GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA191 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ders 1 1 3.00 2.00

Lisans


Türkçe


Atatürk ilke ve İnkılâplarını öğretmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini tahlil etmek, öğrencilerin Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında, yaşadığı ülkenin kuruluş ve gelişim tarihini bilen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı çağdaş insanlar olarak yetişmelerini sağlamak.


Doç. Dr. Göknur Akçadağ


1 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve kazanımlarını kavrar.
2 Türkiye’nin kuruluşunda siyasi, sosyal ve iktisadi yapıdaki değişimi kavrar.
3 Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini analiz eder.
4 Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavrar.
5 Yaşanılan ülkenin kuruluş ve gelişimi hakkında yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği farkındalığa ve bilince sahip olur.

Birinci Öğretim


-


-


Ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini içermektedir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreçte Türk toplumunun geçirdiği siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümler, Türk Devriminin dünya tarihi bağlamındaki önemi, Türk inkılabının evreleri, siyasi, eğitim, kültür, sosyal hayat, hukuk, ekonomi alanında yapılan inkılaplar, Cumhuriyet'in siyasi, fikri temelleri ve yapılanması gibi konuları içerir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri.
2 Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri: İç sebepler, Dış sebepler. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik ve ekonomik durumu. Avrupa’da yaşanan gelişmeler (Fransız ihtilali, Sanayi devrimi)
3 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir akımları -I
4 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-II
5 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-III
6 Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar (Osmanlıİtalya Savaşı, Balkan Savaşı vd.)
7 I. Dünya Savaşı - (Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması
8 Ara sınav
9 I. Dünya Savaşının sonuçları, Ermeni Meselesi
10 Mondros Mütarekesi sonrası gelişmeler, işgaller, kurulan cemiyetler,
11 Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi. Millî Mücadele’ye hazırlık dönemi ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma,
12 Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’nın toplanması, Misak-ı Millî’nin kabulü ve İstanbul'un işgali, TBMM’nin açılması, Sevr Antlaşması.
13 Ek Okumalar
14 Ek Okumalar, Belgesel

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi 2006 Ankara (Komisyon) Ali İhsan Gencer-Sabahattin Özel, Türk İnkilap Tarihi, İstanbul 2004 Tuncer Baykara, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir 1999. 20. y.y. Siyasi Tarihi (1914-1990), Fahir Armaoğlu, T.T.K. Ankara 2003 M. Kemal Atatürk, Nutuk, Ankara, 1981. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, (3 C.), 11. Basım, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1982. AKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, 2, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara,2004. AKŞİN, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1987. ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankuzem Yayınları, Ankara, 2009. GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Milli Mücadele Başlarken Mondros Mütarekesinden Sivas Kongresine, Ankara, 1959. GÜNEŞ, İhsan, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Düşünsel Yapısı, Eskişehir, 1985. ORBAY, Rauf, Siyasi Hatıralarım, I, Emre Yayınları, İstanbul, 1993. ÖZTOPRAK, İzzet, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989. SELEK, Sabahattin, Anadolu İhtilali, İstanbul, 1987. SONYEL, Salahi R, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I Mondros Bırakışmasından Büyük Millet Meclisi’nin Açılışına Kadar, Ankara, 1973. ŞAPOLYO, Enver Behnan, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Rafet Zaimler Yayınevi, 3. Basım, İstanbul, 1958.. TEVETOĞLU, Fethi, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Ankara, 1988. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, 2. Basım, İstanbul, 1995. TURAN, Şerafettin, Mustafa Kemal Atatürk Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004. TURAN, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi I-II- III-IV-V, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1991, 1999 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, 2017 Lord Kinross, Atatürk, İstanbul, 1981 Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri, İstanbul, 2009Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 78

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek