GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ders 1 1 2.00 2.00

Lisans


Türkçe


Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; "Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır". Devrimin amacının kavranabilmesi için, Milli Mücadele, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Cumhuriyetin sürekli olması, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve ulusumuzun çağdaşlaşması için, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri, vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu bağlamda dersin hedef ve gayesi için şunlar söylenebilir: a) Milli Mücadele'nin oluşturduğu şartlar, Türk Milli Mücadelesinin safhaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermek. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılâp ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için bilinç oluşturmak. c) Devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlamak. d) Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek.



1 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve kazanımlarını kavrar.
2 Türkiye’nin kuruluşunda siyasi, sosyal ve iktisadi yapıdaki değişimi kavrar.
3 Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini analiz eder.
4 Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavrar
5 Yaşanılan ülkenin kuruluş ve gelişimi hakkında yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği farkındalığa ve bilince sahip olur.

Birinci Öğretim


Ön koşul yoktur


Yok


Atatürk İlkeleri ve İnkılapları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi öncesi şartlar ve Yeni Türk Devleti’nin kuruluşu ile ilgili temel bilgiler Türk siyasi hayatında ve kültüründe demokrasinin gelişim aşamaları Milli Mücadele’nin hazırlık aşaması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’nin hazırlık aşamasındaki çalışmaları ve Milli Egemenlik çalışmaları


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri.
2 Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri: İç sebepler, Dış sebepler. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik ve ekonomik durumu. Avrupa’da yaşanan gelişmeler (Fransız ihtilali, Sanayi devrimi)
3 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir akımları -I
4 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-II
5 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-III
6 Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar (Osmanlıİtalya Savaşı, Balkan Savaşı vd.)
7 I. Dünya Savaşı - (Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması
8 Ara sınav
9 I. Dünya Savaşının sonuçları, Ermeni Meselesi
10 Mondros Mütarekesi sonrası gelişmeler, işgaller, kurulan cemiyetler,
11 Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi. Millî Mücadele’ye hazırlık dönemi ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma,
12 Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’nın toplanması, Misak-ı Millî’nin kabulü ve İstanbul'un işgali, TBMM’nin açılması, Sevr Antlaşması.
13 Ek Okumalar
14 Ek Okumalar, Belgesel

1) Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2011. 2) Nuri Köstüklü, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları I, Çizgi Kitabevi, Konya, 2018. 3) Osman Akandere, Yaşar Semiz; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Eğitim Yayınevi, Konya, 2018. 4) Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013. 5) Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2019. 6) Cezmi Erarslan (Editör), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2018.



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 52

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek