GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Önlisans

1 İş hayatında ihtiyaç duyacakları temel iş hukuku kavram ve ilkelerini kullanma
2 Uygulamada karşılaşılan bir hukuki ilişkinin hukuki nitelendirmesini yaparak iş ilişkisi olup olmadığını tespit etme
3 İş ilişkileri konusunda yürürlükteki hukuk kurallarını doğru değerlendirme
4 İş hayatında işçi/işveren/avukat/hakim/danışman gibi konumlarda karşılaşabilecekleri iş hukuku sorunlarını çözebilme
5 Sözlü ve yazılı hukuki iletişim kurabilme ve araştırma becerilerini kazanma
6 İş Hukuku anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya dayanan beceriye sahip olmak.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
2 İş Hukukunun konusu ve nitelikleri İş Hukukunun tarihi gelişimi İş Hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, İş Hukukunun kaynakları
3 İş Hukukunun temel kavramları (işçi, çırak, stajyer, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri ve işletme) İş Kanununun kapsamı
4 İş sözleşmesinin tanımı ve iş ilişkisi iş sözleşmesinin unsurları iş sözleşmesinin hukuki nitelikleri
5 İş sözleşmesinin türleri (Borçlar Kanunu ve İş Kanununda düzenlenen iş sözleşmeleri, sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri)
6 İş sözleşmesinin türleri (tam süreli ve kısmi süreli iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma, deneme süreli olan ve olmayan iş sözleşmeleri, takım sözleşmesi, geçici iş ilişkisi)
7 Çalışma koşullarının düzenlenmesi, iş sözleşmesinin yapılması (tarafların ehliyeti, iş hukukunda sözleşme serbestisinin sınırlandırılması, iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü)
8 Arasınav
9 İş sözleşmesinden doğan borçlar (işçinin borçları: iş görme borcu, işverenin talimatına uyma borcu, sadakat borcu, rekabet etmeme borcu)
10 İş sözleşmesinden doğan borçlar (işverenin borçları: ücret ödeme, işçiyi koruma, eşit davranma borcu ve diğer borçlar)
11 İşin düzenlenmesi (çalışma süreleri: normal çalışma, fazla çalışma, ara dinlenmesi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin)
12 İş sözleşmesinin sona ermesi (sözleşmeyi bildirimsiz sona erdiren durumlar, iş sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona ermesi)
13 İş sözleşmesinin sona ermesi (süreli fesih bildirimi, süresiz fesih bildirimi)
14 Toplu işçi çıkarma ve İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları (ibraname, kıdem tazminatı)
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 29 29
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 75

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek