkiler fonksiyonunun anlamını, önemini ve amaçlarını tanımlar. İşletmenin iç ve dış çevresiyle etkili iletişim kurabilmesi için halkla ilişkiler fonksiyonunun önemini diğer fonksiyonlarla ilişkilendirir. Araştırma-Geliştirme çalışmalarının işletmeler için önemini ifade eder.
14 Küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte yaşanan yeni gelişmelerin, işletmelere olan etkilerini analiz eder. İşletmelerin dünya piyasalarıyla oluşan küresel etkileşimlerini ifade eder.
15 Final Sınavı

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İşletmecilik alanındaki temel ilke ve yöntemleri kavrayabilmek. İşletme yönetiminde kullanılan yeni teknikleri küresel dünya bağlamında açıklayabilmek. İşletme fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların faaliyet alanlarını kavrayabilmek. Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilmek. Ekonomik sistem içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin, kaynaklarını, amaçlarını, yapılarını, sınıflandırılmalarını, kuruluş çalışmalarını kavrayabilmek. Çağdaş işletme yönetiminin bilimsel prensiplerine dayanarak, bilgi çağının gerekliliklerini ve teknolojiyi rasyonel şekilde yönetebilmek. Hukuki sorumlulukların ve ticari hayatta meslek etiğine uygun davranmanın öneminin bilinmesi. Ülke ekonomisi içerisinde ve uluslararası bazda işletmeyi başarıya taşıyacak stratejilerin ve işletme yöneticisi olarak sorumlulukların kavranması.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İşletme ile İlgili Temel Kavramlar, Girişimci ve Yönetici Kavramları, İşletme Yönetimi’nin Gelişimi, Taylor’un “Bilimsel Yönetim” ve Fayol’un “Yönetim Süreci Yaklaşımı”nın İncelenmesi
2 İşletmenin Özellikleri, İşletmenin Amaçları, İşletmenin Kaynakları, Dış Çevresi, Ekonomik Yapı İçindeki Yeri ve İşletme Fonksiyonları
3 İşletme Çeşitleri, İşletmenin; ”Yapı-Faaliyet Konuları-Sermaye Mülkiyeti-Hukuki Şekilleri-Uluslararası-İşletmeler Arası Anlaşmalar Bakımından” Sınıflandırılması
4 Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri, Özel İşletmeler, Kamu İşletmeleri, Yabancı Sermayeli İşletmeler
5 İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, Fizibilite Çalışmaları, Amaçları, Önemi ve Başlıca Kısımları
6 İşletme Büyüklük Ölçüleri, Kantitatif ve Kalitatif Büyüklük Ölçüleri, Optimum İşletme Büyüklüğü, Kapasite Kavramı ve Kapasite Ölçüleri, KOBİ’ler
7 İşletmenin Kuruluş Yerinin Seçimi, Optimum Kuruluş Yeri Kavramı, Kuruluş Yeri Seçim Faktörleri, Organize Sanayi Bölgeleri
8 Ara Sınav
9 Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları, Yönetici Özellikleri, Planlama, Organizasyon,Koordinasyon, Yürütme, X ve Y Teorileri, Denetim, Toplam Kalite Yönetimi Kavramı
10 Üretim, Maliyet, Prodüktivite ve Rantabilite Kavramları, Başabaş Noktası Analizi Grafiği, Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması, Üretim Planlaması
11 Pazarlama, Modern Pazarlama Yaklaşımı, Tüketici ve Pazar Kavramları, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, ‘Mamul-Fiyatlandırma-Tutundurma ve Dağıtım’ Kavramları
12 Finansın Tanımı, Kapsamı ve Önemi, Sermaye ve Sermaye Kaynakları Kavramı, Fonlar ve Fonların Kullanımı, Finansal Planlama ve Analiz, Yeni Finansal Teknikler
13 İnsan Kaynakları Yönetiminin Anlamı, Önemi ve Fonksiyonları, Eğitim ve Geliştirme Çalışmalarının Önemi, Ücret Yönetimi ve Ücret Sistemleri Halkla İlişkilerin Önemi ve Amaçları, Etkili İletişim, Araştırma-Geliştirme Çalışmaları
14 Küreselleşmeyle birlikte yaşanan yeni gelişmeler
15 Final Sınavı

İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, ISBN: 6054749300, İstanbul, 2013. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, ISBN: 6052421000, İstanbul, 2015. Canan Çetin, Temel İşletmeciliğe Giriş, Beta Yayınları, ISBN: 6052424575, İstanbul, 2017.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Beyin Fırtınası 1 45 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55
Okuma 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 192

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek