GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OATA154 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ders 1 2 0 2.00

Önlisans

1 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve kazanımlarını kavrar.
2 2. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda siyasi, sosyal ve iktisadi yapıdaki değişimi değerlendirir. Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavrar.
3 Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini analiz eder.
4 4. Atatürk dönemi ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında gelişmelerini değerlendirir.
5 Yaşanılan ülkenin kuruluş ve gelişimi hakkında yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği farkındalığa ve bilince sahip olur.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ulusal Kurtuluş Savaşı, Savaşta Doğu ve Güney Cepheleri, Gümrü Antlaşması ve Ankara Antlaşması, Batı Cephesi, I. İnönü Muharebesi, Teşkilat-I Esasiye Kanunu, Londra Konferansı, İstiklal Marşı’nın Kabulü. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
2 Sovyetlerle İlişkiler ve Moskova Antlaşması, II. İnönü Muharebesi, Kütahya ve Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Sonuçları, Mudanya Mütarekesi. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
3 Lozan Barış Konferansı, Lozan Antlaşması, Türkiye'nin sınırları ve Adalar, Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'nin Borçları, Boğazlar, Azınlıklar. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
4 Siyasal Alanda İnkılaplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
5 Hukuk alanında inkılaplar, Cumhuriyet Döneminin ilk siyasi partileri ve çok partili hayata geçiş, Şeyh Sait ayaklanması ve İzmir suikastı, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen olayı. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
6 Eğitim alanındaki inkılaplar, Eğitim ile ilgili kanunlar, üniversite reformu, harf inkılâbı. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
7 Toplumsal alanda inkılaplar: tekke ve zaviyelerin kapatılması, kıyafet inkılâbı, soyadı kanununun kabulü, takvim ve ölçülerde değişiklikler, Türk kadın haklarındaki gelişmeler. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
8 Ara sınav Soru - cevap
9 Ekonomik alanda gelişmeler: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Uygulanan Kalkınma Politikası ve Sonuçları, Devletçilik Politikasının Uygulanması ve Sonuçları, Tarım, Ulaştırma, Atatürk Dönemi Ekonomik Politikasının Genel İlkeleri. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
10 Kültür alanındaki gelişmeler: Tarih, dil ve güzel sanatlar vd. alanındaki çalışmalar. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
11 Atatürk inkılabının Temel İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik, İnkılâpçılık (Devrimcilik), Atatürkçü düşünce sistemi. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
12 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası -1 (1923-1930). Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
13 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2- Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Girmesi, Balkan Antantı, Boğazlar Sorunu ve Montrö Sözleşmesi, Sadabât Paktı , Hatay Sorunu ve Hatay'ın Anavatana Katılması. Düz anlatım yöntemi Soru - cevap
14 Atatürk Sonrası Türkiye Düz anlatım yöntemi Soru - cevapYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 2 26
Bireysel Çalışma 13 1 13
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 13 1 13
Toplam İş Yükü (saat) 65

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek