GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ders 1 1 2.00 2.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir. Dersi alan öğrenciler, Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanır ve kavramları tanımlar.
2 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını kavrar.
3 Katılımcılar Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin İçeriği ve Amacı - Yenilik ve benzeri Kavramlar
2 Osmanlı Devleti’nin Yapısı ve Çözülme Sebepleri - Devleti Kurtarma ve Reform Çabaları
3 Osmanlı Devleti’nde Meşruti Gelişmeler ve Entelektüel Hareketler - Osmanlı Devleti’nin Jeopolitiği ve Ona Karşı Dış Politika
4 İttihat ve Terakki Partisi´nin Yönetimi ve Devletin Son Aşaması - 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal Paşa’nın Fikirleri ve Anadolu’ya Geçişi - Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri)
5 Ara Sınav 1
6 İstanbul’un İşgali, Türk Halkı’nın Tepkisi ve Diğer Önemli Gelişmeler - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Özellikleri
7 Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller, Osmanlı’dan Toprak İstekleri ve Paris Barış Konferansı - Türk Milleti´nin Bağımsızlık için Kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa -
8 Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dâhili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadele’de Basın
9 Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dâhili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadele’de Basın
10 Ara Sınav 2
11 Milli Mücadelede Cepheler, Batı Cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordu’nun Kuruluşu ve Milli Mücadele’nin Finansal Kaynakları
12 Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi - Milli Mücadele’de Cepheler, I. İnönü, II. İnönü, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz
13 Milli Mücadele’nin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - Siyaset, Eğitim, Kültür, Hukuk ve Sosyal Alanlarda Devrimler
14 Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık) - Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik)
15 Final Dönemi ve Genel DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 50

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek