GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ders 1 1 2.00 2.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir. Dersi alan öğrenciler, Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
2 Etkileşimli öğretim yazılımları geliştirebilme
3 Kişisel ve mesleki gelişime açık olma
4 Mesleğiyle ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme
5 Mesleki ve etik kurallara uyabilme
6 Disiplinler ve kültürler arası çalışabilme
7 Bilgi okuryazarı olma
8 Toplam kalite yönetimi yaklaşımına yönelik farkındalık geliştirebilme
9 Etkileşimli öğretim yazılımları geliştirebilme
10 Etkileşimli öğretim yazılımları geliştirebilme
11 Mesleğiyle ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme.
12 Mesleğiyle ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme.

Birinci ÖğretimYok


Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini öğrenirler. Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin İçeriği ve Amacı - Yenilik ve benzeri Kavramlar
2 Osmanlı Devleti’nin Yapısı ve Çözülme Sebepleri - Devleti Kurtarma ve Reform Çabaları
3 Osmanlı Devleti’nde Meşruti Gelişmeler ve Entelektüel Hareketler - Osmanlı Devleti’nin Jeopolitiği ve Ona Karşı Dış Politika
4 İttihat ve Terakki Partisi´nin Yönetimi ve Devletin Son Aşaması - 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal Paşa’nın Fikirleri ve Anadolu’ya Geçişi - Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri)
5 İstanbul’un İşgali, Türk Halkı’nın Tepkisi ve Diğer Önemli Gelişmeler - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Özellikleri
6 Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller, Osmanlı’dan Toprak İstekleri ve Paris Barış Konferansı - Türk Milleti´nin Bağımsızlık için Kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa
7 Ara sınav
8 Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dâhili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadele’de Basın
9 Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dâhili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadele’de Basın
10 Milli Mücadelede Cepheler, Batı Cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordu’nun Kuruluşu ve Milli Mücadele’nin Finansal Kaynakları
11 Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi - Milli Mücadele’de Cepheler, I. İnönü, II. İnönü, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz
12 Milli Mücadele’nin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - Siyaset, Eğitim, Kültür, Hukuk ve Sosyal Alanlarda Devrimler
13 Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık) - Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik)
14 Final ve genel değerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 36 36
Final Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 40

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek