GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA155 Ceza Hukukunun İlkeleri Ders 1 1 5.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Ceza hukukunun amacını, konusunu, tüm hukuk sistemi içindeki fonksiyonunu ve bu hukuk dalının temel kavramlarını öğretmek. Ceza hukukunun insan hak ve özgürlükleri bakımından güvence fonksiyonunu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve kapsamını) öğretmek. Ceza kanununun zaman ve kişi bakımından uygulama alanına ilişkin konuları kavratmak.


Öğr. Gör. Fatma Zehra ATEŞ


1 Ceza hukukunda kanunilik ilkesini, ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi bakımından uygulanmasına ilişkin kuralları uygular
2 Suçun yapısını, maddi ve manevi unsurlar ile hukuka aykırılık unsuru çerçevesinde açıklar
3 Ceza sorumluluğunun temellerine ilişkin ilkeleri yorumlar
4 Ceza hukukuna ilişkin yargı kararlarını analiz eder
5 Ceza hukuku kurallarını somut hukuki olaylara uygular
6 Ceza hukukuna ilişkin meseleler hakkında görüş oluşturup açıklar

Birinci Öğretim


Ön Koşul Olan Ders Yoktur


Yok


Bu dersin içeriğini, ceza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanına ilişkin hususlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman ve kişi bakımından uygulama alanı ile suçun kanunilik, maddi yapısal unsurları ve manevi yapısal unsurları ele alınmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ceza Hukuku Kavramı ve Görevi
2 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini Amacı
3 Suç Politikasının Temel İlkeleri
4 Ceza Hukukunun Kaynakları ve Türk Ceza Hukuku Reformu
5 Ceza Kanunun Güvence Fonksiyonu
6 Suç Öğretisi
7 Suçun Maddi Unsurları
8 Arasınav
9 Suçun Manevi Unsurları
10 Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru
11 Hukuka Uygunluk Sebepleri
12 Kusurluluğu Etkileyen Haller
13 Türk Ceza Hukukundaki Yaptırımlar
14 Davanın Ve Cezanın Düşürülmesi
15 Final Sınavı

Nur Centel / Hamide Zafer / Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 7. Bası, İstanbul: Beta Yayınevi, 2011. Mehmet Emin Artuk / Ahmet Gökcen / Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Ankara: Turhan Kitabevı, 2013. Mahmut Koca / İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Bası, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2013. İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2013. Veli Özer Özbek / Mehmet Nihat Kanbur / Koray Doğan / Pınar Bacaksız / İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2013. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, Ankara: Adalet Yayınevi, 2013. Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 iş günüdür.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 49 49
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 59 59
Okuma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 1 4 5 4 2 1 1 2 2 3 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 1 4 5 4 2 1 1 2 2 3 4 4 3 4
ÖÇ 3 5 2 4 5 4 2 1 1 2 2 3 4 4 3 3
ÖÇ 4 5 1 4 5 4 2 1 1 2 2 3 4 3 3 4
ÖÇ 5 5 1 4 5 4 2 1 1 2 2 3 4 4 3 4
ÖÇ 6 5 1 4 5 4 2 1 1 2 2 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek