GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA191 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ders 1 1 3.00 2.00

Lisans


Türkçe


Atatürk ilke ve İnkılâplarını öğretmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini tahlil etmek, öğrencilerin Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında, yaşadığı ülkenin kuruluş ve gelişim tarihini bilen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı çağdaş insanlar olarak yetişmelerini sağlamak.


Doç.Dr. Göknur Akçadağ e-mail: goknur.akcadag@nisantasi.edu.tr


1 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve kazanımlarını kavrar.
2 Türkiye’nin kuruluşunda siyasi, sosyal ve iktisadi yapıdaki değişimi değerlendirir.
3 Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında gelişmelerini değerlendirir.
4 Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavrar.
5 Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini analiz eder.
6 Yaşanılan ülkenin kuruluş ve gelişimi hakkında yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği farkındalığa ve bilince sahip olur.

Birinci Öğretim


-


Asenkron ders


Ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini içermektedir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreçte Türk toplumunun geçirdiği siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümler, Türk Devriminin dünya tarihi bağlamındaki önemi, Türk inkılabının evreleri, siyasi, eğitim, kültür, sosyal hayat, hukuk, ekonomi alanında yapılan inkılaplar, Cumhuriyet'in siyasi, fikri temelleri ve yapılanması gibi konuları içerir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri. Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
2 Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri: İç sebepler, Dış sebepler. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik ve ekonomik durumu. Avrupa’da yaşanan gelişmeler (Fransız ihtilali, Sanayi devrimi) Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
3 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir akımları -I Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
4 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir akımları -II Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
5 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-III Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
6 Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar (Osmanlı-İtalya Savaşı, Balkan Savaşı vd.) Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
7 I. Dünya Savaşı - 1. Bölüm (Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
8 Ara Sınav - -
9 I. Dünya Savaşı - 2. Bölüm Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
10 I. Dünya Savaşının sonuçları, Ermeni Meselesi Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
11 Mondros Mütarekesi sonrası gelişmeler, işgaller, kurulan cemiyetler Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
12 Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi. Millî Mücadele’ye hazırlık dönemi ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma, Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
13 Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’nın toplanması, Misak-ı Millî’nin kabulü ve İstanbul'un işgali, TBMM’nin açılması, Sevr Antlaşması. Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
14 Ek okumalar, belgesel Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
15 Ek okumalar, belgesel Dersin videosu, dökümanları -

Atatürk'ün Hayatı, Hatıraları, Belgeleri Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk / Söylev, IV Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. Kemal Atatürk, Nutuk / 1919-1927, Atatürk Arş. Merkezi yay. Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu. / Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, (Haz. Falih Rıfkı Atay) / Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri /Atatürk'ün Karlsbard Hatıraları. Bugünkü Dille Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, (Haz. Mustafa Onar), Kültür Bakanlığı yayını. Uluğ İğdemir, Atatürk'ün Yaşamı, Türk Tarih Kurumu yayını. Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, IV cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, (Haz. Ethem Ruhi Fığlalı vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Suna Kili, Atatürk Devrimi / Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası yayını. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk Devrimi, Türk Tarih Kurumu yayını. Enver Ziya Karal, Atatürk'ten Düşünceler, ODTÜ yayını. Şerafettin Turan, Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, TTK. Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap Kitabevi. Atatürk ve Çağdaşlaşma, (Haz. Mehmet Saray), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, (Haz. İ. Kafeoğlu-M. Saray), İÜ yay. Reşat Genç, Türkiye'yi Laikleştiren Yasalar, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Bilal Şimşir, Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Bilgi Yayınevi. Özer Ozankaya, Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti, Türkiye İş Bankası yayını. Milli Mücadele Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, II Cilt, Türkiye İş Bankası yayını. Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, IV Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş, Cumhuriyet Kitap. Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu yayını. Erol Mütercimler, Bu Vatan Böyle Kurtuldu, Alfa Kitabevi. Bilal Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Kastaş Yayınları. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Türk Tarih Kurumu yayını. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, 1920-1923 / 1923-1927, Zeus Yayınları. Seha Meray, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, VIII Cilt, Yapı Kredi Yayınları. Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. Stefanos Yerasimos, Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet İlişkileri, 1917-1923, Boyut Yayınları. İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu yayını. Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi /1774-2005, Bilgi Yayınevi. Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu, Yüzyılın Kan Davası, İrfan Yayıncılık. Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, İnkılap Kitabevi. . Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu yayını. Anılar ve Biyografiler Kazım Özalp, Milli Mücadele, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. Rahmi Apak, İstiklal Harbi'nde Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk Tarih Kurumu yayını. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, II Cilt, TTK yayını. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınevi. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Temel Yayınevi. Celal Bayar, Ben de Yazdım, 10 cilt, Celal Bayar Vakfı yayını. Fahrettin Altay, Görüp Geçirdiklerim: 10 Yıl Savaş ve Sonrası, İnsel Kitabevi. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif yayınları. İsmet İnönü, Hatıralar, (Haz. Sabahattin Selek), Bilgi Yayınevi. Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, (Haz. Nilüfer Hatemi), Yapı Kredi Yay. Cemal Paşa, Hatıralar, Türkiye İş Bankası yayını. Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, Kaynak Yayınları. Liman Von Sanders, Türkiye'de Beş Yıl, (Haz. Resul Bozyel), Kesit Yayınları. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, III Cilt, Remzi Kitabevi. ; Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, III Cilt, Remzi Kitabevi. ; Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, III, Cilt, Remzi Kitabevi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İletişim Kitabevi. Andrew Mango, Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu, Remzi Kitabevi. William Campell, Atatürk, Türk Tarih Kurumu yayını. H.C. Amstrong, Bozkurt, Nokta Kitap. Lord Kinross, Atatürk / Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar. Yakın Dönem Türkiye ve Dünya Tarihi Gotthard Jaeschke, Türkiye Krolonojisi (1938-1945), Türk Tarih Kurumu yayını. Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938), TTK Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi (1789-1980), İmaj yayıncılık. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Kitabevi. Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yayını. Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu yayını. A. Toynbee- K.P. Kirkwoood, Türkiye: İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni, Birey Yayınları. Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 2 Cilt, İmge Yayınları. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Alfa Kitabevi. Niyazi Berkes, Türkiye'nin Çağdaşlaşması, Yapı Kredi yayını. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler/ Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri. François Georgedon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930), Yapı Kredi yayını. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Kitabevi. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Kitabevi. Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Kitabevi. . Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995, (Komisyon), Siyasal Kitabevi. Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Ed. B. Oran), İletişim Z. Toprak, İttihad-Terakki ve Cihan Harbi, Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik, 1914-1918. Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 1923-1950, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, 16. Yüzyıldan Günümüze Ekonomik Değişim ve Askeri Çatışmalar, (Çev. B. Karanakçı), Türkiye İş Bankası yayını. Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914, TTK / 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (D. Yalçın vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ercan Kitabevi. İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi, (Ed. Cemil Öztürk), Pegema Yayıncılık. Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Akademi Kitabevi. Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Ed. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Ed. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını. Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, İş Bankası yayını. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, IV Cilt, Bilgi Yayınevi. Çeşitli Ders Notları Çeşitli üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölümlerinin hazırlamış olduğu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II derslerinin konularını içeren ders notlarına ulaşabilirsiniz. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Lisans İçin Ders Notları (Tüm Yıl) Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders Notları (Tüm Yıl) Sakarya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders Notları (I. Yarıyıl / II. Yarıyıl) Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders Notları (I. Yarıyıl / II. Yarıyıl) Ders konularına dair çeşitli linkler: https://canakkalesavaslari.comu.edu.tr https://www.atam.gov.tr/?Page=Sayfa&No=66 Online Ders Notları: Turan, R. vd; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara 1999. Eroğlu, H.; Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1982. Armaoğlu, Fahir. 20. yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1991. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I-II-III, Tite Yay., Ankara 1981. Atatürk, M. K., Nutuk (1919-1927), (yay. haz.) Z. Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1999. Armaoğlu, F.; Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara 1964. Aybars, E.; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 1990. Bayur, Y. H.; Türk İnkılabı Tarihi, C.III, Ankara 1983. Eroğlu, H.; Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1982.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 4 8
Final Sınavı 1 8 8
Bütünleme Sınavı 1 3 3
Quiz 6 4 24
Makale Kritik Etme 5 2 10
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Okuma 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 75

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek