GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF406 Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli Ders Grubu 4 8 30.00 12.00

Lisans


Türkçe


Bu ders öğrencilere bilimsel araştırma sürecini kavratmayı, görgül bulgu ve varsayımları bilimsel kriterler kullanarak değerlendirmeyi, bir araştırma tasarlamayı ve gerçekleştirmeyi, geçerli ve güvenilir araçlar kullanarak görgül bilgi toplamayı, veri analizinde kullanılan temel analiz tekniklerini uygulamayı, bilimsel rapor yazma kurallarını ve araştırma sürecinde dikkat edilecek etik kuralları öğretmeyi amaçlamaktadır. Nihai amaç alana uygun bir araştırma gerçekleştirerek bitirme tezi hazırlatmaktır.


Dr.Öğr. Üyesi Selçuk Aslan


1 Bilimsel bir bakış açısı kazanır ve bilimsel araştırma sürecini bilir.
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini kendi geliştirdiği hipotezleri test etmek üzere kullanabilir.
3 Verilen bir araştırma konusuyla ilgili literatür taraması yapabilir.
4 Psikolojik olguları ölçmek için gerekli araçları (anket, ölçek gibi) belirler ve kullanabilir.
5 İstatistiksel analizlerini yapar ve bitirme tezi yazma esaslarına uygun tez hazırlar ve sunar.

Birinci Öğretim


Yoktur


Yok


Ders araştırmayı tasarlama, danışmana sunma, bilimsel araştırma sürecini sürdürme, veri toplama, analiz yapma ve tez yazım kılavuzuna uygun formatta bitirme tezi hazırlamayı ve sunmayı içerir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Araştırma konusunun belirlenmesi
2 Araştırma amacının ve hipotezlerinin netleştirilmesi
3 Veri toplama araçlarının hazırlanması
4 Literatür taraması ile ilgili alt başlıkların belirlenmesi
5 Giriş bölümünün tamamlanması
6 Yöntem kısmının tamamlanması
7 Yapılan çalışmaların tez yazım kılavuzu formatına uygun olarak hazırlanması ve hafta sonunda bölüm başkanına teslimi
8 Literatür çalışmasının gözden geçirilmesi, ilgili araştırmaların özetlenmesi
9 Literatür çalışmasının gözden geçirilmesi, ilgili araştırmaların özetlenmesi
10 Literatür taraması, Veri toplama sürecinin sonlandırılması
11 İstatistiksel Analizlerinin Yapılması ve Bulguların Hazırlanması
12 Literatür taramasının sonlandırılması
13 Tez yazım kılavuzuna uygun olarak Giriş, Literatür Tarama, Yöntem ve Bulgular bölümlerinin hazırlanması
14 Tartışma, Sonuç ve Önerilerin de eklenerek tezin tamamlanması Kaynakça kontrolü
15 Bitirme tezinin teslimi ve sunumu

Hovardaoğlu, Selim (2007) Davranış Bilimleri için Araştırma Teknikleri, Ankara: Hatiboğlu Yayınları Shaugnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. (2016) Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayıncılık Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Bal, Fatih ((2020) Psikologlar için SPSS Uygulamaları ve Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Gözlem 14 2 28
Alan Çalışması 15 8 120
Rapor Hazırlama 2 34 68
Rapor Sunma 2 3 6
Proje Tasarımı /Yönetimi 14 12 168
Makale Kritik Etme 50 2 100
Bireysel Çalışma 70 3 210
Okuma 20 2 40
Rapor 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 750

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek